Interpretarea pildei cu vierii

Întrebare:

In biblie este pilda cu vierii, rog sa-mi daţi o explicaţie, cit mai exactă.

Pilda cu vierii o găsim scrisă în trei evanghelii: Evanghelia după Matei 21:33-41, Evanghelia după Marcu 12:1-12 şi Evanghelia după Luca 20:9-18.

Iată textul din Evanghelia după Matei 21:33 – 46 în contextul ei apropiat:

Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri, şi a plecat în altă ţară. Cînd a venit vremea roadelor, a trimes pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimes alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimes la ei pe fiul său, zicând: „Vor primi cu cinste pe fiul meu!” Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: „Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui.” Şi au pus mâina pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei I-au răspuns: ,,Pe ticăloşii aceia ticălos îi va pierde, şi via o va da altor vieri, cari-i vor da rodurile la vremea lor.”

Pentru a da o interpretare corectă acestei pilde, trebuie să privim contextul în care a fost spusă. Această pildă Domnul Isus a spus-o preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor norodului,  în Templu, a doua zi după intrarea Sa triumfală în Ierusalim şi cu trei zile înainte de condamnarea Sa la moarte (Matei 21:7, 17-18, 23). Această pildă este despre ei (Matei 21:45). Cine erau preoţii, bătrânii norodului şi fariseii? Ei erau cei care trebuiau să înveţe, să povăţuiască şi să judece poporul lui Dumnezeu după Legea lui Dumnezeu. Ei erau acei în grija cărora a lăsat Dumnezeu pe poporul Său Israel. Ei, care aveau toată autoritatea asupra poporului, au venit la Domnul Isus să-L întrebe de unde are El autoritatea să înveţe şi să facă toate lucrările care le făcea în mijlocul norodului:

Isus S-a dus în Templu; şi, pe când învăţa norodul, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului, şi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?” Matei 21:23

La versetul 45 este scris că, după ce au auzit pildele Domnului Isus, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei. Care sunt aceste pilde? Prima este pilda cu omul care avea doi fii (Matei 21:28-32), a doua este pilda cu vierii (Matei 21:33-41), şi a treia este pilda cu piatra lepădată de zidari (Matei 21:42-44).  Aceste trei pilde se completează  una pe alta, dar acum ne vom opri doar la pilda cu vierii.

Poporul Israel este poporul lui Dumnezeu (Exod 19:5-6), iar preoţii sunt cei pe care Dumnezeu i-a pus să păstorească acest popor. Ei nu şi-au făcut datoria şi când Dumnezeu trimetea la ei pe prorocii Săi, ei batjocoreau, îi băteau sau îi omorau. La urmă Dumnezeu a trimis pe Fiul Său preaiubit şi ei urma să-L omoare doar în câtevai zile. De aceea Dumnezeu va pedepsi pe fruntaşii acestui popor, iar pe poporul Său îl va da în grija altora.

Dacă ai o slujbă în biserică, dacă eşti faţă bisericească, cum te raportezi la oamenii lui Dumnezeu, care poate nu au o poziţie în biserică şi totuşi viaţa lor dovedeşte că Dumnezeu este cu ei? Îi tratezi ca pe trimişii lui Dumnezeu sau procedezi cu ei cum au procedat preoţii şi fariseii de pe vremea Domnului Isus?

În grija cui va da Dumnezeu poporul Său? La Ieremia 23:1-6 găsim o proorocie despre Domnul Isus: 

“Vai de păstorii cari nimicesc şi risipesc turma păşunei mele, zice Domnul.” “De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor cari pasc pe poporul meu: ,Pentrucă Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit, şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre, zice Domnul.”, “Şi Eu însumi voi strînge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările, în cari le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor, şi vor creşte şi se vor înmulţi. Voi pune peste ele păstori cari le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groazã, şi nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul.” “Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în  ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mîntuit, şi Israel va avea linişte în locuin a lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: “Domnul, Neprihãnirea noastrã!”