Vor moşteni Împărăţia Cerurilor doar 144.000 de oameni?

Există doar două referinţe la acest număr în cartea Apocalipsa şi în acest articol voi prezenta contextul şi învăţătura cu privire la cei 144.000 de oameni menţionaţi.

144.000

Recent am primit această întrebare de la o cititoare a portalului Moldova Creștină

Lucrez cu persoane care sunt Martori ai lui Iehova. Am avut multe discuţi cu ei, dar vreau sa va întreb cum lămuriţi numărul 144000 care este scris la Apocalipsa? Ei spun ca doar numărul acesta de oameni se vor duce la cer.

Cei 144.000 fac parte din poporul Israel

Cartea Apocalipsa descrie în detalii evenimentele care vor avea loc în cei 7 ani ai necazului cel mare dinaintea instaurării Împărăţiei de 1000 de ani, apoi descrie această Împărăţie, apoi Judecata Zilei celei mari şi crearea pământului şi cerului cel nou. Creştinii sunt menţionaţi foarte rar în mijlocul acestor evenimente, dar se vorbeşte mult despre cei din poporul Israel şi când se face referinţă la ei sunt numiţi „sfinţii”. Deci, când descrie evenimentele din timpul acelor 7 ani ai marelui necaz, Ioan, prin care a fost scrisă cartea Apocalipsa, spune:

După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorul Dumnezeului nostru!” Şi am văzut numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7:1-4)

În continuare urmează o listă a celor douăsprezece seminţii ale poporului Israel şi specifică că din fiecare seminţie au fost pecetluiţi câte 12.000 de oameni.

Creştinii adevăraţi vor fi în ceruri la momentul pecetluirii celor 144.000 de slujitori ai lui Dumnezeu din poporul Israel

Imediat după descrierea evenimentului pecetluirii acestor 144.000 de slujitori din poporul Israel, eveniment care va avea loc pe pământ, Ioan descrie următorul eveniment din ceruri:

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şede pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie, şi s-au închinat lui Dumnezeu , şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava , înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor!. Amin.” Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şedea pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:9-17)

Deci, creştinii adevăraţi vor fi în ceruri cu Domnul Isus. Ei vor fi în foarte mare număr, din orice popor şi de orice naţiune.

Cei 144.000 de slujitori din poporul Israel au fost răscumpăraţi de pe pământ

Să nu uite cititorul, că toate evenimentele descrise în cartea Apocalipsa au loc în perioada ultimilor 7 ani înainte ca Domnul Isus să instaureze Împărăţia de 1000 de ani pe pământ. La capitolul 7 din cartea Apocalipsa, ne-a fost relatat cum un înger a pecetluit pe cei 144.000 de slujitori din poporul Israel ca să nu fie vătămaţi de urgiile care urmau să vină pe pământ. În capitolul 14 al cărţii Apocalipsa ne este relatat cum a fost întâlnirea acestor slujitori cu Domnul Isus:

Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul (Domnul Isus) stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiete de ape mari, c vuietul unui tunet puternic; şi glasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără fină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:1-5)

Dacă în capitolul 7 al cărţii Apocalipsa îi găsim pe aceşti 144.000 de slujitori pe pământ, la capitolul 7 îi găsim pe muntele Sionului şi apoi înaintea scaunului de domnie din ceruri. Acum ei s-au alipit acelei mari mulţimi de creştini din toate naţiunile.

Concluzii

  • Cei 144.000 de slujitori care vor fi pecetluiţi de Dumnezeu fac parte cu exclusivitate din poporul Israel
  • La momentul pecetluirii lor, care va fi în timpul necazului cel mare, creştinii din toate neamurile vor fi deja în ceruri. Pecetluirea celor 144.000 va avea loc după marele eveniment al Răpirii creştinilor la cer.
  • Cei 144.000 de slujitori din poporul Israel se vor alipi mai târziu uriaşei mulţimi de creştini din ceruri.
  • Cei 144.000 de slujitori din poporul Israel nu sunt unicii care vor moşteni Împărăţia Cerurilor.
  • Cei ce propovăduiesc că doar 144.000 de oameni vor intra în Împărăţia Cerurilor spun neadevărul şi fac pe cei lesne crezători să-şi piardă nădejdea în mântuirea pe care o aduce Domnul Isus fiecărui om