Ce s-a făcut cu trupul lui Moise? (Iuda 1:9)

Întrebare:

De ce a luptat arhanghelul Mihail pentru trupul lui Moise? Ce s-a întâmplat cu trupul lui Moise?

De obicei, când se citește Iuda 1:9 despre trupul lui Moise, cei mai mulți se gândesc la trupul neînsuflețit (cadavrul) lui Moise. Intuiesc că și cititorul, care a adresat această întrebare, s-a referit la cadavrul, adică trupul neînsuflețit al lui Moise. Totuși, studiind acest text în contextul lui, am descoperit că același cuvânt „trup” este folosit și în două versete precedente versetului 9, cu referință la corpul omului și nu la trupul neînsuflețit:

Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor, cari se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc vecinic. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” (Iuda 1:7-9)

În toate aceste trei versete în original (în greacă), ca și în română, este folosit același cuvânt pentru „trup”. De fapt, în limba greacă este un singur cuvânt pentru „corp” și pentru „cadavru”. În Septuagintă referințele la cadavru (trupul neînsuflețit) sunt traduse „trupul mort” sau „trupul unui mort”. Deci, cuvântul „trup” nu are în vedere numaidecât „trupul neînsuflețit” sau cadavrul.

Vreau să fac referință la câteva texte din Scripturi care m-au ajutat pe mine să înțeleg mai bine versetul 9 de la Iuda, cu privire la „trupul lui Moise”.

Îngerul Domnului se ceartă cu Satana pentru Marele Preot Iosua

Un text care m-a ajutat să înțeleg mai bine versetul de la Iuda 1:9 este textul de la Zaharia 3, unde este descrisă cearta Îngerului Domnului cu Satana pentru Marele Preot, care avea „hainele murdare”:

El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului, și pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, și te îmbrac cu haine de sărbătoare!” (Zaharia 3:1-4)

Îngerul Domnului se ceartă cu Satana pentru Iosua, care la acel moment era Mare Preot și era în viață. Îngerul îi spune Satanei (diavolului) aceleași cuvinte pe care i le-a spus arhanghelul Mihail când se certa pentru trupul lui Moise. Vedem că motivul pentru care Satana are „îndrăzneală” să-l pârască pe Iosua sunt hainele lui murdare.

Satana se atinge de trupul lui Iov

Un alt caz care ne ajută să înțelegem mai bine textul de la Iuda 9 este cazul lui Iov. Iov nu i-a dat Satanei niciun prilej ca să-l pârască înaintea lui Dumnezeu, dar Satana i-a cerut lui Dumnezeu să-l pună la încercare. Pentru prima dată Dumnezeu i-a îngăduit Satanei să se atingă de tot ce avea Iov, dar să nu se atingă de trupul lui:

Domnul a zis Satanei: „Iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna” (Iov 1:12)

A doua oară Dumnezeu, la insistența Satanei, îi permite să se atingă și de trupul lui, doar să-i cruțe viața:

Și Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de oasele și de carnea lui, și sunt încredințat că Te va blestema în față”. Domnul a zis Satanei: „Iată, ți-l dau pe mână: numai cruță-i viața”. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. (Iov 2:4-7)

Moise dă prilej diavolului să fie pârât înaintea lui Dumnezeu

Apare întrebarea: ”A dat prilej Moise diavolului să fie pârât înaintea lui Dumnezeu, ca să ceară să se atingă de trupul lui?” Răspunsul este: ”Da”.

Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba; și Moise a fost pedepsit din pricina lor. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui, și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. (Psalmul 106:32-33)

Incidentul este descris la Numeri 20:1-13.

Moise, înainte de moartea sa, când era în câmpia Moabului în fața râului Iordan și pregătea poporul ca să treacă Iordanul, a spus poporului:

Și Domnul S-a mâniat pe mine, din pricina voastră: și a jurat că eu să nu trec Iordanul, și să nu intru în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul, Dumnezeul tău. Eu voi muri deci în țara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi îl veți trece, și veți stăpâni țara aceea bună. (Deuteronom 4:21-22)

Ce s-a întâmplat cu trupul lui Moise

Cu trupul lui Moise nu s-a întâmplat nimic rău nici până la moarte, nici după moarte. Trupul lui neînsuflețit a fost îngropat de Însuși Dumnezeu, iar la momentul morții trupul lui nu a fost afectat de nicio boală și vârsta nu a avut putere asupra lui: vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse:

Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise, și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile, în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise sau sfârșit. (Deuteronom 34:5-7)

Domnul să ne ajute să trăim așa ca să nu dăm prilej diavolului să pretindă la trupul nostru, cu atât mai mult la sufletul nostru. Pentru aceasta trebuie să veghem și să fim treji:

Fiți treji, și vegheați! Pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. (1 Petru 5:8-10)