Ce i-a cerut Ilie lui Isus înainte de înălţarea Sa la cer?

Ce a discutat Isus cu Ilie și Moise?

Întrebare:
Am nevoie de ajutorul Dvs. în desluşirea unei idei, sau mai bine zis în găsirea răspunsului la o întrebare care îmi pare foarte interesantă. Discutând cu cineva subiecte biblice, mi-a adresat întrebarea „Ce i-a cerut Ilie lui Isus înainte ca acesta să se înalţe la cer?” Ştiu că veţi putea să mă ajutaţi în găsirea răspunsului la această întrebare. Vă mulţumesc anticipat şi Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare în lucrarea frumoasă pe care o faceţi spre slava Lui.

Biblia relatează despre întâlnirea Domnului Isus cu Ilie şi Moise

Aceasta este scris în toate trei Evanghelii sinoptice, adică în evangheliile după Matei, Marcu şi Luca. Evanghelistul Matei relatează astfel evenimentul:

După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.” Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” Ei au ridicat ochii, şi n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morţi.” Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.” Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. (Matei 17:1-13)

Biblia nu relatează conţinutul specific al discuţiei lui Isus cu Ilie şi Moise

În Evanghelia după Matei, nu este relatat conţinutul specific al discuţiei lui Isus cu Ilie şi Moise. Nu vedem aceasta nici în descrierea aceluiaşi eveniment găsită la evanghelistul Marcu:

După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise şi stătea de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru Ilie.” Căci nu ştia ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” Îndată ucenicii s-au uitat împrejur, şi n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi. Ei au păstrat în ei lucrul acesta şi se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morţi. Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?” El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din nou toate lucrurile; tot aşa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult şi să fie defăimat. Dar Eu vă spun că Ilie a şi venit, şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.” (Marcu 9:2-13)

Nu găsim conţinutul specific al discuţiei nici în Evangelia după Luca

Evanghelistul Luca spune la începutul Evangheliei care îi poartă numele că s-a apucat să scrie „după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor”, dar nici el nu vine cu detalii specifice asupra discuţiei care a fost între Domnul Isus, Ilie şi Moise:

Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi: erau Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru şi tovarăşii lui erau îngreuiaţi de somn; dar, când s-au deşteptat bine, au văzut slava lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi.” Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenicii au tăcut şi n-au spus, în zilele acelea, nimănui nimic din cele ce văzuseră. (Luca 9:28-36)

În Noul Testament nu găsim alte texte care ar relata despre această întâlnire sau despre o altă discuţie pe care ar fi avut-o Domnul Isus cu proorocul Ilie din care am putea cunoaşte ce anume i-a spus Ilie Domnului Isus.