Parabolele lui Iisus

 

În timpul lucrării Sale pe pământ, Iisus nu a încetat să vorbească oriunde oamenilor şi să-i înveţe despre Împărăţia lui Dumnezeu.  Deseori le vorbea  prin pilde sau parabole, care sunt  povestiri cu caracter moralizator. Ele sunt inspirate din viaţa cotidiană şi conţin un adevăr central, iar detaliile vin să întărească acest adevăr. Domnul Iisus a folosit pilde pentru a amplifica învăţăturile pe care le spunea ascultătorilor ca mai apoi să le prezinte şi interpretarea. Aceste parabole le găsim descrise în cele trei evanghelii(Matei, Marcu, Luca), iată care sunt ele :  pilda samariteanului, pilda cu oaia rătăcită, pilda grăuntelui de muştar, pilda semănătorului, pilda celor poftiţi la cină, pilda judecătorului nedrept, pilda fiului risipitor, pilda vameşului şi a fariseului, pilda polilor, pilda năvodului, pilda ispravnicului necredincios, pilda vierilor, pilda celor 10 fecioare, pilda robului nemilostiv, pilda talanţilor etc. Majoritatea din ele au ca subiect Împărăţia lui Dumnezeu. Iată cum este descrisă pilda neghinei:

Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.  Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?”  El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?”  „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.”(Matei 13:24-30)

grâul şi neghina

Neghina este o plantă  răspândită mai ales în culturile de grâu a cărei sămânţă, dacă este măcinată împreună cu grâul, dă făinii toxicitate şi un gust neplăcut. Pilda aceasta vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu care este asemănată cu omul care seamănă grâu bun în pământul său, dar vine vrăjmaşul  şi seamănă printre grâu neghină, intenţia lui este înmulţirea neghinei, ca ea să fie mai multă decât grâul şi să înăbuşe sămânţa bună. Fiindcă ucenicii doreau foarte mult să afle tâlcuirea pildei, în continuare, Domnul Iisus le-o oferă :

Atunci Isus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.” El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.(Matei 13:36-43)

 

Interpretarea parabolei  este clară , ea vorbeşte despre sfârşitul celor două categorii de oameni: fiii  Împărăţiei şi fiii celui rău. Din ea desprindem următoarele adevăruri:

– fiii celui rău sunt  pricini de păcătuire  pentru cei  ce vor să fie în Împărăţia lui Dumnezeu şi ei  săvârşesc fărădelegea,

-grâul creşte împreună cu neghina până la vremea secerişului, pentru că Dumnezeu lasă să trăiască şi pe cei buni şi pe cei răi până la vremea judecăţii,

-neghina nu este smulsă tocmai datorită grâului, ca el să nu fie afectat,

-stăpânul ştie din start cine este grâu şi cine este neghina, Dumnezeu cunoaşte aceşti oameni,cunoaşte cum sunt ei,

-intenţia vrăjmaşului este ca să fie cât mai puţin grâu, să sporească neghina,

-dacă  cineva este neghină şi se pretinde  a fi grâu, la vremea secerişului, adică la sfârşitul veacului, se va arăta adevărata faţă,

-fiecare din ei va fi răsplătit potrivit cu ceea ce este el, este fiul lui Dumnezeu sau al Diavolului şi viaţa noastră arată ce suntem noi,

– este imposibil ca neghina să rămână în împărăţia lui Dumnezeu,

-grâul şi neghina au soartă diferită, grâul va străluci ca soarele în Împărăţia lui Dumnezeu, iar neghina va arde în cuptorul aprins , unde este plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Tu din care categorie faci parte: eşti fiul, fiică a Împărăţiei  sau a Diavolului? Ce arată viaţa ta, trăieşti în fărădelege sau nu? Dumnezeu oferă şansă de salvare. Citeşte acest articol ca să vezi cum poţi moşteni Împărăţia lui Dumnezeu: http://www.moldovacrestina.net/doctrina/adevaruri-esentiale-nasterea-din-nou/ şi caută să fii copil de Dumnezeu, o sămânţă bună!