Expresii și frazeologisme biblice (1)  

Frazeologismele sunt îmbinări de cuvinte cu caracter constant, create în interiorul unei limbi, împrumutate, traduse sau calchiate după modele străine. Sensul lor este de a da o colorare emoțională expresiei, de a-i întări sensul.  

În acest articol, ne vom referi la frazeologia biblică. În Biblie, combinațiie stabile sunt numite și unități frazeologice, fiind adesea folosite în vorbirea de zi cu zi. Biblia a fost, din toate timpurile, o adevărată sursă de inspirație pentru lingvişti, oratori, literaţi, ziariști, povestitori etc. Multe dintre aceste expresii au fost preluate de scriitori și poeți, devenind motivul operelor lor. 

 

1. „Nevinovat ca Abel” 

Expresia „nevinovat ca Abel” este o construcţie comparativă cu sens superlativ, prin care se redă ideea de persoană virtuoasă, străină de orice vină.  

Abel a fost al doilea fiu al lui Adam şi al Evei. Era un păstor harnic, ascultător şi blând, muncea cu dăruire, în spiritul devotamentului pentru Dumnezeu, căruia îi închina jertfe alese şi care erau primite cu multă bunăvoinţă. În contrast cu Abel, este fratele lui mai mare, Cain, care a început să-l invidieze, pentru că jertfa lui a fost primită mai bine înaintea lui Dumnezeu. 

După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui, dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.” (Geneza 4:3-5) 

 

2. „Sânul lui Avraam” 

 Expresia „a fi în sânul lui Avraam” sau „a trăi ca în sânul lui Avraam” este echivalentă cu „a fi fericit”, „a trăi ca-n paradis” şi presupune un spaţiu înzestrat cu toate darurile imaginabile, un loc în care fericirea este o stare firească.  

„Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: «Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.» 

«Fiule», i-a răspuns Avraam, «adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.»” (Luca 16:19-25) 

 

3. FIAT LUX! – „Să se facă lumină!”

Expresia este o formulă care însoţeşte o revelaţie, o creaţie, o descoperire. 

„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!» Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:2-3)  

 

4. „Mărul lui Adam” 

Este o expresie inconfundabilă pentru sugerarea ideii de ispită (tentaţie, miză, ofertă atrăgătoare, propunere avantajoasă aparent) căreia i se dă curs, fapt care presupune consecinţe de importanţă capitală pentru persoanele implicate.  

Trăind în spaţiul armoniei, neîntinat de nimic, Adam şi Eva încalcă interdicţia de a mânca fructe din pomul cunoştinţei binelui şi răului, fiind ispitiţi de şarpele cel viclean:  

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.» (Geneza 2:16-17) 

Identificarea arborelui sacru cu un măr este o tradiţie, neexistând indicii în această privinţă (în Talmud, Pomul Cunoştinţei este un butuc de viţă), care îi asigură circulaţia prin suficienţa accesibilităţii.  

 

5. „Cereți şi vi se va da!” 

 Aceste cuvinte au fost rostite de Isus Hristos în Predica de pe Munte. 

„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.”

(Matei 7:7-8) 

Când cerem ceva de la Dumnezeu, dovedim că ne dorim acel lucru și ne exprimăm încrederea în El. Prin rugăciune, ne adresăm Aceluia care ne poate oferi sprijin și ajutor. Dumnezeu vrea să aducem înaintea Sa cererile noastre. 

Alte referințe care întăresc acest adevăr: 

„De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24) 

„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14-15) 

 

6. „Daţi Cezarului ce este al Cezarului“

„A da Cezarului ce este al Cezarului” are sensul curent de recunoaştere a meritelor şi a calităţilor unei persoane. La origine, cuvintele nu aveau un sens figurat. Este vorba despre acordul bisericii, ca instituţie, ca cei credincioşi să se supună poruncilor dumnezeieşti, dar şi legilor administrative pământeşti, autorităţii conducătorului politic.  

Sensul metaforic a fost căpătat ulterior şi astăzi această expresie servește pentru a recomanda să se recunoască fiecăruia meritele, atribuţia și rolul său. 

«Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?» […] «Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?» «Ale Cezarului», I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: «Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!»” (Matei 22:17-21) 

 

7. „Mâna lui Dumnezeu / braţul lui Dumnezeu / degetul lui Dumnezeu” 

Toate sunt expresii care desemnează puterea divină, intervenţia lui Dumnezeu în desfăşurarea evenimentelor lumii. Una dintre situațiile în care vedem puterea lui Dumnezeu în acțiune sunt cele zece urgii pe care le-a trimis peste țara Egiptului înainte ca poporul Israel să iasă de acolo. 

„Domnul a zis lui Moise: «Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon, şi fratele tău Aaron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ţi voi porunci Eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon, ca să lase pe copiii lui Israel să plece din ţara lui. […] Egiptenii vor cunoaşte că Eu sunt Domnul când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului şi când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.» (Exodul 7:1-5) 

Expresiile frazeologice au fost preluate din Dicționarul comentat de cuvinte și expresii de origine biblică, de Raluca Felicia Toma. 

Am văzut că Biblia ne oferă o gamă largă de expresii care au fost asimilate de vorbire, devenind temelia și motivul multor opere literare. De asemenea, aceste expresii sunt o sursă de inspirație și ne îmbogățesc spiritual. În articolul următor, vom veni cu un nou set de unități frazeologice și vom continua să descoperim frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.