Evenimentul Înălţării Domnului Isus la cer (Ispasul)

Evenimentul Înălțării Domnului Isus la cer, care se sărbătorește la 40 de zile după Paște, este descris în detalii în primul capitol al cărţii Faptele Apostolilor, care se găseşte în Noul Testament. În acest articol vin să dau răspuns la câteva întrebări, pe care presupun că şi le pune orice om, când aude despre această sărbătoare şi la care ar dori să afle răspunsul din Sfintele Scripturi.

PRIMUL ISPAS: Când S-a înălţat  Isus Hristos la cer?

Cartea Faptelor Apostolilor începe cu acest eveniment şi ne comunică şi timpul. Evanghelistul Luca scrie astfel:

Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni: de la început până în ziua când S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese. După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp e patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. (Faptele Apostolilor 1:1-3)

Înălţarea la cer a Domnului Isus a avut loc peste patruzeci de zile după răstignirea Lui. De aceea şi noi, toţi creştinii, de la Paşte până la Ispas ne-am salutat cu „Hristos a înviat!”, iar de azi, timp de 10 zile, ne vom saluta cu frumosul salut „Hristos S-a înălţat!” Peste zece zile vom sărbători Rusaliile sau Coborârea Duhului Sfânt pe pământ.

Cum a avut loc înălţarea Domnului Isus la cer (Ispasul)?

Este cel mai bine să dau citire pasajului biblic care prezintă detaliat cum a avut loc acest eveniment:

Pe când Se (Isus) afla cu ei (apostolii), le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” Deci, apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceea ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, Sa înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb: şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele Apostolilor 1:4-11)

Cine au fost martorii înălţării Domnului Isus la cer (Ispasului)?

Orice eveniment, ca să fie crezut, are nevoie de martori oculari. Cu atât mai mult când se întâmplă unul supranatural cum a fost înălţarea Domnului Isus la cer. Cuvântul lui Dumnezeu identifică pe nume martorii acestui eveniment şi spune:

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. (Faptele Apostolilor 1:12-14)

De ce S-a înălţat Isus la cer?

Pasajul din cartea Faptele Apostolilor nu ne relatează aceasta, dar Domnul Isus încă atunci când era pe pământ a spus despre plecarea Lui la Tatăl şi de ce va face aceasta. Când îi pregătea pe ucenici pentru răstignirea Lui ce se apropia, Domnul Isus le-a spus:

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Evanghelia după Ioan 14:1-3)

Un alt motiv pentru care a spus Domnul Isus că va pleca la Tatăl este acela ca să trimită Duhul Sfânt ucenicilor şi a zis aşa:

Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-l voi trimite. (Evanghelia după Ioan 16:7)

Duhul Sfânt este numit de Domnul Isus Mângâietorul, pentru că acesta urma să fie şi este pentru toţi creştinii care Îl au o mare mângâiere în toate împrejurările vieţii.

Cum să beneficiezi de înălţarea Domnului Isus Hristos?

Aşa cum a spus, Domnul Isus a mers să ne pregătească un loc în ceruri. Vrei tu să ai parte de acest loc ca să petreci veşnicia cu Domnul Isus în raiul lui Dumnezeu? Ştii tu cum să ajungi în Împărăţia lui Dumnezeu?

Când Domnul Isus le vorbea ucenicilor despre plecarea Sa la Tatăl, Apostolul Toma i-a zis:

„Doamne, nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?” Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Evanghelia după Ioan 14:5-6)

Primeşte-L pe Domnul Isus în inima ta, ca să ai parte de moştenire cu El.