În satul Alava directorul şcolii a aruncat cererile părinţilor care au solicitat să le fie predată Religia copiilor după curricula evanghelică

Am primit următorul mesaj la site:

Când directoarei şcolii din satul Alava, raionul Ştefan-Vodă i-au fost prezentate 15 cereri ale părinţilor care cer să le fie predată copiilor lor Religia după curicula evanghelică,  ea a fost dură şi a aruncat cererile in faţă spunând ca nu recunoaște nici un fel de program, carte si diploma. A spus ca ei au pe preot si atât.

În comunicatul de presă din 9 august 2010, ministrul educaţiei d-ul Leonid Bujor scrie:

Totodată, vor fi asigurate posibilităţile de studiere a cursului de religie, respectînd principiul de apartenenţă confesională. Părinţii, care vor solicita prin cerere studierea de către copiii săi a cursului de religie, vor opta pentru unul dintre curricula puse la dispoziţie: în baza riturilor Ortodox şi Catolic sau în baza riturilor Evanghelice şi Adventist.

Apoi, în nota informativă dată Guvernului de către Ministerul Educaţiei pentru hotărârea Guvernului de introducere a disciplinei Religia în şcoli scrie:

Notă informativă cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt

Ministerul Educaţiei, în calitatea sa de organ central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului, asigură accesul la învăţătură tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, sex, vîrstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică sau religioasă. Procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt este organizat în conformitate cu prevederile actelor legislative naţionale şi internaţionale în domeniu. Astfel, predarea religiei în instituţiile de învăţămînt este reglementată prin articole speciale ale unor acte legislative, inclusiv: art.31 al Constituţiei Republicii Moldova prin care se garantează libertatea conştiinţei, manifestată în spirit de toleranţă şi de respect reciproc, precum şi reglemetează raporturile ditre cultele religioase şi stat, iar prin articolul 35, alineat 8, al Constituţiei se asigură libertatea învăţămîntului religios şi se determină caracterul laic al învăţămîntului de stat.

Suplimentar, articolul 4, alineat 3 al Legii învăţămîntului stipulează că învăţămîntul de stat este laic, refractar la discriminare ideologico-partinică, politică, rasială, naţională, iar articolul 8 al Legii privind drepturile copilului stabileşte că dreptul copilului la libertatea gîndirii, la opinie, precum şi la confesiune nu pot fi încălcate sub nici o formă.
Prevederile actelor legislative naţionale menţionate sînt racordate la cele ale numeroaselor tratate şi documente internaţionale, stipulările cărora reies în mod direct din dreptul fundamental la religie sau convingere, exprimat în articolul 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (,, Orice om are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă; acest drept include libertatea de a- şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atât în mod public, cât şi privat, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor.”) şi în articolul 14 al Conventiei cu privire la drepturile copilului (1. Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi religie. 2. Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului sus- menţionat, de o manieră care sa corespundă capacităţilor în formare ale acestuia. 3. Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi îngrădită decît de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sînt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.)

În contextul laicităţii învăţămîntului de stat şi al separării cultelor religioase de stat, educaţia religioasă s-a realizat pînă în prezent prin intermediul a trei discipline opţionale (Religia, Educaţia creştin-ortodoxă şi Istoria religiilor) incluse în componenta variabilă a Planului-cadru pentru
învăţămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal, în baza căruia se organizează procesul de studii în toate unităţile şcolare din republică.

Totodată, în virtutea faptului că doar o singură disciplina Educaţia creştin- ortodoxă pentru clasele I-IV a fost asigurată centralizat cu setul didactic necesar (Curriculum, Ghidul învăţătorului, manuale pentru fiecare clasă), oportunităţile oferite de Planul-cadru au fost explorate doar de 120 de unităşi şcolare din 24 de unităţi administrative din republică.

În urma multiplelor demersuri din partea unor persoane fizice şi juridice cu abordare contradictorie a subiectului predării religiei în şcoală, în vederea sporirii calităţii procesului educaţional în domeniul respectiv, precum şi în scopul identificării resurselor materiale şi umane necesare, Ministerul Educaţiei a solicitat entităţilor religioase, care activează legal în Republica Moldova, delegarea reprezentanţilor în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea Concepţiei predării religiei în şcoală.
În urma propunerilor parvenite, prin ordinul nr. 503 din 14 iunie 2010, a fost aprobată componenţa nominală a grupului de lucru pentru elaborarea Concepţiei predării religiei în şcoală.

În scopul identificării eventualelor soluţii ale problemei vizate, ministerul a participat la multiple emisiuni radiofonice şi televizate, mese rotunde cu participarea savanţilor Academiei de ştiinţe din Moldova şi a reprezentanţilor sectorului asociativ, a realizat consultaţii cu reprezentanţii entităţilor religioase interesate.

În rezultat, a fost identificată soluţia propusă în prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului.
Proiectul a fost avizat pozitiv de Ministerul Finanţelor. Observaţiile şi propunerile Ministerului Justiţiei au fost acceptate, în proiect fiind operate redactările de rigoare.

În temeiul celor expuse mai sus, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt” este prezentat pentru examinare şi aprobare în şedinţă de Guvern.

Ministru    Leonid Bujor

Oare să nu cunoască directorul şcolii din Alava despre toate aceste hotărâri importante luate în cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului?