Ce spune Biblia despre ”Adânc”?

În cartea Apocalipsa se folosește cuvântul „Adânc” ca fiind un loc sub pământ. Să vedem  ce informație ne oferă Biblia despre Adânc.

adîncAdâncul este legat cu apele de sub pământ:

Mai multe texte din Vechiul Testament prezintă acest loc ca fiind un loc adânc sub pământ, unde se află ape multe. Cartea Genezei ne relatează că una din sursele de ape ale  potopului au fost izvoarele Adâncului celui mare:

În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. (Geneza 7:11)

Izvoarele Adîncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise, şi ploaia din cer a fost oprită. (Geneza 8:2)

Sunt și alte texte care ne arată că în Adânc sunt ape multe:

La vederea Ta, se cutremură munţii; se năpustesc rîuri de apă; adîncul îşi ridică glasul, şi îşi înalţă valurile în sus. (Habacuc 3:10)

La Isaia 44:24-28 găsim scrise cuvintele lui Dumnezeu, care vorbește despre lucruri care omenește par irealizabile, dar care Dumnezeu le-a hotărât: restabilirea Ierusalimului prin porunca împăratului Cir. Această prorocie a fost făcută cu 175 de ani înainte de nașterea lui Cir. În acest context Dumnezeu, ca să arate puterea Sa, spune că El zice Adâncului: Usucă-te și îți voi seca râurile. Prin aceasta arătând că la El nu există nimic imposibil. Dar de aici vedem că Adâncul este plin de ape.

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pîntecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pămîntul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele proorocilor mincinoşi, şi arăt ca înşelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi, şi le prefac ştiinţa în nebunie. Dar întăresc cuvîntul robului Meu, şi împlinesc ce proorocesc trimeşii Mei; Eu zic despre Ierusalim: „Va fi locuit,” şi despre cetăţile lui Iuda: „Vor fi zidite iarăşi, şi le voi ridica dărîmăturile.Eu zic adîncului: „Usucă-te, şi îţi voi seca rîurile. Eu zic despre Cir: ”El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: „Să fie zidit iarăş!” Şi despre Templu: „Să i se pună temeliile!” (Isaia 44:24-28)

Legătura cu Locuința Morților:

Găsim două texte în Biblie în care Locuința Morților este pusă alături cu Adâncul. Se părea că sunt elemente asemănătoare, dar totuși diferite.

Locuinţa morţilor şi Adîncul sînt cunoscute Domnului, cu cît mai mult inimile oamenilor! (Proverbe 15:11)

După cum locuinţa morţilor şi adîncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura. (Proverbe 27:20)

Adâncul este un loc pentru îngerii căzuți (Diavolul și îngerii lui):

Potrivit cu 2 Petru 2:4 Adâncul este locul unde îngerii căzuți stau în întuneric, în lanțuri și așteaptă judeacata:

Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii cari au păcătuit, ci i-a aruncat în Adînc, unde stau înconjuraţi de întunerec, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; (2 Petru 2:4)

Duhurile rele sunt aruncate în adânc. La venirea Domnului Isus dracii nu erau încă în adânc, cel puțin, nu toți:

Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adînc. (Luke 8:31)

La Apocalipsa 9:1-11 se vorbește desrpe evenimentele legate de trâmbița a 5 (prima nenorocire) și se spune că a fost deschisă fântâna Adâncului și din ea au ieșit niște lăcuste, care aveau ca împărat peste ele pe îngerul Adâncului:

Îngerul al cincelea a sunat din trîmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pămînt. I s-a dat cheia fîntînii Adîncului, şi a deschis fîntîna Adîncului. Din fîntînă s’a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi soarele şi văzduhul s’au întunecat de fumul fîntînii. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adîncului, care pe evreieşte se cheamă Abadon iar pe greceşte Apolion. (Apocalipsa 9:1-2, 11)

Fiara din Apocalipsa se va ridica din Adânc:

Fiara din Apocalipsa, care face război cu cei doi martori și cu sfinții, este descrisă la capitolul 11 ca fiind cea care se ridică din Adânc (nu se spune că se ridică din Adânc înainte ca să omoare pe cei doi martori):

Cînd îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adînc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî. (Apocalipsa 11:7)

La Apocalipsa 17, unde este descrisă judecata Babilonului, care are loc înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ, se spune că Fiara aceasta urmează să se ridice din Adânc și are să se ducă la pierzare.

Rev 17:8 Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. (Apocalipsa 17:8)

Diavolul va fi aruncat în Adânc:

După judecata Babilonului și a doua venire a Domnului Isus pe pământ, Diavolul va fi legat și aruncat în Adânc pentru 1000 de ani:

Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare. El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină vreme. (Apocalipsa 20:1-3)

După împărăția de o mie de ani, Diavolul va fi deslegat, va înșela pe locuitorii pământului și, apoi va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă:

Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20: 7-10).

Aceasta este informația care am putut-o culege din Biblie despre „Adânc”.