A avut Adam Duhul Sfânt?

Întrebare:

A avut Adam Duhul Sfânt? 

A avut Adam Duhul Sfânt?

Nu găsim nicăieri pe paginile Sfintelor Scripturi afirmația clară că Adam ar fi avut sau nu Duhul Sfânt. Totuși, în primul capitol din Geneza găsim scris că Dumnezeu a făcut pe om, adică Adam și Eva, după chipul și asemănarea Sa, iar la 2 Corinteni 3:18 găsim scris că ceea ce-l face pe om asemenea chipului Domnului este Duhul Domnului:

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într’o oglindă, slava Domnului, şi sîntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)

Un alt moment important este faptul că la Geneza 6:3 Dumnezeu decide că Duhul Său nu va rămâne pururea în om, ceea ce subînțelege faptul că Duhul Domnului era în oameni și după căderea în păcat (Geneza 3):

Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămînea pururea în om, căci şi omul nu este decît carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” (Geneza 6:3)

Pe de altă parte, la Geneza 2, Dumnezeu îl avertizează pe Adam că în ziua în care va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului va muri negreșit. Totuși, în ziua în care Adam a mâncat din pomul interzis, el nu a murit fizic chiar în ziua aceea. În ziua aceea el a murit spiritual (a pierdut Duhul Sfânt) după cum găsim scris și în epistola apostolului Pavel către Efeseni:

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne- a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne- a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sînteţi mîntuiţi). (Efeseni 2:1-6)

De altfel, la Geneza 5 autorul cărții specifică că Adam și Eva au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar Adam, după căderea în păcat, a născut un fiu după chipul și asemănarea sa, nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiindcă el însuși, o dată cu căderea în păcat, a pierdut chipul care-l avea la creație, chip pe care noi îl putem recăpăta prin nașterea din nou.

Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua cînd a făcut Dumnezeu pe om, l- a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I- a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i- a binecuvîntat, şi le- a dat numele de „om“, în ziua cînd au fost făcuţi. La vîrsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i- a pus numele Set. (Geneza 5:3)