Ce va fi cu sufletul tău după moarte?

In fiecare SECUNDĂ, pe Pământ, MOR 100 de oameni…

Te-ai gândit că într-o zi vei muri și tu? Ce va fi cu sufletul tău după moarte? Unde va merge? Biblia spune că există două realități după moarte. Împărăția lui Dumnezeu sau Raiul și împărăția lui Satan sau Iadul, locul chinului veșnic. În Rai vor ajunge doar oamenii răscumpărați iar în Iad – oamenii păcătoși.

Implicit, toți oamenii care se nasc în această lume se nasc păcătoși.

“Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani‬ ‭3:23).

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit” Romani 5:12

De ce toți au păcătuit? Pentru că toți moștenesc natura păcătoasă a primului om, Adam. Cu siguranță ai observat manifestarea si efectele pacatului în viața ta, nu-i așa?

Fiindcă Dumnezeu este sfânt în natura Sa, niciun păcătos nu poate intra în Împărăția Sa. Nicio faptă bună nu ne poate apropia de Dumnezeu, din cauza naturii noastre păcătoase. Ajută-mă să-ți ilustrez acest lucru. Spune-mi, te rog, cum procedează societatea față de o persoană contaminată de tuberculoză, spre exemplu? Nu-i așa că o izolează. Dar dacă această persoană va face multe fapte bune, crezi că va fi acceptată? Nici eu nu cred. Până când nu i se administrează medicamentele necesare, această persoană rămâne în izolator. Și dacă ți-aș propune fructul tău preferat, dar aș adăuga în el un strop de otravă, îl vei mânca? Evident că nu, oricât de mult îți place fructul. De ce? Pentru că otrava produce moartea, nu-i așa?

Toți suntem contaminați din punct de vedere spiritual și avem nevoie de medicamentul spiritual ca să fim vindecați. SÂNGELE Domnului Isus Hristos este medicamentul sufletului nostru.

„Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptăţiţi prin SÂNGELE Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.” (Romani 5:9).

Presupun că îți pui întrebarea: ce legătură este între sânge și păcat? Cum sângele cuiva ne poate vindeca de păcat? Și de ce a fost nevoie anume de sângele lui Isus Hristos și nu sângele unei alte persoane?

Atunci când l-a creat pe om, Dumnezeu l-a prevenit pe Adam să nu mănânce din copacul cunoștinței binelui și răului.

„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17).

Atunci când omul a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, moartea a intrat în lume, afectând întreaga creație. A intrat nu doar moartea fizică, pe care o experimentează absolut fiecare om, dar și moartea spirituală – despărțirea de Dumnezeu. Respectiv, orice om care se naște în această lume se naște păcătos fizic și spirtual. Prin neascultarea de Dumnezeu, toată omenirea e vândută lui Satan, devenindu-i proprietate.

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” (Romani 5:12)

Pentru a salva situația, era nevoie de o soluție din afara creației noastre, neafectată de infecția păcatului. Singura soluție a fost ca Însăși Dumnezeu să coboare în lumea noastră, să ia chip de om și să ia asupra Sa păcatul întregii omeniri. Păcatul meu și al tău.

Fecioara Maria a zămislit de la Duhul Sfânt ca utlerior să aducă pe lume pe Cel, care se numește Isus – 100% Dumnezeu, 100% Om.

„Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1:35).

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:1,14).

Dumnezeu s-a întrupat în persoana Domnului Isus ca să moară și să ne răscumpere, cu prețul sângelui Său nevinovat, odată și pentru totdeauna, din împărăția lui Satan. Înainte ca să fie prins și dus la moarte de către mai marii poporului Său, Domnul Isus a luat cina cu ucenicii Săi și a rostit următoarele cuvinte:

„Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta este SÂNGELE Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” (Matei 26:27-28)

Domnul Isus a vărsat sângele Său neprihănit și astfel ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl. Biblia spune că sângele reprezintă viață.

”Caci viata trupului este in sange.” (Levitic 17:11).

Vărsând sângele Său pe crucea de la Golgota, Domnul Isus a biruit moartea. Viața care era în Domnul Isus, a înghițit efectiv moartea. Apostolul Pavel le scrie credincioșilor din Corint:

„Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte? Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:55)

Știm că Domnul Isus a biruit moartea prin faptul că a înviat din morți a treia zi:

„Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” (Matei 28:5-8)

Dragă prieten. Dumnezeu te iubește. El a făcut totul pentru salvarea ta. Înțelegi dragostea cu care te-a iubit înainte ca să te fi născut?

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

„Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Pocăiește-te!

„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi.” (Faptele apostolilor 17:30 )

Primește darul mântuirii Lui prin credință. Îngenunchează acum și mărturisește-l cu gura ta pe Isus ca Domn al vieții tale și crede că Dumnezeu L-a înviat din morți și vei fi mântuit.

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9)

Dacă ai făcut acest lucru, te felicit din inimă! Următorii pași pe care trebuie să-l faci este să să te botezi și să începi să studiezi aprofundat Sfintele Scripturi, adică Biblia. Caută o biserică care pune accent pe învățătura sănătoasă.

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-19).

Adevărații ucenici ai Domnului Isus se botează și studiază învățătura creștină pentru a crește spiritual și pentru a vesti Evanghelia la alți oameni. Scrie-mi în privat ca să te ajut și să te ghidez în acest proces.

Dumnezeu să te binecuvânteze!