Prevederile legii cu privire la protecția copiilor de informația cu impact negativ

Ieri, 7 martie 2013, Parlamentul a votat în a II-a lectură Legea cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informațiilor publice.

LeInformația publică cu impact negativ asupra copiilorgea are drept scop stabilirea criteriilor de determinare a informației publice cu impact negativ asupra copiilor, modul de răspândire al acesteia, drepturile, obligațiile și răspunderea subiecților care pregătesc o astfel de informație, a subiecților care o difuzează, a participanților, jurnaliștilor și autorităților care supraveghează activitatea acestora.

Informația cu impact negativ asupra copiilor este informația publică care ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea psihică și fizică a copiilor, pentru dezvoltarea fizică, mintală, sprituală și morală.

Unul din principiile de bază ale protecției și realizării intereselor copiilor în domeniul informației publice este încurajarea difuzării informației care favorizează bunăstarea socială, spirituală și morală a copilului și stimulează dezvoltarea lui fizică și psihică. Astfel, aceasta ar impune o obligație din partea difuzorilor de a transmite informație care să corespundă scopului de influențare pozitivă a copilului, în contrast cu calitatea informației publice la moment.

Aceste prevederi presupun instruirea unui filtru în procesul de circulație al informației publice, în care intervin mai mulți responsabili. Astfel, prezenta lege se va răsfrânge asupra spațiului audiovizualului, programelor electronice, inclusiv difuzate în rețeaua de internet, filmelor difuzate în cinematografe, publicității, avizelor, mărcilor comerciale, precum și altei informații publice.

Care este informația publică cu impact negativ asupra copiilor?

Art. 4 al legii punctează informațiile considerate cu impact negativ asupra copiilor, dintre care și următoarele:

–          despre violență, care încurajează agresivitatea și disprețul față de viață;

–          cu caracter pornografic;

–          care invită copii să participe la jocuri de noroc sau la alte jocuri care lasă impresia de câștig ușor; (Se referă doar la îndemnul de participare prin chemare expresă, nu și alte scene ce prezintă alte persoane participând la jocuri de noroc. De multe ori, însă, această impresie de câștig ușor, care imprimă dorința de a participa la ele, se creează în urma unor scene ce prezintă jocurile de noroc, chiar dacă nu presupun o chemare la participare.)

–          care apreciază pozitiv dependența de substanțe narcotice, toxice, psihotrope, tutun sau alcool, precum și alte substanțe care se folosesc sau pot fi folosite ca stupefiante, și în care se încurajează consumul, producerea, răspândirea sau procurarea lor;

–          care incită la provocarea de leziuni corporale sau la sinucidere, care descriu mijloacele și cirumstanțele suicidului; (Site-urile numeroase ce încurajează suicidul urmează a fi blocate pentru teritoriul Republicii Moldova.)

–          care încurajează violența și folosirea sexuală a copiilor, relațiile sexuale dintre copii;

–          care folosește limbajul licențios și gesturile indecente;

–          care încurajează deprinderi proaste în alimentație, în igienă și inactivitate fizică;

Comisia protecție socială, sănătate și familie a înaintat mai multe amendamente pentru legea respectivă care au fost votate în a II-a lectură. Două din amendamentele înaintate, care nu mi se par oportune, privesc excluderea a două categorii de informație publică ce ar putea fi considerată cu impact negativ asupra copiilor, și anume informația:

–          care încalcă valorile vieții de familie, propagă alte relații decât cele legate de căsnicie și familie, în conformitate cu Constituția și Codul civil al RM; (Astfel, orice informație ce promovează relațiile homosexuale ca alternative unei familii sau căsnicii urmau a fi interzise în baza acestei prevederi. Aici menționăm și filmul ”Drepturile Omului pe ecrane” care a fost suspendat spre a nu fi difuzat, fiind în litigiu, pentru că promovează relațiile de homosexualitate.)

–          cu caracter erotic (prezentarea actului sexual prin subiectul filmului în mod artistic, descrierea în mod artistic, justificat, fără exagerarea senzualității, a atracției sexuale sau a conduitei sexuale); Acest punct a fost înlocuit cu informația cu caracter pornografic, ce presupune prezentarea în mod vulgar, brutal a contactului sexual de orice tip dintre persoane de sex diferit sau de același sex, altor forme de manifestare indecentă a vieții sexuale, precum și care înfățișează în mod lasciv organe genitale. Deci rămâne a fi interzisă doar prezentarea într-un mod vulgar și brutal a relațiilor intime, nu și cea ”artistică”.

