Procedura și condițiile pentru adopția unui copil

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptat şi adoptator, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Condițiile adopției:

Vârsta de 18 ani pentru cel adoptat. Poate fi adoptată persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, după 18 ani doar ca excepție.

Capacitate deplină de exercițiu. Adopţia este permisă numai persoanelor care au capacitate deplină de exerciţiu.

Vârsta de 25 de ani pentru adoptator. Poate să adopte persoana care a atins vârsta de 25 de ani (este suficient doar unul dintre soți să aibă îmlinită vârsta de 25 de ani) şi este cu cel puţin 18 ani mai în vîrstă decît cel pe care doresc să-l adopte, dar nu cu mai mult de 48 de ani. Instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani.

Căsătoriți de cel puțin 3 ani. Adopţia copilului de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel puţin 3 ani pînă la momentul depunerii cererii de adopţie. Această condiție este limitativă pentru cuplurile căsătorite care doresc să adopte un copil, pentru a fi asigurată stabilitatea pentru copilul ce urmează a fi înfiat.

Garanțiile morale și condițiile materiale. Adoptatorii trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalităţii copilului. Astfel, persoanele care duc un mod de viață imoral, precum și cele care nu pot face dovada asigurării condițiilor materiale necesare pentru dezvoltarea unui copil, nu vor putea primi încunviințarea adopției.

Ultimii 3 ani trăiți în Moldova pentru cetățeni străini și apatrizi. Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot adopta copii, conform procedurii de adopţie naţională, dacă domiciliază în Republica Moldova de cel puţin 3 ani pînă la depunerea cererii de adopţie.

Nu pot adopta copii persoanele:

– decăzute din drepturile părinteşti;

– a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor;

– care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici;

– care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiile părinteşti şi sînt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul fost luat din grija lor din acest motiv;

– eliberați de obligaţiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor;

– care au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţarea adopţiei;

– care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni intenţionate: contra vieţii şi sănătăţii persoanei; contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; referitoare la viaţa sexuală; contra familiei şi copiilor.

În cele ce urmează voi explica procedura pentru adopția internațională, așa cum întrebarea mi-a fost adresată de o familie care locuiește în Italia. Adopția internațională are un specific -față de adopția națională. Dacă doriți să aflați mai multe despre adopția națională, vă recomand ghidul elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei al Republicii Moldova, pe care-l găsesc foarte util și simplu.

Adopţia copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane cu domiciliul în străinătate are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, ţinîndu-se cont şi de legislaţia statelor în care aceştia din urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de adopţie, precum şi legislația internațională aplicabilă pentru țara noastră. Legislația Italiei, spre deosebire de legislația Republicii Moldova, permite adoptarea copiilor doar de către familii, solicitantul, astfel, trebuie să aibă calitatea de soț. 

Condițiile adopției internaționale:

Pentru adopția internațională statul stabilește anumite limite spre adoptare. Astfel, de către persoane cu domiciliul în străinătate pot fi adoptați copiii doar dacă:

– soţul adoptă copilul celuilalt soţ;

– copilul este adoptat, în mod prioritar, de ruda sa de pînă la gradul IV inclusiv, cu domiciliul în străinătate;

– copilul adoptabil fără nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil; (în Republica Moldova sunt în jur de 160 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea au nevoie speciale, adică au anumite probleme de sănătate)

– copilul adoptabil cu nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de 6 luni din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

Unde depuneți cererea?

Cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova vor depune cererea de adopţie autorității centrale din Republica Moldova – Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău.

De asemenea, puteți depune cererea prin intermediul organizaţiilor străine din statul primitor (Italia) acreditate şi înregistrate în Republica Moldova. 8 astfel de organizații din Italia sunt acreditate și înregistrate în Republica Moldova. Lista acestora, precum și adresa și datele de contact le găsiți aici: http://www.mpsfc.gov.md/file/referinte/Organizatii_acreditate.pdf

Din 1999 până în 2010, 17 copii din R. Moldova au fost adoptaţi în Italia prin intermediul Asociaţiei «Amici dei Bambini».

Odată cu depunerea cererii de adopţie internaţională, adoptatorul achită o taxă unică şi fixă reprezentînd contravaloarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adopţie internaţională pe teritoriul Republicii Moldova, care constituie 3000 lei.

Conţinutul cererii de adopţie internaţională

Cererea de adopţie trebuie să conţină:
– numele, prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa de la domiciliu şi de la reşedinţă;
– motivele pentru care adoptatorul doreşte să adopte;
– eventuala disponibilitate de a adopta mai mulţi copii, inclusiv fraţi;
– alte date, informaţii şi solicitări în vederea adopţiei.

