Cum trebuie să răspundă creștinii la rasism?

Întrebare:

Cum trebuie să răspundă creștinii la rasism? 

rasism_1-604x350

Sfînta Scriptură ne spune că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. (Gen. 1:27)

Toți oamenii sunt egali ca și creație înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Galateni 3:28 că:

Nu mai este nici Iudeu, nici Grec, nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sînteți una în Hristos Isus.

Autorul accentuează importanța egalității pe care o avem ca frați și surori în Isus Hristos. Toți credincioșii devin una în Isus Hristos. Un evreu rămâne evreu, un moldovean rămâne moldovean etc., nimeni nu-și pierde identitatea atunci când devine creștin. În Hristos Isus nu mai există nicio barieră rasială. În Hristos nu mai există nici negru și nici alb.

De aceea voi, cari altădată erați Neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia cari se cheamă tăiați împrejur, și cari sînt tăiați împrejur în trup de mîna omului: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sîngele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, și a surpat zidul dela mijloc care-i despărțea, și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuș un singur om nou, făcînd astfel pace; și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, într’un Duh. (Efeseni 2:11-18)

Favoritismul este păcat, Iacov spune clar:

“Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutînd la fața omului.” (Iacov 2:1)

Credincioșii nu trebuie să arate favoritism. În versetul 8 el adaugă:

“Dacă împliniți Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți„, bine faceți.”

Domnul Isus ne poruncește să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Drept exemplu, Domnul Isus ne-a dat pilda samariteanului care a ajutat pe un evreu căzut între tâlhari, bătut și jefuit. Samariteanul era discriminat de către evreu. Creștinul trebuie să-și iubească aproapele indiferent de culoarea pielii sau originea etnică.

Domnul Isua Și-a dat viața pentru toți oamenii, indiferent de proveniența lor socială, culoarea pielii, educație etc. În Apocalipsa 7:9-10 vedem în Împărăția lui Dumnezeu o mare gloată alcătuită din noroade, limbi etc.

După aceea m-am uitat, și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; și strigau cu glas tare, și ziceau:,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!„

Credincioșii din toate mediile etnice vor petrece veșnicia în armonie în prezența Domnului Isus Hristos.

Rasismul este o realitate urâtă, care continuă să persiste în multe țări și practic există în toate țările. Cu toate acestea, creștinii sunt chemați să trăiască diferit de cultura din jur. Suntem chemați să tratăm pe oameni ca și cei creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.