Care este soarta celor din sânul lui Avraam?

Întrebare:

Am citit pilda cu bogatul și Lazăr și vreau să știu ce este sânul lui Avraam? Unde se află acest loc? Cine se află acolo? Care este soarta acelor oameni?

41155761526_sanul_lui_avraam

Răspuns la cea mai mare parte a întrebărilor puteți găsi în articolul “Ce este sânul lui Avraam”.

Rămâne să răspundem la ultima întrebare: Care este soarta celor din sânul lui Avraam?

Sânul lui Avraam este locul temporar unde au găsit adăpost sufletele sfinților Vechiului Testament, care au decedat până la pogorârea Duhului Sfânt, după înălțarea Domnului Isus la cer. Locuința Morților, din care face parte sânul lui Avraam, este un loc provizoriu, unde se află sufletele oamenilor, care au părăsit trupurile lor. Cei necredincioși și răi se vor afla acolo până la judecata de apoi (Apocalipsa 20:11-15), după care și Locuința Morților va fi aruncată în iazul care arde cu foc și cu pucioasă.

Pentru ca să înțelegem ce se întâmplă cu cei din sânul lui Avraam, trebuie să urmărim ce se întâmplă cu sfinții Vechiului Testament.

Domnul Isus spune despre Avraam, Isaac și Iacov (sfinți ai Vechiului Testament) că ei vor fi în Împărăția lui Dumnezeu:

Va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăția lui Dumnezeu. (Luca 13:28-29)

Potrivit cu textul de la Daniel 12, ei vor ajunge acolo după necazul cel mare:

De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de  când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile! Iar tu, du-te, până va veni sfârșitul; tut e vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. (Daniel 12:11-13)

Aceasta se va întâmpla după cea de-a șaptezecea săptămână a lui Daniel, înÎmpărăția de o mie de ani.

În perioada celei de-a șaptezecea săptămână a lui Daniel ei vor fi în cer, dar încă nu vor fi în trup:

Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: “Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. (Apocalipsa 6:9-11)

La acel moment Biserica deja este în cer și este în trup. La a doua venire a Domnului Isus, Biserica Îl urmează pe Domnul Isus pe pământ (Apocalipsa 19),iar judecata și învierea sfinților Vechiului Testament are loc după a doua venire a Domnului Isus pe pământ, însoțit de Biserică (Apocalipsa 20).

Deci, sfinții Vechiului Testament care nu au experimentat nașterea din nou, nu sunt parte din Mireasa Mielului (Biserică), dar vor învia și ei după a doua venire a Domnului Isus și se vor bucura în Împărăția lui Dumnezeu. Ei vor fi ca îngerii, în sensul că nu se vor căsători și nu vor muri:

Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. (Marcu 12:25)

Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. (Luca 20:36).

Pentru o cunoaștere mai profundă a subiectului, vă recomand să studiați cursulApocalipsa în patru părți, care poate fi procurat la librăria „Învățătură din Cuvânt”.