De ce trebuie să crezi în Dumnezeu?

Am primit următoarea întrebare de la cititoarea unui articol publicat la http://www.moldovacrestina.md “Aşi vrea sa am raspunsul la întrebarea: “De ce omenirea trebue să creadă in dumnezei?”. Multumesc. (Svetlana). Sfânta Scriptură ne dă multe motive pentru a crede în Dumnezeu, dar vreau să mă opresc doar la cinci din ele.

Înainte de a enumăra aceste cinci motive, vreau să clarific ceva cu privire la întrebarea lui Svetlana şi anume:

Oamenii nu trebuie să creadă în idoli sau să se închine lor. Prima din cele 10 porunci date de Dumnezeu poporului Său este “Să nu ai alţi dumnezeu afară de Mine.” (Exodul 20:3) Nu există alţi dumnezei şi nu trebuie să crezi în ceia ce nu există. Iată însă cinci motive de ce trebuie să crezi în Dumnezeu:

1. Pentru că suntem creatura lui Dumnezeu

De aceea trebuie să credem în El.

Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pămîntului, şi nu locuieşte în temple făcute de mîni. El nu este slujit de mîni omeneşti, ca şi cînd ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr’unul singur, să locuiască pe toată faţa pămîntului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-l găsească bîjbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Sîntem din neamul lui…” (Faptele Apostolilor 17:24-28)

2. Pentru că realitatea îl descoperă pe Dumnezeu

Nu putem tăgădui realitatea care este atât în afara noastră, cât şi înauntru nostru. Şi una şi alta ne descoperă pe Dumnezeu.

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  (Romani 1:19-20)

3. Pentru că doar prin credinţă putem cunoaşte cum a fost creată lumea

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n’a fost făcut din lucruri cari se văd. (Evrei 11:3)

4. Pentru că doar prin credinţă putem fi plăcuţi lui Dumnezeu

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

5. Pentru că doar prin credinţă în Isus Hristos putem moşteni darul vieţii veşnice

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan3:16)

Nu poţi trăi fără credinţă în Dumnezeu. Cei care nu cred în El, cred în idoli şi vor purta consecinţa păcatului lor grav, pentru că idolatria este un astfel de păcat. Dumnezeu să ne păzească de idolatrie.