Cine a luat slujba lui Iuda?

În slujba de apostol au fost aleşi doar douăsprezece persoane. Iată numele lor:

Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul; pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. (Luca 6:13-16)

Ultimul în listă este Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Domnul Isus cunoştea bine cine este Iuda şi ce urma să facă, dar l-a ales printre cei doisprezece ca să se împlinească Scripturile:

Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea. (Ioan 13:18)

Iuda a căzut din slujba sa, după cum a fost prorocit, iar slujba lui urma să o ia altul. Cine avea să fie cel care avea să ia locul lui Iuda? În Faptele Apostolilor capitolul 1, apostolii aleg prin sorţi pe Matia, ca acesta să ia slujba lui Iuda (Fapte 1:15-26). Acesta este unicul pasaj din Biblie în care este menţionat Matia.

Iată după ce criterii a fost ales Matia:

Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui. (Fapte 1:21-22)

Vedem că Matia, ca şi ceilalţi apostoli, a cunoscut pe Domnul Isus şi a fost învăţat de Domnul Isus timp de trei ani şi jumătate, dar spre deosebire de aceştia, el a fost ales de apostoli prin sorţi şi nu a fost ales direct de Domnul Isus. Pe de altă parte, apostolul Pavel îşi apără nu o singură dată apostolia. Iată de exemplu cuvântul său de apărare înaintea Corintenilor:

Nu sînt eu slobod? Nu sînt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu în Domnul? (1 Corinteni 9:1)

Deci, Pavel nu doar a auzit pe Domnul Isus, dar L-a şi văzut, după cum afirmă el însuşi. Iată ce mai scrie acelaşi Pavel ucenicului său preaiubit Timotei:

(…) şi propovăduitorul şi apostolul Lui (a Domnului Isus) am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul. (1 Timotei 2:7)

Şi la Galateni capitolul 1 apostolul Pavel din nou mărturiseşte că Evanghelia a primit-o nemijlocit de la Domnul Isus ca şi ceilalţi apostoli:

Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. (Galateni 1:11-12).

Pavel nu a învăţat Evanghelia de la apostoli sau de altcineva, ci Domnul Isus nemijlocit i-a descoperit Evanghelia. Iată ce relatează apostolul Pavel mai departe:

(…) Dar când Dumnezeu-care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe nici un om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa, şi am rămas la el cincisprezece zile. Dar n-am văzut pe nici unul altul dintre apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului. (Galateni 1:15-19)

Este important de menţionat că în toate epistolele sale Pavel se prezintă ca fiind apostol chemat de Dumnezeu:

  1. Romani 1:1 – Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol
  2. I Corinteni 1:1 – Pavel, chemat să fie apostol a lui Isus Hristos
  3. II Corinteni 1:1, Efeseni 1:1, Coloseni 1:1, 2 Timotei 1:1 – Pavel, apostol a lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu
  4. Galateni 1:1 – Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos
  5. 1 Timotei 1:1 – Pavel, apostol a lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu
  6. Tit 1:1 – Pavel, rob a lui Dumnezeu şi apostol a lui Isus Hristos

După cum vedeţi, felul cum se prezintă Pavel, arată că el este pus de Dumnezeu în poziţia de apostol şi nu că o fi doar primit darul duhovnicesc de apostol. Dacă ar fi să vorbim despre daruri duhovniceşti, din Faptele Apostolilor vedem că Pavel a fost înzestrat cu mai multe daruri cum ar fi: darul tămăduirii, darul semnelor şi minunilor, darul de evanghelist. Cu toate acestea Pavel nu menţionează despre aceste daruri în niciuna din epistolele sale, adică nu se prezintă ca fiind Pavel, tămăduitorul sau făcătorul de minuni.

În Apocalipsa 21:14 este scris că zidul Ierusalimului ceresc va avea douăsprezece temelii cu numele celor douăsprezece apostoli. Noi cunoaştem bine numele celor unsprezece. Cine, totuşi, este cel de-al douăsprezecelea apostol? Este Matia, care a văzut pe Domnul Isus, a fost învăţat de Domnul Isus, dar a fost ales de către apostoli prin sorţi? Sau este Pavel, care a văzut pe Domnul Isus, a fost învăţat de Domnul Isus şi a fost pus apostol de Dumnezeu?

Vă recomand și această emisiune despre apostolia lui Pavel: