Va fi posibilă pocăința după răpirea bisericii?

Întrebare:

După Răpirea Bisericii vor mai putea oamenii să se întoarcă la Domnul prin credință și pocăință? Va mai fi Duhul Sfânt prezent în mijlocul oamenilor? 

Pocăința după răpirea bisericii

Din felul cum este pusă întrebarea, presupun că se are în vedere botezul cu Duhul Sfânt, fiindcă Duhul Sfânt a fost dintotdeauna pe pământ, chiar și înainte ca să fie creat omul:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:1-2)

Dumnezeu a intenționat să lase Duhul Sfânt să rămână pururea în om, pentru ca omul să poată reflecta chipul lui Dumnezeu și să trăiască veșnic. (2 Corinteni 3:18; Romani 8:9-11). Dar din pricina păcatului, care a început să domnească asupra omului, Dumnezeu a hotărât înainte de potop că Duhul Său nu va rămânea pururea în om:

Cînd au început oamenii să se înmulţească pe faţa pămîntului, şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe cari şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: ,,Duhul Meu nu va rămînea pururea în om, căci şi omul nu este decît carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani. (Geneza 6:1-3)

Și în Vechiul Testament întâlnim des expresia ,,Duhul Domnului a venit peste…,,. Dar găsim scris despre Saul că:

Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. (1 Samuel 16:14)

Și David, după ce a păcătuit cu Batșeba, s-a rugat ca Dumenzeu să nu ia de la el Duhul Său cel sfânt:

Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfînt. (Psalmi 51:11)

Deci, David era conștient de faptul că, din pricina păcatului, Dumnezeu Își poate lua Duhul Său Sfânt de la el.

Dar în Noul Legământ Domnul Isus promite că, după ce va pleca la Tatăl, va trimite Duhul Sfânt, care va rămâne veșnic cu ei.

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi. (Ioan 14:15-17)

Această rămânere ,,cu noi în veac,, a Duhului Sfânt și se numește ,,botezul cu Duhul Sfânt,,. Acest dar îl putem primi numai prin credință și pocăință. Acesta este motivul pentru care am presupus că întrebarea este cu referință la posibilitatea nașterii din nou sau a botezului cu Duhul Sfânt după răpirea Bisericii.

Rămășița lui Israel va fi mântuită după răpirea Bisericii

Potrivit cu Romani capitolul 11, după ce Biserica va fi răpită (va intra numărul deplin al Neamurilor) tot Israelul va fi mântuit:

Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea pînă va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, dupăcum este scris:,, Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legămîntul, pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele. În ce priveşte Evanghelia, ei sînt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sînt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. Dupăcum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu, şi dupăcum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentruca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. (Romani 11:15-31)

Deci, după răpirea Bisericii, care este alcătuită din evrei și neamuri, tot Israelul ca și națiune va fi mântuit și anume rămășița, care va supraviețui necazului celui mare:

În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfîntul lui Israel. O rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuş numai o rămăşiţă se va întoarce, căci nimicirea este hotărîtă, făcînd să se reverse dreptatea. Şi nimicirea aceasta, care a fost hotărîtă, Domnul, Dumnezeul oştirilor, o va aduce la îndeplinire în toată ţara. (Isaia 10:20-23)

și la Zaharia găsim scris:

În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămînea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice:… Acesta este poporul Meu!… Şi ei vor zice:… Domnul este Dumnzeul meu!… (Zaharia 13:8-9)

Tot în cartea prorocului Zaharia găsim scris despre întoarcerea în masă cu pocăință și credință a poporului Israel: adică vor recunoaște în Domnul Isus pe Dumnezeu:

Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut. În ziua aceea, va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Meghidonului. Ţara se va jăli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit, şi femeile ei deosebit; familia casei lui Levi deosebit, şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit, şi femeile ei deosebit; toate celelalte familii, fiecare familie deosebit, şi femeile ei deosebit. (Zaharia 12:10-14)

Potrivit cu prorocul Daniel, Israel ca și națiune, va fi mântuit în perioada necazului celui mare (o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta):

În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile şi pînă la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău (adică Israel) va fi mîntuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru ocară şi ruşine vecinică. (Daniel 12:1-2)

Rămâne întrebarea: dacă evreii vor crede în Domnul Isus și dacă se vor pocăi, vor fi botezați cu Duhul Sfânt?

