A fost Natanael unul din cei 12 ucenici?

Întrebare:

A fost Natanael unui din cei 12 ucenici? Unele surse spun că este același cu Bartolomeu, altele nu îl menționează. Mai este și ciudat că în Evanghelii am întîlnit diferite nume ale celor 12 ucenici. Cine, totuși, erau ei?

Chemarea celor 12 ucenici

Domnul Isus a ales 12 ucenici pe care i-a chemat și i-a instruit ca să continue misiunea de propovăduire a Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu după moartea și învierea Sa. Toate cele patru evanghelii relatează evenimentul alegerii și chemării celor 12 ucenici. În patru pasaje (Matei 10:1-4, Marcu 3:14-19, Luca 6:12-16 și Fapte 1:12-13) diferite din Noul Testament în lista ucenicilor Domnului Isus este menționat și Bartolomeu ca fiind unul din cei doisprezece ucenici.

“În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Cînd s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, și a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli, și anume: Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vînzător.” (Luca 6:12-16)

În Evangheliile sinoptice, la o observare atentă a textului, se vede că Bartolomeu este menționat după Filip. În Faptele Apostolilor 1:12-13 numele lui Bartolomeu este menționat după Toma. Nici în unul din aceste texte nu este menționat numele “Natanael”. Excepție este textul din Evanghelia după Ioan 1:37-51 unde nu este menționat numele lui Bartolomeu, însă este menționat numele Natanael care a fost găsit de Filip.

“Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, și au mers după Isus. Isus S-a întors, și, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: “Ce căutați?” Ei I-au răspuns: “Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: “Învățătorule), unde locuiești?” “Veniți de vedeți”, le-a zis El. S-au dus și au văzut unde locuia, și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, și i-a zis: “Noi am găsit pe Mesia” (care, tîlmăcit însemnează Hristos). Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit, și i-a zis: “Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa”, (care, tîlmăcit, însemnează Petru). A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, și a găsit pe Filip. Și i-a zis: “Vino după Mine”. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: “Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: “Poate ieși ceva bun din Nazaret?” “Vino și vezi!” i-a răspuns Filip. Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el: “Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug.” “De unde mă cunoști?” I-a zis Natanael. Drept răspuns Isus i-a zis: “Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, cînd erai supt smochin.” Natanael I-a răspuns: “Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Pentru că ți-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.” Apoi i-a zis: “Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorîndu-se peste Fiul omului.” (Ioan 1:37-51)

Prin urmare, Bartolomeu avea două nume ca și mulți alții din timpul lui, de exemplu Petru, Pavel etc. Era o practică obișnuită. Bartolomeu este numele patronimic al lui Natanael. Bartolomeu din aramaică vine de la două cuvinte: “bar” – “fiu”  și “tolmai” – “brazdă, creastă”, deci fiul lui Tolmai, pe cînd Natanael înseamnă “Dumnezeu a dat.”

Natanael este menționat la învierea Domnului Isus Hristos la marea Tiberiadei. Evanghelia după Ioan 21:1-9 spune:

“După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Isus, erau împreună. Simon Petru le-a zis: “Mă duc să prind pește.” “Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit, și au intrat într-o corabie, și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. “Copii”, le-a zis Isus “aveți ceva de mîncare?” Ei i-au răspuns: “Nu.” El le-a zis: “Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei, și veți găsi.” Au aruncat-o deci, și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru: “Este Domnul!” Cînd a auzit Simon Petru că este Domnul și-a pus haina pe el, și s-a încins, căci era desbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgînd mreaja cu pești, pentrucă nu erau departe de țărm decît ca la două sute de coți.”

Istoria lui Natanael nu este cunoscută, însă tradiția creștină spune că a murit în chinuri în timp ce i-a fost jupuiată piele de pe corp. Natanael, ca și alți ucenici ai Domnului Isus Hristos, au propovăduit Evanghelia cu priețul vieții lor, fiind gata să plătească pentru a-L urma pe Hristos.