Cine este îngerul Domnului? Este Domnul Isus până la întrupare?

Întrebare:

Cine este îngerul Domnului? Este el Domnul Isus?

Îngerul Domnului

În Biblie găsim scris despre îngeri, dar și despre îngerul Domnului ca o entitate deosebită. Îngerul Domnului vorbește din partea lui Dumnezeu la persoana întâi, cum ar fi la Judecători:

Îngerul Domnului (Iehova) S-a suit din Ghilgal la Bochim, și a zis: „Eu v-am scos din Egipt, și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că v-o voi da. Am zis: „Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi; și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele”. Dar voi n-ați ascultat de glasul Meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci: „Nu-i voi izgoni dinaintea voastră; ci vă vor sta în coaste, și dumnezeii lor vă vor fi o cursă”. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. (Judecători 2:1-5)

Din Biblie știm că nu o singură dată Dumnezeu menționează că El i-a scos cu mână tare din Egipt, din casa robiei și i-a dus în țara unde curge lapte și miere. Dacă ne uităm la tot mesajul îngerului, înțelegem că Însuși Dumnezeu vorbește aici. Pentru că îngerul Domnului vorbește ca și cum ar fi Însuși Dumnezeu, unii sunt de părerea că Îngerul Domnului este Domnul Isus înainte de întrupare. Nu vreau să mă opresc prea mult la argumentele care sunt folosite pentru a susține această învățătură.

Personal nu cred că Îngerul Domnului este Domnul Isus înainte de întrupare prin naștere din fecioara Maria acum 2000 ani în urmă. Am două motive care mă fac să cred că Îngerul Domnului nu este Domnul Isus:

În primul rând, îngerii sunt creați de Dumnezeu și sunt duhuri slujitoare, iar Domnul Isus este Dumnezeu întrupat, care a era prezent la început de creație și prin care au fost făcute toate lucrurile, inclusiv și îngerii. În Epistola către Evrei, apostolul Pavel dovedește că Domnul Isus este mai presus de îngeri. Probabil că și pe vremea aceea erau oameni care-L considerau pe Domnul Isus drept înger:

După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rînduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfîrșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungînd cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Și iarăș: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu?” Și, cînd duce iarăș în lume pe Cel întîi născut, zice: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Și despre îngeri zice: „Din vînturi face îngeri ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”…

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale?” Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? (Evrei 1:13-14)

În al doilea rând, în Biblie găsim atât expresia „Îngerul Domnului (Iehova)”, cât și „îngerul lui Dumnezeu (Elohim)”.  În cazul când este vorba despre Îngerul lui Dumnezeu (Elohim), este exclus faptul că este vorba doar despre Domnul Isus, fiindcă numele Elohim implică atât pe Dumnezeu Tatăl, cât și pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Despre aceasta am scris în articolul „Despre Sfânta Treime: Dacă Domnul Isus este Dumnezeu, cum poate sta la dreapta lui Dumnezeu?”

De fapt,  Îngerul Domnului este o teofanie, adică o apariție sau o manifestare a lui Dumnezeu. Să urmărim câteva cazuri din Vechiul Testament:

Îngerul Domnului se prezintă ca fiind „Eu sunt”: Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov

La Exod capitolul 3 îngerul Domnului i s-a arătat lui Moise la Horeb într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug care nu se mistuia.

Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie, și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului (Iehova) i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc. (Exod 3:1-2)

Chiar dacă la început în versetul 2 îngerul Domnului este prezentat ca și îngerul lui Iehova, mai departe în text el este menționat ca și Dumnezeu-Elohim:

Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, și pentru ce nu se mistuie rugul”. Domnul (Iehova) a văzut că el se întoarce să vadă; și Dumnezeu (Elohim) l-a chemat din mijlocul rugului, și a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” Dumnezeu (Elohim) a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt”. Și a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul (Elohim) tatălui tău, Dumnezeul (Elohim) lui Avraam, Dumnezeul (Elohim) lui Isaac și Dumnezeul (Elohim) lui Iacov”. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor, și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume, în locurile, pe cari le locuiesc Cananiții, Hetiții, Amoriții, Fereziții, Heviții și Iebusiții. Iată că strigătele Israeliților au ajuns pînă la Mine, și am văzut chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii. Acum, vin-o, Eu te voi trimite la Faraon, și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel”. Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon, și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreșit cu tine; și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu (Elohim) pe muntele acesta”. Moise a zis lui Dumnezeu (Elohim): „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, și le voi spune: „Dumnezeul (Elohim) părinților voștri m-a trimis la voi”; și mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” ce le voi răspunde?” Dumnezeu (Elohim) a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt”. Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numește „Eu sînt”, m-a trimis la voi”. Dumnezeu (Elohim) a mai zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: „Domnul (Iehova), Dumnezeul (Elohim) părinților voștri, Dumnezeul (Elohim) lui Avraam, Dumnezeul (Elohim) lui Isaac și Dumnezeul (Elohim) lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam. (Exod 3:3-16)

Am ales să citez o mare parte din acest capitol ca să arăt că cuvintele din Scripturi, care ni-L prezintă pe Dumnezeul lui Israel ca fiind ”Eu sunt”, adică Iehova sunt spuse de Îngerul Domnului.

Îngerul trimis de Dumnezeu ca să călăuzească pe Israel în pustie este Însuși Dumnezeu

Unii sunt de părere că îngerul trimis de Dumnezeu ca să-i călăuzească și să-i protejeze pe copiii lui Israel de la ieșirea lor din Egipt până la intrarea lor în țara promisă este Domnul Isus:

Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să te ducă în locul, pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui, și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El. Dar dacă vei asculta glasul Lui, și dacă vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și protivnicul protivnicilor tăi. Îngerul Meu va merge înaintea ta, și te va duce la Amoriți, Hetiți, Fereziți, Cananiți, Heviți și Iebusiți, și-i voi nimici. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor, și să nu le slujești; să nu te iei după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvîrșire, și să le dărîmi capiștele. Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvînta pînea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău. (Exod 23:20-25)

Domnul a zis lui Moise: ”Du-te, și pornește de aici cu poporul, pe care l-ai scos din țara Egiptului; suie-te în țara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicînd: „Seminței tale o voi da!” Voi trimite înaintea ta un înger, și voi izgoni pe Cananiți, Amoriți, Hetiți, Fereziți, Heviți și Iebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat” (Exod 33:1-2)

Am strigat către Domnul, și El ne-a auzit glasul. A trimis un Înger, și ne-a scos din Egipt. Și iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ținutului tău. (Numrei 20:16)

Totuși, la Exod 13:21 scrie că stâlpul de nor și de foc care-i călăuzea  pe drum pe copiii lui Israel era Însuși Dumnezeu și era o teofanie:

Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. (Exod 13:21)

Îngerul Domnului care-i vorbește lui Avraam la muntele Moria este Însuși Dumnezeu

Un alt exemplu este cazul descris la Geneza 22, când Dumnezeu îi cere lui Avraam să aducă pe fiul său Isaac ardere de tot pe muntele Moria. În primul verset vedem că Dumnezeu (Elohim) îi vorbește lui Avraam, iar la versetul 12 îngerul Domnului spune că vede acum că Avraam se teme de Dumnezeu (Elohim), pentru că n-a cruțat pe fiul său pentru el (din context s-ar părea că pentru înger):

După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, și i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în țara Moria, și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune.” (Geneza 22:1-2)

Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri, și a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat, și să nu-i faci nimic; căci știu acum că te temi de Dumnezeu (Elohim), întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine” (Geneza 22:11-12)

Deci, îngerul Domnului care-i vorbește lui Avraam pe muntele Moria este Dumnezeu (Elohim) care i-a vorbit la începutul capitolului și i-a cerut să-l aducă pe Isaac jertfă.

Concluzia care rezumă din cele văzute mai sus este că îngerul Domnului este o teofanie, adică o manifestare vizibilă a lui Dumnezeu și nu este Domnul Isus și nicio manifestare doar a Domnului Isus.