Au fost insecte în arca lui Noe?

Întrebare:

Când a trimis Dumnezeu potopul de ape pe Pământ nu găsim scris ca  în corabie să intre și insecte odată cu păsări și viețuitoare de pe Pământ. Oare cum au fost salvate? Mulțumesc.

Cauza potopului

Relatarea despre potop începe în Geneza capitolul 6 cu aceste detalii:

„Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.
Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”” (Geneza 6:5-7)

Cauza potopului a fost răutatea omului, faptele lui erau rele și toate gândurile lui erau îndreptate doar spre rău.
Dumnezeu pedepsește nu doar omul, ci și creația. Aceasta nu este prima dată când pedepsește – atunci când Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu și au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului Dumnezeu a blestemat pământul:

„Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”” (Geneza 3:17-19)

Ce trebuia să ia Noe în corabie?

Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a salvat pe el și familia sa, iată ce porunci a primit Noe de la Dumnezeu:

„Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer; corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus. Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.” Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.” (Geneza 6:11-22)

Unii cred că, cuvântul „târâtoare”  poate fi interpretat ca și „reptile”. Cartea Levitic dă clasificarea viețuitoarelor care sunt curate și pot fi mâncate de cele care sunt necurate și nu pot fi mâncate:

„Pe orice târâtoare care se târăşte pe pământ s-o priviţi ca necurată; să nu se mănânce. Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece să nu mâncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urâciune.” (Levitic 11:41-42)

Iată ce aflăm de aici despre târâtoare:

  • trebuie privite ca necurate;
  • se târăsc pe pământ;
  • se târăsc pe pântece;
  • umblă pe 4 sau mai multe picioare.

Alt text din Levitic menționează aparte animalele, vețuitoarele apelor, păsările cerurilor și târâtoarele:

„Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis: „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le:
Iată dobitoacele pe care le veţi mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ: Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă. Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată. Să nu mâncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate.
Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. Dar să priviţi ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în râuri. Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune. Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape.
Iată dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o urâciune şi din care să nu mâncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui; huhurezul, eretele şi cocostârcul; lebăda, pelicanul şi corbul de mare; barza, bâtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.
Să priviţi ca o urâciune orice târâtoare care zboară şi umblă pe patru picioare.
Dar dintre toate târâtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să mâncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung ca să poată sări pe pământ. Iată pe care să le mâncaţi: lăcusta, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor. Pe toate celelalte târâtoare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o urâciune.” (Levitic 11:1-23)

Lăcusta, care este insectă, este menționată ca fiind târâtoare. Noe a luat „din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor”, ceea ce presupune și insectele.