De ce Isus Hristos este numit singurul născut din Tatăl?

Am primit această întrebarea de la un cititor al portalului http://www.moldovacrestina.md şi în acest articol vin să răspund la întrebarea pusă de ce domnul Isus Hristos este numit singurul născut din tatăl.

născut din TatălIsus Hristos chiar dacă este numit ”singurul născut din Tatăl” are aceeaşi natură cu Dumnezeu Tatăl

La întroducerea Evangheliei care îi poartă numele, Apostolul Ioan îl numeşte pe Isus Hristos “Cuvântul” şi spune despre el următoarele:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. (Evanghelia după Ioan 1:1)

Prin fraza “Cuvântul era cu Dumnezeu” şi “Cuvântul era Dumnezeu” Isus Hristos este numit direct Dumnezeu indicând la faptul că este de aceeaşi natură, a moştenit aceleaşi calităţi pe care le are Tatăl. Tot acest pasaj scoate în evidenţă o altă calitate pe care o are doar Dumnezeu şi pe care o are şi Isus. După cum Dumnezeu Tatăl există veşnic, tot aşa şi Isus Hristos, singurul născut din Tatăl, este veşnic. Acest prim verset din Evanghelia dupa Ioan nu spune că “La început a apărut Cuvântul” ci “La început era Cuvântul”. Forma verbului arată că la momentul începutului, înainte de creaţie, când a început timpul, atunci Domnul Isus Hristos era pentru că El este în afara timpului, fără început şi fără sfârşit, tot aşa cum este Dumnezeu Tatăl.

Isus Hristos este Creator

Aceasta este o altă calitate care îl descrie doar pe Dumnezeu Tatăl şi în aceiaşi măsură îl descrie pe Domnul Isus Hristos, aşa cum este scris în continuare în Evanghelia după Ioan:

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Evanghelia după Ioan 1:3)

Isus Hristos are originea vieţii

Aşa numiţii învăţaţi, care nu-L recunosc pe Dumnezeu în căile şi cercetările lor, caută să găsească unde este originea vieţii. Ei nu vor să recunoască şi de aceea nu ajung nici să cunoască că viaţa îşi are originea în Dumnezeu. Pentru că Isus Hristos are aceleaşi calităţi ca şi Dumnezeu Tatăl, despre El se spune că:

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. (Evanghelia după Ioan 1:4)

Isus Hristos este Atotputernic

El deţine putere absolută asupra păcatului, răului şi a întunericului. Pe timpurile lui Nichita Hruşciov, guvernul sovietic s-au semeţit să spună că în anii 80 vor arăta la televizor, întregii ţări, pe ultimul credincios din ţară. Au trecut vremurile şi toţi cei ce au spus aceste cuvinte au fost acoperiţi de ruşine pentru faptele întunericului pe care le-au practicat şi pe care unii încă le mai practică. Nu tot aşa este cu cei ce au crezut în Hristos. Numărul lor a crescut şi creşte. Ce mult îi mulţumesc şi Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că a făcut să lumineze lumina Lui şi în întunericul sufletului meu, aşa cum scrie în continuare în Evanghelia după Ioan:

Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o… Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. (Evanghelia după Ioan 1:5,9)

Isus Hristos este Suveran

El are o putere superioară de decizie. Ce mare har este că avem un Domn care este bun, care este dragoste, aşa cum spune Scriptura. Încercaţi doar să vă închipuiţi ce ar fi fost dacă era altfel. Dar El este bun, iubitor, milos şi iertător. În suveranitatea Lui plină de dragoste:

El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, cin din Dumnezeu. (Evanghelia după Ioan 1:10-13)

El este cel are autoritate deplină şi el dă dreptul oamenilor să se facă copiii lui Dumnezeu. Acest drept îl primesc doar cei ce cred în El din toată inima.

Isus Hristos a adus harul şi adevărul

Cuvântul har se referă la un dar nemeritat, dar nu doar atât. Acesta se referă la o situaţie când meriţi pedeapsă, dar primeşti ceva în dar, în loc de pedeapsă. Biblia spune că toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu, şi că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos Isus. Iata aceasta este har! Când meritai moartea şi primeşti viaţa veşnică. În cele mai multe cazuri din Biblie cuvântul har poate fi egalat cu viaţă veşnică, pentru că aceasta semnifică. Viaţa veşnică o poate oferi doar Dumnezeu Tatăl şi Isus Hristoa a venit să aducă acest har şi adevărul, aşa cum spune Biblia în continuare:

Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. .. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vre-o dată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. (Evanghelia după Ioan 1:14,16-18)

În Isus Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii

Cei mai mulţi oameni nici nu ştiu ce eveniment stă în spatele sărbătorii Crăciunului. Mulţi din cei care ştiu sunt tentaţi să reducă persoana Domnului Isus la un prunc neajutorat în ieslea din Betleem. Ei nu ştiu că atunci, în acea iesle, Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc ca astfel în El să locuiască pe acest pământ, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii. De aceea Apostolul Pavel a spus creştinilor din oraşul Colose cuvinte care au aceeaşi putere şi actualitate pentru toţi creştinii din toate vremurile:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:8-10)

Şi la urmă încă un motiv important de ce Isus Hristos este numit “singurul născut din Tatăl” este şi faptul că conceperea lui trupească a avut loc într-un fel cu totul diferit de conceperea oricărui alt om. Când Maria a fost anunţată că va deveni însărcinată şi va naşte un fiu…

Maria a zis îngerului: “Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: “Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Luca 1:34-35)

Crezi tu că Isus Hristos este singurul născut din Tatăl? Ai devenit tu copilul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, prin credinţă în Singurul născut din Tatăl?