Trebuie evreii mesianici să-şi taie împrejur copiii de parte bărbătească?

Întrebare:

Ce credeţi despre evreii mesianici, ar trebui sa-si taie împrejur copii de parte bărbătească?

Wikipedia dă o foarte scurtă descriere despre Evreii Mesianici:

Mesianicii sunt o categorie de evrei sau neevrei care cred ca Yeshua (Iisus) este Mesia (ha Mashiach, fiul lui Dumnezeu). Mesianicii sunt păstrători ai religiei iudaice, în forma sa scripturală, serbînd Shabbatul (Sabatul sau Sîmbăta;) ca zi de odihnă. Diferenţa dintre mesianici şi evreii creştini o reprezintă tocmai rămînerea primilor lîngă principiile de bază ale iudaismului combinat cu creştinismul primelor secole creştine (credinţa în Yeshua ha Maschiach, serbarea Shabbatului, serbarea Frîngerii Pîinii – Euharistia, o dietă kosher ş.a.).

Epistola Apostolului Pavel (tot evreu care a crezut în Domnul Isus Hristos şi a fost mântuit) către Galateni dă un foarte bun şi complet răspuns la întrebarea adresată.

Nu există o altă Evanghelie

Apostolul Pavel împreună cu tovarăşii lui de lucru au venit şi au propovăduit Evanghelia în Galatia. Mulţi oameni au crezut în Domnul Isus şi au au fost mântuiţi. Dar apoi, după plecarea echipei lui Pavel, au venit alţi pretinşi slujitori ai Evangheliei care le cereau creştinilor din Galatia să se taie împrejur şi să păzească Legea lui Moise, adică Legea Vechiului Testament. De aceea, Pavel le-a scris astfel:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:6-9)

Conform acestui verset, oricine impune creştinilor practica tăierii împrejur şi împlinirea Legii face un grav atentat la adevărul Evangheliei şi este anatema, adică blestemat.

Pavel n-a cedat presiunilor celor care impuneau tăierea împrejur

Când relatează despre întâlnirile sale cu apostolii, Apostolul Pavel scrie:

După paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. (Galateni 2:1-5)

Dacă Pavel ar fi cedat  celor ce insistau ca să fie Tit tăiat împrejur, în felul acesta adevărul Evangheliei nu ar mai fi stat în picioare acolo şi Apostolul n-a mers la acest compromis.

Acceptarea tăierii împrejur este cădere din har şi plecare sub jugul robiei

Dacă un creştin, din motiv religios apelează la practica tăierii împrejur potrivit cu Legea Vechiului Testament, prin aceasta va cădea din har, aşa cum spune Sfânta Scriptură:

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala. (Galateni 5:1-9)

Supărarea Apostolului Pavel era aşa de mare pentru cei ce tulburau pe creştini propovăduind tăierea împrejur, încât la un moment zice:

Şi schilodească-se odată cei ce vă tulbură! (Galateni 5:12)

De ce atunci unii predică creştinilor tăierea împrejur?

Pot fi motive diferite. Iată unele pe care ni le relatează Apostolul Pavel:

Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea! Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume! Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. (Galateni 6:11-15)

Dumnezeu să ne păzească în harul Său şi să ne ţinem de adevărul Evangheliei aşa cum a fost lăsată de Domnul Isus şi sfinţii Apostoli.