Ce să faci cînd slujitorii Bisericii au refuzat să te boteze?

Întrebare:

Vă rog să-mi răspundeţi la următoarea întrebare: Unde scrie în Biblie cine poate şi trebuie să-l boteze pe om şi care sunt condiţiile pentru a fi botezat. Ce trebuie pentru ca un om să fie botezat? Sunt suficiente credinţa şi dorinţa lui sau a ei să fie botezat? Este obligatoriu să te faci membru al unei biserici locale (să presupunem în oraşul Chişinău) după ce te botezi? Sunt identice botezul cu apartenenţa faţă de Biserică? Unde scrie despre aceasta în Sfintele Scripturi? Eu am dorit să fiu botezată şi am parcurs lecţiile care mi s-au cerut, dar la urmă slujitorii mi-au refuzat să mă boteze, zicând că nu sunt încă pregătită. Eu nu am înţeles în ce privinţe eu nu sunt încă gata: nu am credinţă deplină, sau nu citesc suficient sau nu citez destule versete din Biblie? Dar dacă nu aş fi ştiut să citesc, niciodată nu aş fi fost acceptată să mă botez? Eu cred în Dumnezeu cu toată fiinţa mea. Cum poate fi măsurată credinţa omului şi cine are dreptul să o măsoare? Şi ce va fi dacă eu am dorit să mă botez, dar mi s-a refuzat şi mor aşa? Eu am primit acest refuz să mă botez ca şi o încercare de la Dumnezeu şi că este voia Lui. Dar, totuşi, vă rog să-mi răspundeţi la întrebările mele.

Mesajul este plin de întrebări, aşa că voi încerca să răspund pe rând la fiecare din ele…

Unde scrie în Biblie cine poate şi trebuie să-i boteze pe oameni?

Domnul Isus, fiind încă aici pe pământ, le-a dat celor 12 ucenici ai Săi următoarea poruncă:

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20)

Apostolii au fost cei care la începuturile Bisericii au administrat botezul celor ce intrau în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Apoi, pe măsura în care a crescut Biserica, au fost ordinaţi (hirotonisiţi) alţi episcopi, prezbiteri, diaconi, pastori, evanghelişti care au predicat Evanghelia şi au botezat oamenii. Tot aşa azi slujitorii bisericii administrează botezul celor ce intră în Noul Legământ cu Domnul Isus.

Care sunt condiţiile pentru a fi botezat?

Biblia ne relatează următorul caz:

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie, (Faptele apostolilor 8:26-39)

Textul biblic arată clar că condiţia principală pentru botez este credinţa din toată inima că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Credinţa aceasta din toată inima implică o înţelegere profundă a Evangheliei.

Este obligatoriu să devii membru al unei biserici locale când te botezi?

Da, este absolut obligatoriu pentru că Biserica este Trupul lui Hristos şi prin naştere din nou şi botez fiecare creştin devine parte sau mădular din acest Trup. Sfânta Scriptură mai spune:

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. (1 Corinteni 12:12-14)

Atunci când intrăm în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, noi devenim parteneri de legământ şi unii cu alţii şi tocmai de aceea, ne vom sluji unii altora în cadrul bisericii locale şi împreună vom duce Evanghelia lumii întregi.

De ce slujitorii au refuzat să te boteze?

Nu ştiu. Dar cred că dacă au refuzat au avut motive să facă aceasta. Poate au văzut că nu crezi din toată inima sau poate credinţa îţi este întemeiată doar pe emoţii şi nu pe o înţelegere profundă a Evangheliei. Ce te-au sfătuit slujitorii să faci? Fă potrivit cu sfatul lor şi să ştii că nici Apostolul Pavel nu se grăbea să-i boteze pe oameni din vremea lui, pentru că dorea să fie sigur că ei înţeleg corect adevărul Evangheliei şi că au crezut din toată inima lor în Domnul Isus Hristos. În Epistola I către Corinteni Apostolul a scris:

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip desăvârşit, într-un gând şi o simţire. Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „Şi eu, al lui Apolo!” – „Şi eu, al lui Chifa!” – „Şi eu, al lui Hristos!” – Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp şi Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. Da, am mai botezat şi casa lui Stefana; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. (1 Corinteni 1:10-16)

Poate fi botezată persoana care nu ştie să citească?

Da, bineînţeles că poate să fie botezată dacă înţelege mesajul Evangheliei şi crede din toată inima în Domnul Isus Hristos. Dar persoana aceasta va dori şi va învăţa cât mai curând să citească tocmai pentru că va dori să cunoască Sfintele Scripturi şi să înveţe din ele. Ai văzut din pasajul biblic citat mai sus că famenul etiopean citea cartea profetului Isaia. Nu ştim dacă o citea în limba Ebraică sau Greacă (pentru că la acea vreme mai exista şi traducerea greacă Septuaginta), dar fapt este că el a învăţat o altă limbă ca să poată citi Biblia. Dacă oamenii au învăţat o altă limbă pentru a cunoaşte Sfintele Scripturi, cu atât mai mult cei ce cred în Domnul Isus vor depune efort să înveţe a citi.

Cu ceva ani în urmă am avut la Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova un grup de tineri romi care nu ştiau să citească pentru că în copilărie nu au frecventat şcoala. Totuşi, când au crezut în Domnul Isus Hristos toţi ei au învăţat să citească în timp ce făceau studiu biblic inductiv şi apoi cu multă pasiune şi-au făcut studiile la Institutul Biblic ca să le poată duce Evanghelia celor din neamul lor.

Cum poate fi măsurată credinţa cuiva?

Este adevărat că prin întrebări doar nu poate fi măsurată credinţa cuiva, dar, credinţa adevărată are la temelie înţelegerea corectă a adevărurilor de bază din Sfintele Scripturi şi înţelegerea aceasta poate fi verificată prin întrebări. Astfel, presupun că în baza răspunsurilor pe care le-ai dat la întrebările slujitorilor, ei şi-au făcut concluzia că îţi lipseşte ceva sau nu erau siguri de naşterea ta din nou. Este bine acum să nu te superi pe ei ci să-ţi revizuieşti relaţia cu Dumnezeu şi felul cum înţelegi mesajul Evangheliei.

Ce va fi dacă mori nebotezată?

Înţeleg că te referi la mântuirea sufletului tău şi vreau să-ţi spun că atunci când Domnul Isus era pe cruce, unul din cei doi tâlhari care erau răstigniţi împreună cu El a crezut şi a cerut în rugăciunea lui să fie mântuit. El nu mai reuşea acolo să fie botezat, dar:

Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43)

Ca să fie mântuit cineva este important să înţeleagă mesajul Evangheliei, să creadă din toată inima în Isus Hristos, să se nască din nou şi să intre în Noul Legământ. Dacă a făcut acestea cu adevărat, ca şi dovadă va dori şi va cere să fie botezat cât mai curând, iar dacă s-ar întâmpla cumva să moară înainte ca să fie botezat, va fi mântuit prin credinţa lui sau a ei. Mai rău este de cei care se pretind a fi creştini născuţi din nou, dar care amână botezul lor. Prin însăşi această amânare ei dovedesc că nu au crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos şi trebuie să se grăbească să înţeleagă mesajul Evangheliei şi să-şi dedice vieţile pe deplin Domnului Isus ca să fie mântuiţi.