Dumnezeu spune prin prorocul Ioel că vă veni un timp în care v-a turna din Duhul Său peste tot poporul Israel:

Domnul a fost plin de rîvnă pentru ţara Lui, şi S-a îndurat de poporul Său. Domnul a răspuns, şi a zis poporului Său:,, Iată, vă trimet grîu, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrăjmaşul de la miază-noapte, îl voi izgoni spre un pămînt fără apă şi pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oştirii lui în marea de răsărit, şi coada oştirii în marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica în sus, şi mirosul lui de putregai se va înălţa în văzduh, căci s-a crezut grozav. Nu te teme, pămîntule, ci bucură-te şi veseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari! Nu vă temeţi, fiare de pe cîmp, căci islazurile pustiei iarăş vor înverzi, pomii îşi vor da roadele, smochinul şi viţa îşi vor da rodul lor. Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimete ploaie timpurie şi tîrzie, ca odinioară. Ariile se vor umplea de grîu, vor geme tocitoarele şi teascurile de must şi de untdelemn, vă voi răsplăti astfel anii, pe cari i-au mîncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil şi Gazam, oştirea Mea cea mare, pe care am trimes-o împotriva voastră. Veţi mînca şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! Şi veţi şti că Eu sînt în mijlocul lui Israel, că Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, şi nu este altul afară de Mine. Şi poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrînii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi stîlpi de fum;  soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit. Căci mîntuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe cari-i va chema Domnul. (Ioel 2:18-32)

Potrivit acestui text din Ioel, Dumnezeu va turna Duhul Său peste poporul Israel, după ce se va îndura de poporul Său Israel și va:

  • înlătura vrăjmașul de la miază-noapte, care potrivit cu Daniel 11:40-45 va intra în țara minunată la vremea sfârșitului,
  • va binecuvânta material țara lui Israel,
  • va face ca Israel să nu mai fie niciodată de ocară printre neamuri (expresie care se repetă arătând că este ceva important), lucru care până în prezent nu s-a întâmplat, dar se va întâmpla la a doua venire a Domnului Isus, odată cu instaurarea Împărăției lui Dumenzeu (Daniel capitolele 2 și 7; Apocalipsa 20)
  • poporul Israel vor cunoaște pe Dumnezeu.

Toate acestea se vor întâmpla după a doua venire a Domnului Isus pe pământ pentru a instaura Împărăția lui Dumnezeu (Împărăția de o mie de ani – Apocalipsa 20). (Ceea ce s-a întâmplat la Fapte 2, a fost împlinirea acestei prorocii ca și fenomen, dar nu ca și eveniment: din cauza alunecării evreilor, cum scrie apostolul Pavel la Romani 11, a fost posibilă mântuirea Neamurilor și Duhul Sfânt, care a fost promis evreilor, a fost turnat și peste Neamuri – citiți Romani 11: 11-15).

Atunci, Israel va fi mântuit, dar nu vor avea trupurile schimbate ca și Biserica (alcătuită din evrei și neamuri  care s-au întors la Domnul prin pocăință până la răpire). Despre ei se spune că:

Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plînsetelor, nici glasul ţipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrîni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tînăr, şi cel ce va muri în vîrstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănînce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mînilor lor. Nu vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămînţă binecuvîntată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!  Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mînca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărînă. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul. (Isaia 65:18-25)

Știm că este vorba despre Împărăția de o mie de ani și nu de pământul nou (Apocalipsa 21), pentru că aici se vorbește desrpre cei ce vor muri la 100 ani, iar pe pământul nou ,,moartea nu va mai fi,, (Apocalipsa 21:4).

Faptul că poporul Israel va primi Duhul Sfânt (botezați cu Duhul Sfânt) după ce Dumnezeu îi va aduce în țară, ni-l confirmă și proroul Ezechiel:

,, De aceea, spune casei lui Israel:, Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfînt, pe care l-aţi pîngărit printre neamurile la cari aţi mers. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pîngărit printre neamuri, pe care l-aţi pîngărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sînt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, cînd voi fi sfinţit în voi supt ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strînge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăş în ţara voastră.  Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema grîul, şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul cîmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. (Ezechiel 36:22-30)

În ce privește pocăința și mântuirea oamenilor din alte națiuni, având în vedere că în perioada neamurilor mulți evrei s-au întors la Domnul, printre ei numărându-se cei doisprezece apostoli, putem presupune că și în perioada celei de a șaptezecea săptămînă hotărâtă de Dumnezeu pentru evrei, se vor întoarce la Domnul și oameni de alte naționalități. Apocalipsa scrie despre biruitorii Fiarei, adică acei care au fost martirizați din cauza că nu s-au închinat Fiarei și icoanei ei, dar nicăieri nu scrie că ei toți sunt evrei. Soarta lor este ca și a Bisericii:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. Fericiţi şi sfinţi sînt cei ce au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6)

Deci, și după răpirea Bisericii vor fi oameni care se vor întoarce cu pocăință și credință la Dumnezeu și vor fi botezați cu Duhul Sfânt, dar ei nu vor fi parte din Biserică: Mireasa Mielului este pregătită înainte de a doua venire a Domnului Isus pe pământ, adică înainte de învierea martirilor, care nu s-au închinat Fiarei și înainte ca Israel să primească Duhul Sfânt… Statutul lor este diferit…