Se poate preoţi un om care a păcătuit înainte să fie hirotonisit?

Întrebare:

Unui viitor preot datorită păcatelor pe care le face in viaţa sa înainte sa devina preot poate sa ii dăuneze si sa nu se mai poată preoţi?

Biblie spune foarte clar care sunt…

Calităţile necesare unui slujitor al Bisericii

Când l-a trimis pe Tit pe insula Creta ca să pună în rânduială bisericile de acolo şi să aşeze episcopi în fiecare cetate, Apostolul Pavel i-a scris următoarele instrucţiuni cu privire la calităţile oamenilor care pot fi hirotonisiţi ca şi slujitori ai bisericii:

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav, ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. (1 Timotei 3:1-14)

Deci, de la viitorii slujitori ai bisericii se cere ca din momentul întoarcerii la Dumnezeu să fi trăit o viaţă evlavioasă şi să aibă toate calităţile necesare pentru a fi exemple şi astfel să poată sluji bine Bisericii lui Hristos. În Bisericile Evanghelice, care trăiesc după învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu se pune un mare accent pe aceste calităţi atunci când sunt aleşi şi hirotonisiţi slujitorii. Cu părere de rău, sunt şi biserici şi confesiuni care nu ţin prea mult cont de aceste cerinţe când ordinează (hirotonisesc) pe slujitorii lor.

Hirotonisirea slujitorilor în Biserica Baptistă din Orgei, Moldova

Despre păcatele săvârşite înainte de întoarcerea la Hristos

Slujitorul Bisericii poate să devină doar un om care cu adevărat s-a întors la Dumnezeu, adică a întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, a fost născut din nou, a primit Duhul Sfânt şi în viaţa căruia se manifestă roada Duhului Sfânt. Nu putem şi nu avem dreptul să ţinem socoteală de păcatele săvârşite de acest om înainte de întoarcerea la Hristos. De altfel, Apostolul Pavel, un mare slujitor al Evangheliei, a mărturisit astfel despre sine:

Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică. (1 Timotei 1:12-16)

Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Sa cu adevăraţi slujitori care sunt şi slujesc potrivit Scripturilor.