Sfânta Scriptură-Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor

Astăzi, într-o lume preocupată de filozofii, autoritatea Bibliei este suprimată  şi se pune la îndoială originea ei.   Biblia(gr. βιβλίον  -carte), Sfânta Scriptură(lat.scripture -scriere ), cartea Legii, cartea aceasta sunt termeni care desemnează Cuvântul lui Dumnezeu  scris sub inspiraţia Duhului Sfânt pentru a fi transmis oamenilor. Sfânta Scriptură este alcătuită din Vechiul Testament (scris în limba ebraică) care conţine 39 de cărţi şi se referă la lucrarea lui Dumnezeu cu poporul Său Israel şi Noul Testament (scris în limba greacă, koine), cu  27 de cărţi , prezentându-L pe Domnul Iisus Hristos şi Biserica Sa.  Dumnezeu este autorul Bibliei şi ea este …

Insuflată de Dumnezeu

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.(2 Timotei 3: 16-17)

Adjectivul nehotărât toată înseamnă întreagă, completă, deplină , din care nu lipseşte nimic, deci nici un pasaj  din Scriptură nu este folosit fără să fie insuflat de Dumnezeu, iar verbul a insufla(gr. theopneustos- inspirat) indică că aceasta este un produs divin , că Scriptura este „suflarea” lui Dumnezeu(adică Duhul Sfânt) ca mijloc de comunicare a cunoaşterii spirituale. Pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este adresată oamenilor ca să le  fie de folos, să-i înveţe cum să trăiască , cum să procedeze în  diferite situaţii de viaţă, să-i mustre atunci când păcătuiesc, să  le dea posibilitatea să se corecteze, să se restabilească , să le dea înţelepciune cum să-şi trăiască viaţa în mod neprihănit, curat, cu scopul ca creştinul să fie desăvârşit sau cu caracter integru şi bine echipat pentru a realiza o lucrare spirituală. Scriptura va fi de folos oamenilor dacă ea va deveni…

Studierea Sfintei Scripturi  este o necesitate zilnică pentru orice om, indiferent de vârstă

Am auzit păreri diverse cu privire la perioada când omul trebuie să înceapă a studia Scripturile. Una din ele afirmă că studierea ei este dificilă pentru copii şi că trebuie să ajungă la adolescenţă sau tinereţe ca să fie apt de a studia Scripturile. Iată cum contrazice Biblia această opinie:

Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.(Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 3:15)

Apostolul Pavel spune aceste lucruri despre ucenicul său , Timotei, care a cunoscut Scripturile de mic copil şi care dau o înţelepciune care duce la mântuire. Deci, este apt de a studia Scripturile orice om, de la mic la mare şi anume în ea se găseşte înţeleciunea, care nu se compară cu nici o carte de filozofie, psihologie şi nici o ştiinţă umană. Un  exemplu frumos de studiere zilnică a Sfintei Scripturi îl întâlnim la biserica primară:

Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Fapte sfinţilor apostoli 2:42)

Primii creştini au înţeles importanţa studierii Scripturilor şi au făcut din aceasta o prioritate, or, vedem că ei stăruiau, insistau ca să cunoască învăţăturile din ea, ca mai apoi să vedem că numărul celor care credeau devenea tot mai mare. Un alt exemplu îl avem descris în Vechiul Testament şi se referă la poporul Israel care au primit Legea de la Dumnezeu prin Moise :

În a douăzeci şi patra zi a aceleiaşi luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcaţi în saci şi presăraţi cu ţărână, pentru ţinerea unui post.Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.După ce au şezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; şi altă a patra parte din zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor.  (Cartea lui Neemia 9:1-3)

Aşadar, Dumnezeu  este autorul Sfintei Scripturi care se adresează oamenilor ca aceştia că capete  înţelepciunea de a trăi în neprihănire, trai pe care nu-l pot avea dacă nu sunt  în dependenţă de Dumnezeu şi de Cuvântul Său pe care ni L-a transmis ca să ne facă desăvârşiţi şi destoinici pentru orice lucrare bună şi ca să avem puterea să trăim aşa cum a trăit şi Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să alegem să studiem  în mod disciplinat Scripturile  ca să nu ne abatem nici la dreapta , nici la stânga , aşa cum  îi spune Dumnezeu lui Iosua (1:7).