–          care provoacă frică și oroare;

Acesta este un alt punct exclus, ceea ce mi se pare inadmisibil, așa cum imaginile ce provoacă copiilor frică și oroare îi influențează foarte grav psihologic, iar consecințele pot merge până la fobii care să se manifeste chiar și perioada maturității.

Un alt gen de informație interzisă este informația ce prezintă datele cu caracter personal ale unui copil implicat într-o infracțiune sau contravenție, fie în calitate de victimă, fie în calitate de făptuitor. Datele personale sunt interzise a fi dezvăluite și în alte circumstanțe ce dăunează intereselor copilui, conform art. 5 al legii.

Pentru emisiunile și programele pentru care este necesară doar limitarea spre difuzare se utilizează mijloace tehnice care permit controlarea accesului copiilor la ea, sau marcaje de tipul ”AP” – acord parental, ”18”, ”15”, ”12”,  ”7”, ceea ce implică difuzarea lor în ore de noapte limitate, fie prin difuzarea lor în localuri inaccesibile pentru copii.

Impelementarea și buna funcționare a mijloacelor de filtrare a informației Internetului este pe seama persoanelor care acordă servicii de acces la rețelele computerizate publice (cu acces la Internet).

Excepțiile de la restricționarea unei informații cu impact negativ asupra copiilor

Excepțiile prevăzute de lege prezintă informația ce prezintă valoare științifică sau artistică și este necesară pentru cercetări, instruire sau educație sau dacă publicarea ei se face în interes public.

Una din modificările de succes aduse legii prin amendamentele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie este excluderea din rândul excepțiilor situația următoare: ”volumul sau impactul ei este nesemnificativ”. Această sintagmă ar fi putut lăsa mult loc pentru interpretări largi și ar fi dus la nerealizarea scopului legii.

Pentru a nu permite abuzarea de excepțiile stipulate în lege, a fost stabilită procedura de avizare prealabilă a programelor și emisiunilor care fac uz de aceste excepții privind posibilul impact negativ al acestora asupra copiilor.

Asigurarea implementării legii

Această lege presupune monitorizarea multor domenii ale vieții, ceea ce presupune că va fi foarte greu de implementat.

Legea pune responsabilitatea de supraveghere a implementării legii în competența Agenției de Stat pentru Protecția Moralității, CCA (Consiliul Coordonator al Audiovizualului), Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, organele executive ale administrației publice locale, Ministerul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale, care pot fi sesizate în modul prevăzut de lege de orice persoană interesată.

CCA și Agenția de Stat pentru Protecția Moralității (ASPM) va atribui informațiilor accesibile publice calitatea de informație cu impact negativ asupra copiilor. De asemneea, CCA și ale ASPM adoptă și publică decizii referitoare la informația publică ce prezintă impact negativ asupra copiilor. Acestea pot fi atacate în procedura de contencios administrativ.

Agenția de Stat pentru Protecția Moralității va fi asistată de un grup de cel mult 9 experți ce vor fi selectați pe bază de concurs, care vor evolua impactul informațiilor accesibile public asupra copiilor. Acest grup va funcționa în baza unui Regulament ce urmează a fi elaborat de ASPM.

Guvernul timp de 3 luni, până la intrarea legii în vigoare trebuie să înainteze propuneri Parlamentului privind                 aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege. De asemenea, Guvernul urmează să aprobe condițiile de folosire a mijloacelor de filtrare obligatorii în locurile de acces la rețele computerizate publice (cu acces la internet).

Producătorii și/sau difuzorii de jocuri computerizate trebuie să marcheze jocurile cu indice de vârstă în modul stabilit de Guvern.

Modul de sesizare

Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate fi sesizat la linia verde 277 424, precum și la adresa: Str. Vlaicu Pârcălab 46, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova.

Agenția de Stat pentru Protecția Moralității poate fi sesizată la telefonul 022 212170 sau 022 212190, sau expediind o scrisoare la adresa: str.Pușkin, 24, et.3, bir.57. De asemenea, pentru orice situație de încălcare puteți sesiza directorul ASPM, Vitalie Verbițchi – prosperr@mail.ru.

Pentru alte întrebări referitor la prevederile legii respective, vă invit să mi le adresați la rubrica comentariilor.