Ce spune Biblia despre lăcomie?

Întrebare:

Ce este lăcomia şi ce spune Biblia despre lăcomie?

lăcomiePentru început să înţelegem…

Ce este lăcomia

DEX-ul ne dă următoarea definiţie:

LĂCOMÍE, lăcomii, s.f. Poftă pe care o are cineva de a mânca sau de a bea mult; fig. dorință necumpătată de câștig, de avere etc.; aviditate. * Loc. adv. Cu lăcomie = lacom. – Lacom + suf. -ie.

Wikipedia tot ne dă o definiţie..

Lăcomia, aviditate, cupiditate, dorință necumpătată de câștig, de avere, tendința de acaparare, insațiabilitate, voracitate, pleonexie, poftă pe care o are cineva de a mânca sau de a bea mult.

Există în popor şi multe proverbe care ne dau definiţii pline de înţelepciune. Iată unele proverbe despre lăcomie:

Are ochii mai mari decât burta.

Lacom la bogăţie şi sărac la minte.

Lacom tânăr, cerşetor bătrân.

Lacomul e de unde n-are pomul coajă.

Lacomul mai mult pierde şi leneşul mai mult aleargă.

Lacomul, şi sătul, flămând este.

Lacomului, cât să-i dai, el nu zice ba.

Lăcomia de la aur la gunoi şi de la diamant până la sticlă se întinde.

Lăcomia sparge sacul.

Lăcomia strică omenia.

Citatele oamenilor înţelepţi tot sunt de folos în definirea acestui păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus:

Lăcomia este o beţie mai rea decât beţia

iar Sondra Ray a zis:

Lăcomia este apetitul incontrolabil şi nesăţios pentru mai mult decât ai nevoie.

În Biblie lăcomia este un subiect destul de des abordat şi în traducerea română făcută de preotul Dumitru Cornilescu la o simplă căutare am găsit că este menţionat doar acest cuvânt de 40 de ori şi aceasta fără a lua în consideraţie sinonimele. Nu putem trece într-un articol tot ce învaţă Biblia despre lăcomie, dar voi prezenta cele mai importante adevăruri despre aceasta.

Lăcomia este închinare la idoli

În Epistola adresată creştinilor din Colose, Apostolul Pavel a scris:

Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate. (Coloseni 3:1-7)

Dacă cel care se numeşte ucenic al lui Hristos ajunge să se dedea la lăcomie, aceasta este calificată ca şi închinare la idoli din pricina căreia va veni peste el mânia lui Dumnezeu tot aşa cum vine peste toţi fii neascultării. Lăcomia atrage mânia lui Dumnezeu peste cei ce o practică.

Lăcomia este incompatibilă cu viaţa de creştin

În altă Epistolă Apostolul Pavel scrie:

Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. (Efeseni 5:3)

Nu mai este nimic de adăugat aici. Şi dacă cei care au fost chemaţi să fie sfinţi (dar toţi creştinii au fost chemaţi să fie sfinţi) se dedau la lăcomie, ei fac să fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu şi se discalifică ca şi sfinţi.

Lăcomia este motivaţia prorocilor şi învăţătorilor mincinoşi care vin să distrugă credinţa creştinilor

Aşa scrie Apostolul Petru:

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează. (2 Petru 2:1-3)

Iată acum, ultimul proroc mincinos, Harold Camping, care a anunţat sfârşitul lumii pentru 21 mai 2011 şi după ce nu s-a întâmălat aceasta a mai anunţa odată pentru data de 21 octombrie 2011. Nu este de mirare că într-o aşa campanie de înşelare în masă a reuşit să adune de la 72 la 120 milioane de dolari? Şi aceasta se întâmplă nu în evul mediu, când oamenii nu ştiau carte şi nu avea acces larg la Biblie, ci chiar acum, când fiecare om are cel puţi o Biblie acasă, dar toţi au acces la textul biblic pe Internet, pe telefon mobil, etc.  Înţeleptul Esop a spus în acest sens: “Oamenii lacomi ademenesc pe cei săraci cu vorbe linguşitoare şi-i păgubesc de bunurile trebuincioase.” Tot despre cei lacomi a mai scris Apostolul Petru şi în a doua Epistolă care îi poartă numele:

Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi! După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. (2 Petru 2:14-16)

Lăcomia îl corupe pe om

Înţeleptul Solomon a spus:

Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi. – (Proverbe 15:27)

Din pricina lăcomiei ajung oamenii să vrea mită şi să ia mită. Şi în zadar spun unii că dacă le vor fi mărite salariile nu vor mai lua mită. Cel lacom cu cât are cu atât mai mult doreşte să aibă. Doar dacă se pocăiesc din inimă şi aleg să trăiască în ascultare de Domnul Isus Hristos pot fi eliberaţi de lăcomie.

Lăcomia tulbură relaţiile omului

Aşa mai scrie înţeleptul Solomon în cartea Proverbelor:

Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug. – (Proverbe 28:25)

Iată şi un exemplu concret care I s-a întâmplat chiar Domnului Isus în timpul slujirii Sale pe pământ:

Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. (Luca 12:13-22)

Să luăm seama la porunca Domnului Isus care ne spune să ne păzim de orice fel de lăcomie, iar dacă am fost prinşi în cursa acestei patimi, să ne pocăim şi să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.