Isus Hristos -piatra din capul unghiului lepădată de zidari

Continuare la articolul „Pilda cu vierii”

A treia pildă pe care a spus-o Domnul Isus preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor norodului a doua zi după intrarea Sa triumfală în Ierusalim, a fost pilda despre piatra lepădată de zidari. După cum am menţionat în articolele precedente, preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au înţeles că Domnul Isus vorbea despre ei. Prin prima pildă Domnul Isus le-a spus că ei nu vor intra în Împărăţia Cerurilor, din cauza că nu l-au crezut pe Ioan Botezătorul, care mărturisea despre Domnul Isus. Prin a doua pildă le-a spus că nu vor mai avea autoritatea să păstorească pe poporul lui Dumnezeu, fiindcă au falimentat ca preoţi şi fruntaşi ai poporului (dacă vă amintiţi întrebarea lor era de unde Domnul Isus are autoritatea să facă lucrările care le făcea în mijlocul norodului şi a ajuns să fie autoritate pentru popor).

Care este mesajul celei de a treia pilde? Să urmărim textul:

Isus le-a zis: ,,N-aţi citit nici odată în Scripturi că: „Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?” De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei, şi căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept prooroc. Matei 21:42-46

Domnul Isus citează din Psalmul 118:22-23. Mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Isus este că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la poporul Israel şi va fi dată unui alt neam, din cauza că ei, preoţii, au vrut să zidească Împărăţia lui Dumnezeu, scoţându-L din formulă pe Domnul Isus, iar poporul avea privirile aţintite spre ei, liderii lor spirituali.

De ce Domnul Isus spune că împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la ei? Era Împărăţia lui Dumnezeu numai pentru ei? În vechiul Testament se vorbeşte că vor veni zile când Domnul va veni şi va întări împărăţia lui Israel şi El personal va domni la Ierusalim:

În vremile de pe urmã, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui supt viţa lui i supt smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci!” ,,În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului (la Ierusalim), de acum şi până-n veac! Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” (Mica 4:1-8)

Şi Însăşi Domnul Isus spunea la începutul lucrării Sale că a venit doar la poporul Israel:

Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,,Dă-i drumul, căci strigă după noi.” Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Matei 15:22-24

Din cauza că poporul Israel nu L-au acceptat pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, Împărăţia a fost luată de la ei. Domnul Isus este piatra lepădată de zidari ( de fruntaşii poporului lui Israel), iar neamul căruia îi va fi dată Împărăţia lui Dumnezeu, este biserica, alcătuită din evrei şi neamuri:

Apropiaţi-vă de El (Isus Hristos), piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; şi o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sînt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 1 Peter 2:4-10

Ce înseamnă piatra din capul unghiului? Aceasta este piatra care se pune la colţul fundamentului unei case şi după care se orientează fundamentul şi, respectiv, toată casa. Învăţătura Domnului Isus trebuie să fie la baza credinţei şi înăvăţăturii noastre. Orice credinţă care nu are la bază învăţătura Domnului Isus, şi anume că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, o astfel de credinţă nu duce la mântuire.

În epistola apostolului Pavel către Efeseni este scris să noi suntem zidiţi …

… pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Efeseni 2:20-21

Apare întrebarea, pe care a anticipat-o şi apostolul Pavel în epistola sa către Roamani: 

“A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt  Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. (Romani 11:1)

Şi încă o întrebare:

Întreb dar: “S-au poticnit ei (evreii) ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. (Romani 11:11)

Dacă Dumnezeu a dat Împărăţia Sa Bisericii, înseamnă aceasta că a lepădat pe Israel ca popor? Iată ce le spune apostolul Pavel în continuare sfinţilor din Roma, care în majoritate erau dintre neamuri:

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra  numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile

de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi chemarea făcută. (Romani 11:25-29)