Originea și semnificația sărbătorii DUMINICA MARE

Curând vom sărbători Duminica Mare. Dacă nu știi suficient despre apariţia acestei sărbători și ce se sărbătoreşte, nu poți să profiţi  de bucuria adevărată a ei. În copilarie am ştiut despre Duminica Mare doar că  voi fi trimis să adun flori de corovatic care vor fi aşternute în toată casa, iar afară noi şi toţi  vecinii vom atârna ramuri de tei şi cine nu a reuşit să aducă tei va pune ramuri de nuc. La alte sărbători mai este un salut deosebit care comunică cît de puţin despre ce se sărbătoreşte. La Paşte, de exemplu, spunem toţi “Hristos a înviat!” Iar la Ispas, salutul ne spune ce s-a întâmplat –  “Hristos S-a înălţat!” La Duminica Mare nu avem un astfel de salut ca să putem şti cît de puţin ce s-a întâmplat. În acest mesaj doresc să prezint ce spune Sfânta Scriptură despre sărbătoarea Duminica Mare. În Biblie această sărbătoare este numită Cincizecimea. În acea zi S-a coborât Duhul Sfânt şi a luat naştere Biserica Creştină.

Unde este scris despre sărbătoarea Duminica Mare?

Biblia este un singur volum în care sunt adunate împreună 66 de cărţi care au fost scrise sub inspiraţia lui Dumnezeu de mai mult de 44 oameni mânaţi de Duhul Sfânt pe parcursul mai mult de 1600 ani. Toate aceste 66 de cărţi sunt împărţite în 2 părţi mari: Vechiul şi Noul Testament. Cele 39 de cărţi ale Vechiului Testament au fost scrise înainte de naşterea Domnului Isus Hristos. Ele ne relatează istoria creaţiei şi a căderii omului în păcat, cele mai mari evenimente din istoria omenirii şi apoi în mod detaliat istoria poporului Israel, având în centru multe proorocii despre persoana Domnului Isus şi lucrarea de salvare a omenirii care urma să fie săvârşită de El. Noul Testament cuprinde 27 de cărţi  care au fost scrise după viaţa, moartea, învierea şi înălţarea Domnului Isus la cer şi conţin în sine descrierea vieţii şi învăţăturii Domnului Isus. Evenimentul care s-a întâmplat  la Duminica Mare sau Rusaliile este relatat în cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de evanghelistul Luca ca să prezinte o istorie a felului frumos şi glorios în care a apărut Biserica Creştină şi cum Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu a  fost răspândită de ucenicii credincioşi şi plini de  Duhul Sfânt prin toată lumea cunoscută atunci.

Ce a fost înainte de Cincizecime (Duminica Mare)?

Cu 10 zile înainte de Cincizecime am sărbătorit evenimentul care este aşa descris în Faptele Apostolilor.

„După patima Lui (Isus Hristos), li S-a înfăţişat viu (ucenicilor), prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, ,,pe care“ le-a zis El, ,,aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.“

Deci, apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat:

,,Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?“ El le-a răspuns: ,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.“ După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.“ Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cît un drum în ziua Sabatului.”(Faptele Apostolilor 1:3-12)

Din acest pasaj învăţăm următoarele despre sărbătoarea Cincizecimii:

 • Isus nu le-a permis ucenicilor să plece din Ierusalim pînă la Cincizecime.
 • În ziua Cincizecimii ucenicii aveau să fie botezaţi cu Duhul Sfânt.
 • Odată ce aveau să fie botezaţi cu Duhul Sfânt, ucenicii aveau să primească şi putere de a fi martori ai lui Isus, adică să adeverească lucrurile văzute de ei şi  care sunt de o importanţă crucială pentru fiecare om, deoarece doar prin credinţă în Isus cel mort, înviat şi înălţat putem avea viaţă veşnică.

Ce s-a întâmplat la Cincizecime (Duminica Mare)?

Imediat următorul capitol din Faptele Apostolilor ne relatează:

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.  Şi se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sînt supt cer.  Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: ,,Toţi aceştia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi, Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!“ Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă, şi ziceau unii către alţii: ,,Ce vrea să zică aceasta?“ Dar alţii îşi băteau joc, şi ziceau: ,,Sînt plini de must!“ Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a zis: ,,Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei cari locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sînt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: ,,In zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întunerec, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.  Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. ( Faptele Apostolilor 2:1-21)

Petru a dat o explicaţie clară a evenimentului întâmplat şi în baza explicaţiei lui scoatem următoarele învăţături despre sărbătoarea Cincizecimii:

 • În ziua aceasta S-a coborât Duhul Sfânt şi a umplut pe ucenicii Domnului Isus, pe primii creştini.
 • Rezultatul a fost că deodată le-a dat o mare îndrăzneală să propovăduiască lucrurile minunate ale lui Dumnezeu despre salvarea care este în Isus Hristos.
 • Duhul Sfânt le-a dat în ziua aceea să vorbească în limbile înţelese de oamenii care erau acolo ca să uşureze înţelegerea mesajului important despre mântuirea oricărui care crede.
 • De la această sărbătoare, Coborârea Duhului Sfânt, în cronologia lui Dumnezeu s-a început perioada “Vremurile din urmă” care va dura până la venirea Domnului Isus şi această perioadă este favorabilă pentru oricare om să creadă în Isus şi prin credinţă să fie mântuit ( salvat de la moartea veşnică şi de la iad).

Care a fost rezultatul sărbătorii Cincizecimii (Duminica Mare) în vieţile oamenilor?

În continuare apostolul Petru tot în acea zi a propovăduit despre Domnul Isus:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: ,,Fraţilor, ce să facem?” ,,Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea: ,,Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.“ Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pînii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.  Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2:37-47)

Deci, cei ce au crezut Cuvântul lui Dumnezeu în acea zi au profitat deplin de sărbătoare şi au avut următoarele rezultate:

 • au fost mântuiţi ( salvaţi) pentru că au primit iertare de păcatele lor;
 • au primit Duhul Sfânt;
 • au fost umpluţi de bucurie;
 • s-au încadrat în Trupul lui Isus, adică Biserica lui Dumnezeu.

Urmează exemplul acestor oameni ca să te bucuri cu adevărat de prezenţa Duhului lui Dumnezeu în viaţa ta şi apoi să ai parte de viaţă veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu.