Mai avem nevoie de învățători dacă am întrat în Noul Legământ?

Pe partea franceză a portalului nostru a fost plasat comentariul de mai jos care cere un răspuns:

Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ieremia 31: 34) Este minunat, pentru ca eu nu mai am nevoie sa fiu învățat, nu mai am nevoie de religioși, de baptiști, babilonieni, ecleziastici si pastori falși – Amin

Creștini din Nepal studiind Sfintele Scripturi

Creștini din Nepal studiind Sfintele Scripturi

La ce s-a referit Ieremia?

De fapt, textul citat de persoana care a comentat face parte dintr-un fragment mai mare unde prorocul Ieremia le scrie celor din Israel o prorocie cu privire la Noul Legământ promis de Dumnezeu. Iată paragraful întreg:

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”  (Ieremia 31:31-34)

Profeția aceasta este cu referire la poporul lui Israel care aici sunt numiți casa lui Israel și casa lui Iuda. La momentu scrierii profeției lui Ieremia, și unii și alții erau într-o adâncă apostazie. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au luat după idolii neamurilor vecine și s-au îndepărtat de Dumnezeul adevărat care i-a scos din țara Egiptului. Prorocul Ieremia depunea tot efortul ca să-i întoarcă la Dumnezeu, dar nimeni din ei nu ascultau și își băteau joc de proroc. Ieremia spune că după ce casa lui Israel și casa lui Iuda vor întra în Noul Legământ cu Dumnezeu (și aceasta poate fi doar prin credință în Domnul Isus Hristos) ei vor avea o relație specială cu Dumnezeu și fiecare din cei care va fi în acest legământ va avea legea lui Dumnezeu scrisă în inima lui. Tot în acest Nou Legământ, for fi iertate păcatele și nelegiuirile celor ce vor beneficia de el. Deci, esența acestui text este că oamenii care vor întra în Noul Legământ vor avea o relație specială cu Dumnezeu și îl vor cunoaște personal, ceea ce este adevărat și pot mărturisi și eu și oricine a întrat în Noul Legământ cu Dumnezeu prin credință în Domnul Isus Hristos.

Duhul Sfânt protejează creștinii de eretici

În Epistola I a lui Ioan, autorul le scrie creștinilor născuți din nou care au fost atacați de învățătura nimicitoare a gnosticilor, celor care spuneau că nu este suficientă doar învățătura din Sfintele Scripturi, ci trebuie să primești o cunoștință specială pe care o numeau ei “gnosis” și ziceau că numai așa poți să cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Pe de o parte pretindeau că au cunoștințe speciale despre Dumnezeu, dar pe de alta, negau adevărurile esențiale ale Sfintelor Scripturi. În vederea unor astfel de eretici le-a scris Ioan creștinilor să se păzească și apoi, imediat după aceasta le amintește că ai eu Duhul Sfânt care îi călăuzește în tot adevărul.

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.  (1 Ioan 2:27)

Prin faptul că le amintește despre Duhul Sfânt (ungerea pe care au primit-o ei) nici pe departe nu vrea să spună Apostolul Ioan că nu mai trebuie să existe învățători în Biserică, pentru că el singur este un astfel de învățător și prin însuși această epistolă îi învață. Apostolul a spus ca să ne protejăm de învățătorii mincinoși și că cei ce au Duhul Sfânt vor primi învățătură de la Duhul Sfânt și nu de la eretici.

Duhul Sfânt a pus învățători în Biserică

Apostolul Pavel când a venit la Efes și a plantat acolo biserica și câțiva ani i-a învățat pe creștini zilnic din Sfintele Scripturi. Așa au crescut acolo și alți slujitori care au fost rânduiți ca și episcopi și prezbiteri și responsabilitatea lor era să învețe Biserica. Când mergea spre Ierusalim și s-a întâlnit la Milet cu episcopii și prezbiterii din Efes, Apostolul Pavel le-a spus și aceste cuvinte:

Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.  (Faptele apostolilor 20:27-32)

Atrag atenția cititorului la câteva lucruri importante:

  • Apostolul Pavel le-a vestit acestor slujitori tot planul lui Dumnezeu și aceasta implică învățătură, multă învățătură.
  • Duhul Sfânt i-a pus pe acești slujitori să fie episcopi ca să păstorească Biserica și păstorirea implică și multă învățătură.
  • Tocmai pentru ca să nu devină creștinii victime ale învățăturilor mincinoase, trebuie slujitorii bisericii să dea continuu învățătură sănătoasă.
  • Apostolul Pavel le amintește că timp de trei ani zi și noapte, n-a încetat să sfătuiască cu lacrimi pe fiecare din ei.
  • Acum, pentru că pleca, îi încredințează în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său care îi poate zidi sufletește, adică îi poate învăța în continuare dacă vor rămâne credincioși acestui Cuvânt.

Hristos a rânduit învățători în Biserică

În Epistola către Efeseni Apostolul Pavel a scris:

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.  (Efeseni 4:11-15)

Deci, însuși Domnul Isus a rânduit ca în Biserică să fie învățători care să învețe și să desăvârșească pe sfinți. Așa învață Duhul Sfânt pe sfinții din Biserica Domnului Isus Hristos – prin Sfintele Scripturi și prin slujitorii pe care i-a pus în biserică ca să dea învățătură.

Cât privește comentariul plasat și concluziile autorului, ele nu arată o atitudine creștinească, ci mai degrabă una de aroganță, mândrie și ignoranță. Un om are are Duhul Sfânt nu se crede singur înțelept și nu-i pune pe toți ceilalți în aceeași categorie. Da, este adevărat, trebuie să te protejezi de învățătorii falși, dar ai nevoie de o biserică locală și de un păstor care să te călăuzească în lucrurile sfinte. Dumnezeu să te ajute să intri în Noul Legământ cât mai curând, să primești iertarea păcatelor și Duhul Sfânt și să fii un bun creștin care trăiește întru-totul după învățătura sănătoasă a Mântuitorului așa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi.