Profeția din Daniel 8:14 se referă la evrei sau la neamuri?

Întrebare:

Pace, frate! Aș dori să vorbiți despre profeția din Daniel cu cele 2000 de seri și dimineți. Puteți să-mi spuneți la cine se referă profeția: la Israel sau la neamuri?

Profeție Daniel

Capitolul 8 începe cu o vedenie pe care a văzut-o Daniel cu un berbec cu două coarne care stătea într-un râu. De la apus a venit un țap cu un corn mare și a izbit berbecul, l-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare. Cornul cel mare s-a frânt și din el au crescut patru, apoi din unul din aceste patru a crescut un corn mic care a intrat în țara sfântă (Israel), a desființat jertfa necurmată și a călcat în picioare Sfântul Locaș. La sfârșitul vedeniei Daniel a auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: “În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș și oștirea?” Răspunsul sfântului este înregistrat în versetul 14 unde este profeția la care presupun că ați făcut referință:

Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!” (Daniel 8:14)

În a doua parte a capitolului 8 vine îngerul Gavril și-i dă lui Daniel tălmăcirea la vedenia văzută, spunându-i astfel:

Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului. Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor şi perşilor. Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omeneşti. Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.” (Daniel 8:19-26)

Deci, vedenia a fost despre confruntarea care va fi între Persia și Grecia. Cornul mare nu este altul decât Alexandru Macedon. Cele patru coarne sunt cei patru generali care l-au însoțit pe Alexandru și după moartea lui subită au împărțit teritoriile cucerite și le-au guvernat, ajungând să se războiască între ei. Cornul mic este Antioh Epifanus care a intrat în țara sfântă (Israel) și a oprit închinarea la Templu. Ba chiar a ajuns până acolo că a adus o scroafă (animal necurat) și a jertfit-o pe altarul Templului. Documentele istorice nu au înregistrat exat numărul zilelor, dar Scriptura ne spune că au trecut 2300 de seri și dimineți până Sfântul Locaș a fost curățit și aceasta s-a întâmplat pe vremea răscoalei conduse de Iuda Macabeul. Profeția se referă la perioada cât Templul a fost pângărit și închinarea a fost oprită. Apoi, după trecerea celor 2300 de seri și dimineți, Sfântul Locaș a fost curățit.

Nu putem spune că profeția s-a referit doar la evrei, căci au fost implicați în desfășurarea evenimentelor atât evreii, cât și neamurile. Profeția cu 2300 de seri și dimineți s-a referit la perioada cât a fost Templul din Ierusalim pângărit și jertfa necurmată a fost oprită.

Vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Dumnezeu face cunoscute vremurile de pe urmă” de Kay Arthur și Georg Hubert, care poate fi studiat individual, dar și în grup. Un curs mult mai profund este studiul inductiv al cărții proorocului Daniel. Vă amintesc că cartea Daniel trebuie să fie studiată la început de toți cei care doresc să cunoască profețiile, căci ea oferă un schelet al tabloului profetic al omenirii și toate celelalte profeții din Scriptură se încadrează pe acest schelet. Dacă nu cunoști scheletul sau structura de bază, nu poți înțelege restul profețiilor din Scriptură și poți fi ușor dus în eroare de cei care răstălmăcesc Scripturile spre pierzarea lor. Domnul să ne păzească de învățături mincinoase și de cădere.