De ce Domnul Isus i-a dat apostolului Petru cheile Împărăţiei Cerurilor şi ce este autoritatea dată lui de a lega şi dezlega pe pământ şi în ceruri? (Matei 16:19)

Întrebare:

Am o întrebare din Scriptură, dacă puteți să-mi da-ți o explicație. Matei 16:19 spune că lui Petru i se vor da cheile Împărăției cerului…și cu legare și dezlegarea… ce să însemne oare acestea? Mulțumesc mult.

Pentru a înţelege textul este important să-l vedem în contextul lui care este…

Matei 16:13-20

Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.” „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. (Matei 16:13-20)

Ce reprezintă cheile Împărăţiei cerurilor?

Lucrul care l-a făcut deosebit pe Petru de toţi ceilalţi apostoli în acest pasaj este mărturia lui că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acest adevăr reprezintă esenţa Evangheliei şi dacă un om nu-l înţelege şi nu-l crede cu nici un chip nu poate să între în Împărăţia cerurilor. Propovăduirea Evangheliei este cheia prin care o persoană poate ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu, aşa cum a scris şi Apostolul Pavel:

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)

Când îi mustra pe Farisei Domnul Isus a spus:

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. (Matei 23:13)

Ştii cum închideau ei oamenilor Împărăţia cerurilor? Tot Domnul Isus ne spune:

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.” El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” Voi, dimpotrivă, ziceţi: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta este „Corban”, adică dat lui Dumnezeu, face bine”; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:6-13)

Fariseii închideau oamenilor intrarea în Împărăţia cerurilor prin faptul că au desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina lor. Domnul Isus i-a dat lui Petru şi tuturor ucenicilor Săi Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede şi cheia Împărăţiei cerurilor.

Ce înseamnă puterea să lege şi să dezlege lucrurile pe pământ şi în ceruri?

Poate crezi că doar Apostolului Petru i-a fost dată această autoritate? Există un alt pasaj în aceeaşi Evanghelie după Matei, peste două capitole, unde Domnul Isus spune din nou aceleaşi cuvinte şi contextul ne explică şi la ce se referă. Iată textul în întregime:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:15-20)

Textul biblic scoate în evidenţă următoarele lucruri cu privire la legat şi dezlegat:

  • Legatul sau dezlegatul pe pământ în acest text concret se referă la o sentinţa dată la judecata bisericii  celui păcătos care nu se pocăieşte. Biserica reprezintă adunarea ucenicilor lui Hristos din comunitatea locală.
  • Hotărârile luate de creştinii care se unesc să ceară un lucru au greutate în ceruri şi vor fi ascultate de Tatăl
  • Domnul Isus este prezent cu ucenicii săi care se unesc împreună ca să ia hotărâri în Numele Lui, adică potrivit cu voia Lui

Textul acesta în nici un caz nu oferă motive să creadă cineva că devenind creştin poate lua orice hotărâri doreşte, fără să-i peste de cele scrise în Cuvântul lui Dumnezeu şi aceste hotărâri să aibă putere în ceruri. Şi mai trebuie fiecare creştin să se gândească că va da socoteala de hotărârile pe care le ia sau dacă nu mărturiseşte nimănui Evanghelia, sau adaugă alte învăţături şi tradiţii la Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel închide oamenilor Împărăţia cerurilor şi nici el nu întră dar nici pe alţii nu-i lasă să între. Ce faci tu cu cheile Împărăţiei lui Dumnezeu?