Ce înseamnă să fii liber în Hristos?

Întrebare:

Recent am vorbit cu unul din ucenicii mei care mi-a spus că el vrea să fie liber în Hristos, să nu depindă de nimeni, să nu se supună nimănui în lucrare, ci doar lui Hristos, să slujească cum vrea și să facă ceea la ce îl cheamă Hristos, nu oamenii. 

 

Ce înseamnă să fii liber în Hristos?O astfel de gândire este foarte periculoasă. De fapt, aceasta nu este libertate în Hristos, ci neascultare și rebeliune față de Hristos. De ce? Pentru că Hristos ne face slobozi, dar tot El este Acela care ne cheamă la supunere. Un om liber în Hristos este acela care  a fost făcut slobod de păcat, dar din propria alegere hotărăște să fie supus lui Hristos.

„Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sînteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii, pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de subt păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii.-(Romani 6:16-18)

Atunci când eram fii întunericului, eram robi ai păcatului, robiți și chinuiți de firea pământească. După ce am ascultat din inimă de dreptarul învățăturii sănătoase, am fost izbăviți de păcat și acum tot robi suntem, dar nu ai păcatului, ci ai neprihănirii. Ca robi ai neprihănirii, noi nu mai putem face tot ce vrem, ci doar ceea ce ne spune Stăpânul nostru. Domnul Isus ne cheamă la supunere, nu la rebeliune. Când unii din Iudei au crezut în El, Domnul Isus le-a pus următoarea condiție:

“…,,Dacă rămîneți în cuvîntul Meu, sînteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi„.(Ioan 8:31-32)

Aceste cuvinte sunt adresate iudeilor care crezuseră în Isus, totuși Domnul Isus le spune că pot fi ucenici doar dacă rămân în Cuvântul Lui. Aceasta este libertate în Hristos. Să rămâi în Cuvântul Lui și să faci exact ceea ce te învață El. Atunci vei fi slobod de păcat, dar rob al ascultării de El.

Hristos a fost liber, dar S-a supus

Privind la exemplul Lui, înțelegem și noi ce înseamnă a fi liber în Hristos. Biblia spune așa:

Să aveți în voi gîndul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a desbrăcat pe sine însuș și a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce.(Filipeni 2:5-8)

 

Gândul care era în El, era ascultare, supunere și  dăruire de sine. El, care era Dumnezeu, cînd S-a făcut și om, a ales să ne dea un exemplu de ascultare și supunere. “S-a făcut ascultător” ne arată că a ales să fie ascultător. Ca și Dumnezeu în trup, putea alege să facă ce vrea, dar El a ales să fie ascultător față de Tatăl Său până la moarte. Apostolul Petru a scris așa:

„Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. ,,El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug„. Cînd era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, cînd era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător. (1Petru 2:21-23)

Cum se aplică toate acestea la noi, ca oameni liberi în Hristos?

Dacă suntem liberi în El, trebuie să trăim ca El. În același pasaj de la 1 Petru, Biblia explică cum să trăim ca fiind liberi în Hristos:

Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1Petru 2:16-17)

Din nou vedem că a fi slobod în Hristos înseamnă a fi rob a lui Dumenzeu. Slobozenia nu trebuie să fie o haină a răutății, ci a supunerii. Cum arată aceasta în practică? Petru ne explică mai departe și zice:

„Slugilor, fiți supuse stăpînilor voștri cu toată frica, nu numai celorce sînt buni și blînzi, ci și celor greu de mulțămit.”(1Petru 2:18)

Slugile trebuiau să fie supuse stăpânilor lor. În biserică însă, Domnul Isus tot a pus o rânduială, pe care trebuie să o acceptăm și să ne supunem. Domnul Isus cheamă pe fiecare credincios să fie supus și ascultător față de mai marii lui:

Ascultați de mai marii voștri, și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; pentruca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinînd, căci așa ceva nu v’ar fi de niciun folos.”(Evrei 13:17)

Ești dator să fii ascultător de mai marii tăi și să le fii supus. Nu este o poruncă omenească, ci este porunca lui Dumnezeu.

„Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvîrșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”(Efeseni 4:11-12)

Cum pot mai marii bisericii să desăvârșească pe sfinți dacă fiecare face ce vrea sub pretextul că el este liber în Hristos? Atunci biserica nu va mai fi bine închegată și strâns legată, ci va fi foarte ușor de divizat. Tocmai de aceea trebuie să te supui și să fii ascultător.

Libertarea în Hristos nu-ți dă dreptul să trăiești cum vrei

Dragul meu, a fi liber în Hristos înseamnă a fi un om supus în primul rând lui  Dumnezeu și apoi față de toți aceia pe care i-a pus El peste tine. Dacă ești cu adevărat liber în Hristos, pentru tine nu va fi niciodată o problemă să te supui, așa cum nu a fost nici pentru Domnul Isus. Un om ce nu se supune lui Dumnezeu nu se va supune nici oamenilor. Pentru cel ce continuă să fie robul firii pământești supunerea și ascultarea este un lucru greu, pe când pentru cel cu adevărat liber este o binecuvântare să calce pe urmele lui Hristos.

Prin credință în El Domnul Isus ne-a făcut slobozi, dar nu slobozi de a ne mai supune oricărei autorități care tot Dumnezeu a pus-o deasupra noastră, ci slobozi de păcat, liberi de puterea întunericului și de poftele tatălui minciunii. Aceasta înseamnă să fii slobod în Hristos. A nu mai trăi după poftele firii personale, ci să te supui în totul Lui și Cuvântului Său care este adevărul. Dacă zici că tu îl asculți numai pe Hristos și nu vrei să asculți de oameni, tocmai aceasta mărturisește că tu nici de Hristos nu ești ascultător, pentru că El a poruncit să fim supuși “oricărei stăpâniri omenești”. El a instituit stăpânirile în societate și tot El a instituit o ordine în Biserica Sa.

Alege să fii supus și nu face din slobozenia ta o haină a răutății!