Ce să faci cînd nu-ți merge financiar?

Întrebare:

Acum un an de zile am început o afacere care mergea bine. Între timp m-am căsătorit cu o fată pe care o iubeam din copilărie. Relația noastră este frumoasă, material nu ducem lipsă de nimic, însă oamenii ne invidiază foarte mult. După o scurtă perioadă de timp am slăbit financiar. Nu ne certăm cu soția din cauza neajusurilor materiale, însă nu pot înțelege de ce s-a întâmplat lucrul acesta, de ce îmi merge rău financiar? 

Faliment financiar

Dumnezeu este Stăpân atât peste starea noastră financiară, cât și peste bunurile pe care le avem. Autorul Psalmului 24:1 spune: “Al Domnului este pămîntul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc”, iar prorocul Hagai adaugă: „Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.” (Hagai 2:8) 

Tot ce avem nu ne aparține. El este Stăpânul, iar eu sunt administratorul. El are dreptul asupra bunurilor mele materiale, iar eu am responsabilitatea să le administrez corect și cu multă înțelepciune. Este de o mare importanță să înțelegem acest adevăr fără de care nu putem să fim buni administratori ai bunurilor financiare încredințate de către Dumnezeu.  

Răspunsul la întrebarea Dvs. începe în Psalmul 127:1-2 care spune: 

Pune-ți încrederea în Domnul

“Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tîrziu, ca să mîncaţi o pîine cîştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pîine ca în somn.” (Psalmul 127:1-2) 

Familia este un dar de la Dumnezeu. Ea este creația și inițiativa lui Dumnezeu (Geneza 2:21-24).  Este important să înțelegem că fără Dumnezeu efortul uman de a zidi o familie trainică și fericită, cât și o stare financiară bună poate falimenta. Omul este chemat în toate aspectele vieții sale să se încreadă în Dumnezeu și să-L invite să fie temelia solidă a vieții și familiei sale. 

Munca grea implică efortul de a ne scula dimineață devreme și a merge la culcare seara tîrziu, însă acest mod de viață este totuși unul inferior atunci cînd este făcut doar cu scopul de a cîștiga lucrurile materiale de zi cu zi. Încrederea în Dumnezeu, iată ce este diferit de acest mod inferior de viață. Preaiubiților Lui El le dă pîinea ca în somn, pentru că ei își pun încrederea în El și nu fac din muncă prioritatea vieții lor. 

Caută Împărăția lui Dumnezeu 

Domnul Isus în Predica de pe munte a atenționat ascultărorii Săi să-și revizuiască prioritățile vieții și să caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu: 

Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. “De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gîndindu-vă ce veţi mînca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decît hrana, şi trupul mai mult decît îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strîng nimic în grînare; şi totuş Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sînteţi voi cu mult mai de preţ decît ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuş vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe cîmp, care astăzi este, dar mîne va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicînd: „Ce vom mînca? “ Sau: „Ce vom bea? “ Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca? “ Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mîne; căci ziua de mîne se va îngrijora de ea însăş. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6:24-34)

Dați prioritate Împărăției lui Dumnezeu și nu vă îngrijorați prea mult de lucrurile vieții acesteia, ci în orice situație puneți-vă încrederea în El.   

Cinstește pe Dumnezeu cu averile tale

Necinstirea lui Dumnezeu cu bunurile noastre materiale va aduce restriște în plan financiar în viața noastră. În cartea prorocului Maleahi, Domnul mustră poporul, pentru că nu-L cinsteau cu bunurile lor materiale: 

“Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi:, În ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? “ Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat? “Cu zeciuielile şi darurile de mîncare. Sînteţi blestemaţi, cîtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănîncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pămîntului, şi viţa nu va fi neroditoare în cîmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. „Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor.” (Maleahi 3:7-12)

Înșelarea lui Dumnezeu aduce lipsă financiară în viața noastră.  

Administrează înțelept finanțele

Ia aminte la sfatul înțeleptului Solomon: 

Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. (Proverbe 21:5)

Vă recomand cursul de studiu biblic inductiv “Banii și posesiunile în căutarea fericirii” care o să vă ajute să înțelegeți subiectul finanțelor, iar pentru învățarea planificării timpului și finanțelor, vă invit la sesiunea „Planificarea Timpului” și „Consiliere Spirituală”.