Cine suferă în Romani 8:19-23?

Întrebare:

Cine suferă în Romani 8:19-23? 

Apostolul Pavel vorbește despre slava viitoare comparată cu suferințele prezente. Astfel, în v.18 el spune: “Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi.” 

Transformare

Acest “noi” se referă la cei ce au fost socotiți neprihăniți prin credință în Domnul Isus Hristos și au fost transformați în omul dinlăuntru, dar așteaptă să fie transformați și în omul dinafară. La fel și creația care suferă, pentru că a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea, însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Toată firea/creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, creștinii, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. În Evanghelia după Matei 19:28 Domnul Isus a spus ucenicilor Săi: 

“Isus le-a răspuns: Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-ați urmat, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune de domnie și veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.” 

Atât creația, cât și noi, creștinii, așteptăm transformarea/înnoirea tuturor lucrurilor. Spre deosebire de toată creația lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu au roada Duhului din prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului nou-născut.