Cine este Diavolul sau Satana?

Pe mulți îi frământă această întrebare cu privire la Diavol: cine este el, care este originea lui, dacă a fost creat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut rău? Vreau în acest articol să dau răspuns la cât mai multe întrebări legate de Diavol.

Diavolul înșeală pe Eva

Iată pe scurt ce ne relatează Sfintele Scripturi despre Diavolul.

Diavolul este un heruvim ocrotitor creat de Dumnezeu

La Ezekiel 28:12-18 avem o prorocie împotriva împăratului Tirului în care se vorbeşte şi despre Satana sau Diavolul. Din acest text aflăm că el a fost un înger ocrotitor, creat de Dumnezeu şi a fost fără prihană din ziua în care a fost creat până în ziua când a fost găsit nelegiuire în el. Iată textul:

,,Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.

Căderea Diavolului

La Isaia 14:12-15 avem o altă prorocie, deja împotriva împăratului Babilonului. Aici din nou avem şi o prorocie despre Satan, care ne dă mai multe detalii despre căderea lui:

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

Faptele Diavolului

Să vedem ce putem afla mai multe despre Satana din Scriptur

1. Este cel care aduce pâră împotriva sfinţilor înaintea lui Dumnezeu.

Iată câtevai texte care arată lucrul acesta:

…. pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru... (Apocalipsa 12:10)

El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stînd în picioare înaintea Îngerului Domnului, şi pe Satana stînd la dreapta lui, ca să-l pîrască. (Zaharia 3:1)

De ce Satana pârăşte pe sfinţi înaintea lui Dumnezeu? Din simplu motiv că el nu poate să se atingă de oameni fără permisiunea lui Dumnezeu! De unde ştim aceasta? La Luca 22:31-32 vedem că Domnul Isus spune lui Simon Petru că Satana a cerut să-i cearnă ca grâul.

Domnul a zis: ,,Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grîul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”

Acelaşi lucru îl vedem şi la Iov capitolele unu şi doi.

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: ,,De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: ,,De la cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredintat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. (Iov 1:6-12).

Citind mai departe textul din Iov, veţi vedea că Satana nu s-a atins de Iov decât în măsura în care i-a permis Dumnezeu: mai întâi de tot ce era a lui, apoi de trupul lui, dar nu s-a putut atinge de viaţa lui, fiindca Dumnezeu i-a interzis.

2. Ispiteşte.

În Biblie chiar este numit şi Ispititorul.

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămînzit. Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: … (Matei 4:1-3)

La Matei capitolul 4 este descris felul cum Satana sau Diavolul a ispitit pe Domnul Isus. Acelaşi lucru l-a făcut şi cu Iov. Dorinţa lui, cu privire la Iov, era ca să-l facă să blasteme pe Dumnezeu. Iată ce-I spune lui Dumenzeu „Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă” (Iov 1:11). Dar Iov a rămas tare în credinţă, chiar dacă şi soţia lui găsea, că este mai bine pentru el să blasteme pe Dumnezeu şi să moară, ca să nu se mai chinuie: „Nevastă-sa i-a zis: ,,Tu rămîi neclintit în neprihănirea ta! Bleastămă pe Dumnezeu, şi mori!”

Vedem că Satana este cel care ispiteşte, dar o face nu fără permisiunea lui Dumnezeu. Şi noi avem o mare mângâiere pe paginile Sfintelor Scripturi pentru vremurile grele, când trecem prin încercări şi ispite:

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteþi răbda. (1 Corinteni 10:13)

3. Este minciunos şi foloseşte minciuna ca să ducă pe oameni în rătăcire şi la pierzare.

Prin înşelăciune Satana şi-a câştigat lumea pentru sine în grădina Edenului. Prin înşelăciune a făcut pe om să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu şi astfel să atragă blestemul morţii asupra sa şi asupra întregii omeniri, după cum este scris la Romani 5:12:

după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…

Iată ce spune Domnul Isus despre Satana:

El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (Ioan 8:44)

4. Se poate preface într-un înger a luminii.

Ca să poată înşela oamenii el se poate preface şi într-un înger a luminii. Iată ce scrie apostolul Pavel bisericii din Corint: „chiar Satana se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11:14)

De aceea apostolul Ioan previne pe credincioşi în prima sa epistolă:

Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. (1 Ioan 4:1-3)

De aici vedem cât este de important să cunoaştem Scripturile, pentru a nu ne lăsa înşelaţi de proroci şi învăţători minciunoşi. Satana nu vine cu coarne şi copite ca să ne înşele, ci se preface în sfinţi ca să fie mai credibil.

5. Se foloseşte de oamenii care nu veghează.

La 1 Petru 5:8 avem îndemnul: „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.”

Iată la ce însufleţeşte Satana pe oamenii care nu veghează:

„a intrat în Iuda şi l-a făcut vânzător” (Ioan 13:2)

La Fapte 5:3 apostolul Petru mustră pe Anania:

,,Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămînea ea a ta? Şi, după ce ai vîndut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gînd în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” (Fapte 5:3-4)

Judecata şi nimicirea lui Diavolului

Aş vrea iniţial să menţionez semnificaţia cuvântului Heruvim . Heruvim este un înger care urmează ierarhic după arhanghel. Iată ce spun Scripturile despre îngerii căzuţi:

…focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25:41)

El (Dumnezeu) a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri vecinice, în întunerec, pe îngerii cari nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.(Iuda 1:6)

La Apocalipsa 12:9 scrie:

„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

La Apocalipsa 16:12-16 scrie că Satana (balaurul) strânge pe împăraţii pământului la Armaghedon, sau valea Iosafat, care este între muntele Măslinilor şi Ierusalim. După lupta de la Armaghedon Satana va fi legat pentru 1000 de ani şi aruncat în adânc. (Apocalipsa 20:2-3) După Împărăţia de o mie de ani va fi dezlegat, va înşela lumea şi o va ridica împotriva sfinţilor. Atunci, cei ce-l vor urma vor fi nimiciţi, iar Satana va fi aruncat în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Apocalipsa 20:7-10)

La Evrei 2:14-15 ne este relatat cum a fost posibilă nimicirea diavolului:

Astfel dar, deoarece copiii sînt părtaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi (Domnul Isus) a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.