Confirmări ce trebuie să le aveți din statul unde locuiți:

Pentru ca cererea să fie luată la evidență de către autoritatea centrală din Republica Moldova, autoritățile sau organizațiile cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor (Italia) trebuie să ateste că:

  • sunteți apt să adoptați, în conformitate cu legislaţia statului primitor (Italia);

– dispuneți de garanţii morale şi întruniți condiţiile materiale pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase copilului după încuviinţarea adopţiei şi, după caz, sunteți pregătit să îngrijiți copilul care suferă de o maladie gravă;

  • sunteți familiarizat cu legislaţia privind adopţia în Republica Moldova şi ați beneficiat în statul primitor (Italia) de informarea şi de pregătirea necesară în vederea adopţiei internaţionale;

– este asigurată monitorizarea evoluţiei copilului după adopţie pe o perioadă de cel puţin 5 ani (de către autoritățile responsabile din Italia);

– sînt asigurate servicii postadopţie pentru copil şi familie în statul primitor (Italia).

Actele care se anexează la cererea de adopţie internaţională

  1. Raport din statul unde domiciliați (Italia), eliberat de autorități sau organizații la care veți apela, la care am făcut referință mai sus, care trebuie să cuprindă:

– identitatea adoptatorului, confirmată prin copia legalizată a actului de identitate;

– capacitatea şi aptitudinile adoptatorului pentru a adopta;

– situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmată prin copie legalizată de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de divorţ, prin certificat de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra unei locuinţe, prin alte acte ce confirmă veniturile;

– starea de sănătate confirmată printr-un certificat medical în original, separat pentru fiecare adoptator, iar în cazul în care adoptatorul suferă de o maladie sau afecţiune, informaţii suplimentare cu privire la măsura în care maladia sau afecţiunea adoptatorului limitează capacitatea acestuia de a-şi îndeplini corespunzător obligaţiile şi responsabilităţile privind îngrijirea şi educarea copiilor;

– mediul social al adoptatorului;

– motivele care determină adoptatorul să adopte un copil domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi informaţia cu privire la copilul sau la copiii pentru care are capacitatea să-i adopte;

  1. Declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Moldova pînă la atingerea majoratului;

  2. Consimțământul ambilor soți;

  3. Declaraţia că acceptați acţiunile de monitorizare postadopţie;

  4. Cazierul judiciar;

  5. Datele biografice;

  6. Garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei internaţionale.

Cererea de adopţie internaţională şi actele respective se depun la autoritatea centrală din Republica Moldova, însoţite de traducerea lor, autentificată, în limba română. Adoptatorul este obligat să actualizeze anual informaţia din actele anexate la cererea de adopţie internaţională sau, după caz, să confirme în scris faptul că informaţia respectivă nu s-a modificat.

Perioada de evaluare și pregătire

Autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului (din Italia) evaluează corespunderea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare a copilului și întocmește un raport de evaluare. În baza acestui raport, autoritatea teritorială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator.

În cazul eliberării atestatului (se eliberează timp de o lună de la data depunerii cererii), autoritatea teritorială decide luarea la evidenţă a adoptatorului. Atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de un an. Autoritatea teritorială prelungeşte valabilitatea atestatului în urma unei solicitări de reînnoire din partea adoptatorului, reevaluînd garanţiile morale şi condiţiile materiale ale acestuia.

De asemenea, pe parcursul procesului de evaluare, autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului (Italia) este responsabilă de informarea şi de pregătirea acestuia.

Înaintarea cererii de încuviinţare a adopţiei internaţionale la curtea de apel

După primirea acordului de continuare a procedurii de adopţie din partea autorităţii centrale din Republica Moldova, adoptatorul depune, direct sau prin intermediul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţiei, la curtea de apel de la domiciliul copilului o cerere prin care solicită încuviinţarea adopţiei internaţionale.

Cererea de încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină:
– numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la domiciliu;
– numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de aflare;
– solicitarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de naştere;

De asemenea, cererea trebuie să fie însoțită de toate actele ce se anexează la cererea de adopție internațională, specificate mai sus.

Deplasarea din Republica Moldova în statul primitor a copilului adoptat este posibilă numai după ce hotărîrea irevocabilă de încuviinţare a adopţiei a fost certificată. Copilul adoptat se deplasează însoţit neapărat de adoptator, în condiţii de siguranţă corespunzătoare necesităţilor sale.

Întrebări suplimentare sau clarificări ale unor aspecte puteți să adresați la comentarii. Chiar dacă procedura nu este una simplă și presupune o perioadă lungă de așteptare, Dumnezeu va onora decizia dvs. și vă va ajuta în toate, pentru că așa a procedat și El cu noi, ne-a înfiat ca să fim copiii Lui prin credință în Domnul Isus.