Sufletul – comoara cea mai de preţ

Sufletul - comoara cea mai de preţ

Potrivit contextului biblic, sufletul este partea invizibilă a omului care sălăşluieşte în trupul acesta muritor, dar care rămâne pentru veşnicie  şi care hotărăşte unde îşi  va petrece fiecare din noi veşnicia : în Împărăţia lui Dumnezeu, unde este bucurie, fericire şi împlinire sau în iazul de foc, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Dumnezeu ne-a dat sufletul şi El îl va cere înapoi

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.  Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.  Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.  De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Sfânta Evanghelie  după Matei 10:28-33),

căci  sufletul este darul lui Dumnezeu pentru om chiar de când l-a creat:

Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu (Facerea 2:7)

Într-o zi Dumnezeu îl va cere înapoi. Despre aceasta a vorbit Domnul Iisus când învăţa pe oameni, El a spus o pildă:

Iisus a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”  „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele;  şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!”  Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” (Sfânta Evanghelie după Luca 12:15-20)

Iată de ce sufletul omului este foarte preţios în ochii lui Dumnezeu, El pune mare preţ pe el . Din păcate, nu toţi oamenii înţeleg valoarea sufletului , fiindcă …

Ce este în om aceea afectează starea sufletului lui

Despre aceasta Domnul Iisus a vorbit foarte mult. El a spus aşa când a chemat mulţimea la Sine:

Ascultaţi şi înţelegeţi: Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om (Sfânta Evanghelie după Marcu7:23)

Iniţial nici ucenicii Lui nu au înţeles ce a vrut să spună El şi :

Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.” Isus a zis: „Şi voi tot fără pricepere sunteţi? Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.  Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. (Sfânta Evanghelie  după Matei 15:10-11,15-20)

În Biblie deseori cuvîntul inimă este sinonim cu suflet. De aceea este foarte important  cu ce ne alimentăm spiritual, ce citim, ce ascultăm, cu cine discutăm, care sunt priorităţile noastre.

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră (Sfânta Evanghelie  după Matei 6:21)

Ce citeşti tu? Ce asculţi? Ce priveşti? Ce este în inima ta?

Starea sufletului hotărăşte veşnicia

După cum spun Sfintele Scripturi, Dumnezeu ne face să fim suflete vii şi tot El este acela care într-o zi îl va cere înapoi,  însă este extrem de esenţial în ce stare va fi sufletul şi aceasta trebuie să fie preocuparea noastră primordială, căci de aceasta depinde toată veşnicia, fie că credem noi sau nu. De aceea sufletul nostru este comoara noastră de care  trebuie să avem mare grijă, căci…

Dumnezeu  mântuieşte pe cei cu inima curată  (Psalmul 7:10) sau

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. (Ieremia 17:9-10)

Dumnezeu a răscumpărat sufletele noastre

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (Epistola Întâia a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni 6:19-20)

Preţul care a fost plătit este foarte scump pentru Dumnezeu. Pentru că noi nu avem cu ce să plătim, El a făcut acest lucru cu sângele Domnului Iisus Hristos.

…căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.” (Întâia Epistolă  Sobornicească a Sfântului Apostol  Petru 1:18-21)

Dumnezeu a plătit un preţ ca să ne curăţească sufletul şi trupul de orice păcat prin Domnul Iisus Hristos şi noi, la rândul nostru , trebuie  să acceptăm jertfa Lui prin pocăinţă ,  naştere din nou şi intrare în legământ cu El.

Ce vei face tu ?