Expresii și frazeologisme biblice (2) 

În articolul precedent, am vorbit despre importanța frazeologismelor în aspectul unei limbi. Am adus exemple de frazeologisme biblice care au intrat în uz și au devenit motivul multor opere literare. Astăzi, vom continua seria de frazeologisme biblice care, de asemenea, au căpătat valoare prin influența și impactul lor asupra limbii. 

 

1. ECCE HOMO! – „Iată omul!” 

Expresia este întrebuințată în mod retoric, pentru a exagera valoarea unei afirmații. Se foloseşte şi astăzi în situaţii diferite: când arătăm pe cineva care este foarte slab sau, dimpotrivă, foarte potrivit pentru o anumită faptă, când vestim sosirea unui oaspete foarte slab sau când tu însuţi te anunţi pe un ton glumeţ: „Iată-mă-s!” 

Sunt cuvintele pe care le-a rostit Pilat atunci când L-a prezentat pe Isus mulţimii, purtând cununa de spini pe cap şi cu o trestie drept sceptru.  

„Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: «Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.»” Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. «Iată Omul!», le-a zis Pilat. Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: «Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!» «Luaţi-L voi şi răstigniţi-L», le-a zis Pilat, «căci eu nu găsesc nicio vină în El.»” (Ioan 19:4-6)  

 

2. „Literă de Evanghelie / Scriptură” 

 Aceasta este o afirmaţie sigură, indiscutabilă. Expresii care au devenit metafore pentru respectarea întocmai a unor sfaturi, îndrumări, ordine, principii etc. Oricât de mică, abaterea presupune asumarea unei vini cu urmări nefaste, tragice, incalculabile. 

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: «Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.» În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. Atunci, a început să le spună: «Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.»(Luca 4:16-21)  

 

3. „Cine are urechi de auzit să audă” 

Expresia se foloseşte în exprimarea laică cu sensul de „cine vrea să înţeleagă, înţelege”. Sunt cuvintele lui Isus Hristos, adresate noroadelor, cu privire la Ioan Botezătorul.  

„Căci până la Ioan, au prorocit toţi prorocii şi Legea. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă.”

(Matei 11:13-15) 

Domnul Isus rosteşte anumite judecăţi şi foloseşte pilde. Termenul este folosit pentru descoperirea tainelor pildelor pe care le spunea ucenicilor care îl însoţeau.A avea urechi de auzit” nu înseamnă doar „a auzi”, dar a asculta pentru a înțelege sensul celor spuse.  

 

4. „Fructul oprit” 

 Este o expresie folosită pentru a desemna o dorinţă greu de împlinit, dar şi o expresie pentru un lucru de care nu-ţi este îngăduit să te atingi. Uneori, este folosită în sens sexual. E legendarul fruct din „pomul cunoştinţei binelui și răului”, pe care, după cum este menționat în cartea Genezei, Dumnezeu I-a interzis omului. 

„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.»(Geneza 2:16-17) 

Şarpele a ispitit-o însă pe Eva să guste din fructul oprit. La rândul ei, Eva l-a îndemnat pe Adam. Amândoi au căpătat astfel conştiinţa goliciunii lor şi au început să-şi acopere trupurile. Fiindcă nu I-au ascultat cuvântul, Dumnezeu i-a izgonit din rai, pedepsindu-i să rătăcească pe pământ şi să-şi câştige pâinea în sudoarea frunţii.

„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.»” (Geneza 3:6)

 

5. „Mană cerească” (din ebr. „ce-i asta?”) 

Mana cerească are înţelesul de surpriză plăcută, de hrană bogată ori înţelesul de sursă inepuizabilă de câştig. Expresia se atribuie unui produs, unei surse salvatoare pentru cineva aflat în mare cumpănă a existenţei sale fizice sau morale. Expresia vine din perioada de pribegie a evreilor prin pustiu, care a durat 40 de ani, fiind mijlocul de existenţă al acestui popor. Expresia „mană cerească” este foarte răspândită în scrieri, putând fi interpretată sub diferite înţelesuri – de surpriză plăcută, bogată, belşug obţinut fără efort.  

„Domnul a zis lui Moise: «Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieşi afară şi va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare şi să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea.» […] Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: «Ce este aceasta?», căci nu ştiau ce este. Moise le-a zis: «Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.»” (Exodul 16:4, 15) 

 

6. „Nu aşteptaţi să vă pice mana din cer” 

 Expresia a intrat în uz cu sensul „mai bine să treci la treabă, decât să aştepţi vreo ipotetică îmbogăţire”. 

 

7. „A se spăla pe mâini” 

 Această expresie are sensul de a refuza să-ţi asumi responsabilitatea și este menționată atunci când Pilat Îl dă pe Isus în mâinile iudeilor ca să fie răstignit. 

„Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: «Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?» «Pe Baraba», au răspuns ei. Pilat le-a zis: «Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?» «Să fie răstignit», i-au răspuns cu toţii. Dregătorul a zis: «Dar ce rău a făcut?» Ei au început să strige şi mai tare: «Să fie răstignit!»” Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: «Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!»(Matei 27:21-24) 

În articolul următor, vom veni cu alte expresii și unități frazeologice și vom încheia, astfel, seria frazeologismelor biblice. Până data viitoare.