Cine sunt neamurile care vor fi înșelate de diavol la sfârșitul Împărăției de o mie de ani?

Întrebare:

Cine sunt neamurile care vor fi înșelate de diavol la sfârșitul Împărăției de o mie de ani?

Împărăția lui Dumnezeu începe cu Împărăția de o mie de ani aici pe pământ, după a doua venire a Domnului Isus și va continua în veșnicii pe pământul nou.

Împărăția de o mie de ani va fi perioada în care Dumnezeu va pune pe toți vrăjmașii așternut al picioarelor Domnului Isus pentru ca să se împlinească Cuvântul:

Căci trebuie ca El să împărățească pînă va pune pe toți vrăjmașii supt picioarele Sale. (1 Corinteni 15:25)

În această perioadă Domnul Isus, împreună cu Biserica și toți acei care vor avea parte de întâia înviere, vor împărăți pe pământ. Potrivit cu textul de la Apocalipsa 19:11-15, ei vor împărăți peste neamurile, care s-au adunat la Armaghedon și care vor fi pe pământ la a doua venire a Domnului Isus. Potrivit cu textul de la Matei 25:31-46, Domnul Isus la a doua Sa venire va judeca neamurile după felul cum s-au purtat cu poporul evreu (frații Domnului Isus):

,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui. Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: “Veniți binecuvîntații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămînd, și Mi-ați dat de mîncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați primit; am fost gol, și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine”. Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: “Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, și Ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut? Cînd Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat? Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, oridecîteori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut”. Apoi va zice celor dela stînga Lui: “Duceți-vă dela Mine, blestemaților, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui! Căci am fost flămînd, și nu Mi-ați dat să mănînc; Mi-a fost sete, și nu Mi-ați dat să beau; am fost străin, și nu M-ați primit; am fost gol, și nu M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și în temniță, și n-ați venit pela Mine” . Atunci Îi vor răspunde și ei: “Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu Ți-am slujit?” Și El, drept răspuns, le va zice: “Adevărat vă spun că, oridecîteori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintr-acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut”. Și aceștia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniți vor merge în viața vecinică”. (Matei 25:31-46)

Acestea sunt Neamurile care vor intra în Împărăția de o mie de ani fără a fi experimentat transformarea trupurilor (ca și Biserica și cei care vor avea parte de întâia înviere) și fără a fi experimentat nașterea din nou pe care o vor experimenta evreii la venirea Domnului Isus. Ei sunt acei care se vor căsători, se vor înmulți. Copiii care li se vor naște vor fi acei care vor avea alegerea să urmeze pe Domnul Isus sau nu, dar nu vor mai avea nicio scuză pentru păcatul lor, nu se vor putea justifica că au fost ispitiți de diavolul, fiindcă în acea perioadă diavolul va fi legat ca să nu-i înșele. Astfel, oricine va păcătui în perioada aceea va fi doar alegerea lui personală și nu va avea nicio scuză.

Ci vă veți bucura și vă veți veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plînsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrîni cari să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tînăr, și cel ce va muri în vîrstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui; vor sădi vii, și le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănînce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de lucrul mînilor lor. Nu vor munci degeaba, și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămînță binecuvîntată de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mînca paie ca boul, și șarpele se va hrăni cu țărînă. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul”. (Isaia 65:18-25)

Astfel, popoarele care vor fi pe pământ la momentul venirii Domnului Isus și vor intra în Împărăția de o mie de ani se vor înmulți și atunci când diavolul va fi dezlegat, ele vor fi înșelate de diavolul și se vor ridica împotriva taberei sfinților:

Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; și va ieși din temnița lui, ca să înșele Neamurile, cari sînt în cele patru colțuri ale pămîntului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pămîntului, și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și proorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:7-10)

neamurile care vor fi înșelate de diavol

Prorocul Ezechiel dă mai multe detalii referitoare la acest eveniment:

Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel: ,,Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și proorocește împotriva lui! Și spune:,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: “Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! Te voi tîrî, și-ți voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză, și cari toți mînuiesc sabia; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif: Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine! Pregătește-te dar, fii gata, tu, și toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strînși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel cari multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale, și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,În ziua aceea, multe gînduri îți vor veni în minte, și vei urzi planuri rele. Vei zice: “Mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, cari stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, și neavînd nici zăvoare, nici porți! – Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mîna pe aceste dărîmături locuite din nou, pe poporul acesta strîns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii, și locuiește în mijlocul pămîntului”. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice: “Vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai aducat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții, și să faci o pradă mare?” De aceea proorocește, fiul omului, și spune lui Gog: “Așa vorbește Domnul Dumnezeu: “Da, în ziua cînd poporul Meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta, și vei veni din fundul miazănoaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire! Vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi țara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării Mele, ca să Mă cunoască neamurile, cînd voi fi sfințit în tine supt ochii lor, Gog!” Așa vorbește Domnul Dumnezeu: “Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei proorocii lui Israel, cari au proorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor? În ziua aceea, însă, în ziua cînd va porni Gog împotriva pămîntului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mînia aprinsă. O spun, în gelozia și în focul mîniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de Mine, și fiarele cîmpului și toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, și toți oamenii cari sînt pe fața pămîntului; munții se vor răsturna, pereții stîncilor se vor prăbuși, și toate zidurile vor cădea la pămînt. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sînge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui, și peste popoarele cele multe, cari vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor, și vor ști că Eu sînt Domnul”. (Ezechiel 38)

În cartea “The Ezekiel Option” de Joel Rosenberg puteți găsi o analiză a acestui text din Ezechiel 38 în care autorul, bazat pe studiile multor istorici și teologi, demonstrează cine sunt aceste popoare, care la vremea sfârșitului (în zilele de apoi) se vor ridica împotriva lui Israel, când Israel va trăi în pace și liniște (Împărăția de o mie de ani). Bazat pe studiile făcute Joel Rosenberg în carte se arată că Magog este Rusia (Iosif Flavius în scrierile sale menționează că grecii numesc poporul Magog schiți, popor care a locuit sudul Rusiei), domnul Roșului (Rusiei), Meșecului (Moscovei) și Tubalului (Tobolscului). Persia este Iranul. Potrivit istoricului Iosif Flavius, Put este fondatorul Libiei în care altădată intrau și Tunisia și Algir. Seba și Dedan sunt denumiri vechi a Arabiei Saudite și a țărilor din Golful Persic. Țara Togarmei ar fi Armenia, fiindcă în scrierile asiriene este relatat despre teritoriul Armeniei ca fiind casa lui Togarma și așa se numesc și armenii în scrierile lor. Gomerul ar fi Turcia sau Germania. Pentru mai multe detalii puteți citi această carte ca și o sursă de informare.