Ce înseamnă termenul „întâi născut” la Evrei?

Întrebare:

Ce înseamnă termenul “întâi născut” la evrei?  

Învierea lui Hristos

Dreptul de întâi născut la evrei îl deținea primul copil de parte bărbătească născut în familie. Dintre toți frații întâiul născut avea privilegii speciale. 

Primul privilegiu era că el devenea preot al familiei. Ruben a fost întâiul născut al patriarhului Iacov, iar dreptul de preot al familiei îi aparținea. Însă, din cauză că a spurcat patul tatălui său, a pierdut întâietatea și cu el toate privilegiile, inclusiv cel de preot al familiei. 

“Ruben, tu, întîiul meu născut, puterea mea şi pîrga tăriei mele, întîiul în vrednicie, şi întîiul în putere, Năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întîietatea! Căci te-ai suit în patul tatălui tău, Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.” (Geneza 49:3-4)  

Dreptul de întâi născut a fost transferat de Dumnezeu de la Ruben la Iosif.

“Fiii lui Ruben, întîiul născut al lui Israel. Căci el era întîiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întîi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuş Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întîi născut. Iuda a fost în adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de întîi născut este al lui Iosif.” (1 Cronici 5:1-2) 

Însă după răscumpărarea poporului Israel din Egipt, Dumnezeu Și-a ales pe Leviți ca întâi născuți pentru El, pentru a sluji în locul fraților săi la Cortul Întâlnirii.  

“Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: „Iată că am luat pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întîilor născuţi, cari se nasc întăi dintre copiii lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei. Căci orice întîi născut este al Meu; în ziua cînd am lovit pe toţi întîii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întîii născuţi din Israel, atît din oameni cît şi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sînt Domnul.” (Numeri 3:11-13)

Astfel, Leviții dețin slujba preoției și fac slujbele de închinare în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu.  

Al doilea privilegiu deținut de întâiul născut era o parte îndoită de moștenire din averea tatălui său. 

“Dacă un om, care are două neveste, iubeşte pe una şi nu iubeşte pe cealaltă, şi dacă are copii cu ele, din cari întîiul născut este dela nevasta pe care n-o iubeşte, cînd îşi va împărţi averile între fiii lui, nu va putea face întîi născut pe fiul aceleia pe care o iubeşte, în locul fiului aceleia pe care n-o iubeşte, şi care este întîiul născut. Ci să recunoască de întîi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte, şi să-i dea o parte îndoită din averea lui; căci fiul acesta este cel dintîi rod al puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul de întîi născut.” (Deuteronom 21:15-17) 

Al treilea privilegiu deținut de întâiul născut era autoritatea judiciară a tătălui său, oricare nu ar fi fost ea, mare sau mică, mult sau puțin. 

“Iosafat a adormit cu părinţii săi, şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioram. Ioram avea ca fraţi, fii ai lui Iosafat, pe: Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia, toţi fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur şi în lucruri scumpe, împreună cu cetăţi întărite în Iuda; dar împărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentrucă el era întîiul născut.” (2 Cronici 21:1-3) 

Al patrulea privilegiu deținut de întâiul născut era că arăta spre Domnul Isus Hristos. Evreii dădeau o importanță sacră poziției de nou născut, pentru că aceasta era un semn ce arăta spre Domnul Isus ce deține dreptul de întâi născut. 

“El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întîi născut dintre cei morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întîietatea.” (Coloseni 1:17-18)

“El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungînd cu atît mai pe sus de îngeri, cu cît a moştenit un Nume mult mai minunat decît al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut? “ Şi iarăş:„Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu? “ Şi, cînd duce iarăş în lume pe Cel întîi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (Evrei 1:3-6) 

Domnul Isus Hristos deține dreptul de întâi născut din cei morți. Expresia “Cel întâi născut” nu se referă la Domnul Isus ca fiind “începutul creației lui Dumnezeu”, ci la Cel ce este întâiul născut din cei morți și, prin urmare, Marele Preot ce a făcut ispășirea păcatelor o dată și pentru totdeauna și ne-a dat făgăduința vieții veșnice și că ne va învia în ziua de apoi.