Este acceptabil să ne rugăm pentru mântuirea lui Satan?

Întrebare:

Am auzit că unii creștini mijlocesc la Dumnezeu pentru iertarea diavolului. Este corect să te rogi astfel?

Așa este, sunt oameni care nu vor să rămână în limitele Cuvântului lui Dumnezeu, trec peste ce este scris și se trezesc că merg împotriva voii lui Dumnezeu. Unii chiar au pornit o mișcare de rugăciune în masă prin care vor să mijlocească pentru pocăința diavolului.  Ei interpretează eronant pasajul din Scripturi care spune:

Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”  (Luca 18:27)

Nicăieri în Biblie nu este scris că diavolului îi este oferită o șansă pentru iertare și cu atât mai mult nu este scris ca să ne rugăm pentru iertarea diavolului. Soarta lui este hotărâtă definitiv de Dumnezeu și nu poate interveni nici o schimbare.  Apostolul Ioan scrie în cartea Apocalipsa că după trecerea împărăției de o mie de ani..

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.  (Apocalipsa 20:10)

Deci, diavolul este condamnat fără drept de revocare și sentința îi va fi aplicată la vremea potrivită. Și în Evanghelia după Matei mai spune că soarta diavolului și a îngerilor lui este hotărâtă:

Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!  (Matei 25:41)

Dar va spune cineva că Dumnezeu în mila Lui își poate schimba planurile când cineva se pocăiește și deci, dacă s-ar pocăi diavolul, atunci ar primi și el iertare și mântuire de la Dumnezeu.

În primul rând trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu este omniștient și cunoaște toate lucrurile din trecut, din prezent și din viitor. El cunoaște cine se va pocăi și cine nu va face aceasta, cu toate că nu-și impune voia și lasă libertatea alegerii după fiecare om. Dacă Dumnezeu a luat aceasta hotărâre irevocabilă cu privire la Satana și îngerii lui, atunci înseamnă că au existat toate temeiurile pentru aceasta.

În al doilea rând, atunci când îi este oferită cuiva șansa să se pocăiască, Dumnezeu anunță despre aceasta și că este gata să-și schimbe planurile cu privire la cei ce se pocăiesc. Iată cum a prezentat aceasta în vremea prorocului Isaia:

Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.”  (Isaia 1:16-20)

Deci, în fața poporului Israel au fost puse două opțiuni și două perspective: să se pocăiască și să-și trăiască viața fericit cu Dumnezeu sau să refuze pocăința și să suporte consecințele.

Și mesajul Evangheliei este exact același, tuturor oamenilor le este oferită șansa să se pocăiască, să primească iertare de păcatele lor și să fie mântuiți. Acum le este oferită șansa și alegerea este după ei. Vine însă o zi când șansa aceasta va înceta să fie valabilă. 

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”  (Ioan 3:36)

Nu așa este însă cu diavolul. Lui nu i-a fost oferită această șansă. Soarta lui este hotărâtă și a crede că diavolul poate primi iertare înseamnă să crezi că într-o zi Dumnezeu își poate schimba tot planul care a fost prezentat în Sfintele Scripturi. Aceasta nu se va întâmpla nici odată și nicicum pentru că nu va trece nici o iotă și nici o frântură din Cuvântul lui Dumnezeu înainte ca să se împlinească. Domnul Isus a spus că mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să nu se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu.

În Biblie sunt cazuri când Dumnezeu interzice rugăciunea pentru anumiți oameni pentru că soarta lor este hotărâtă și nu li se mai oferă o altă șansă de mântuire și iertare. În cartea prorocului Ieremia găsim aceste cuvinte pe care i le-a adresat Dumnezeu prorocului:

Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei şi nu stărui pe lângă Mine; căci nu te voi asculta!  (Ieremia 7:16)

Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei; căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor.  (Ieremia 11:14)

Deci, dacă Dumnezeu spune că nu va asculta rugăciunile profetului pentru oamenii care au respins pocăința la vremea potrivită nici măcar atunci când Îl vor chema din pricina nenorocirilor, cu atât mai mult nu poate fi acceptată înaintea lui rugăciunea pentru diavol.

Domnul mi-a zis: „Chiar dacă Moise şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se! Şi dacă-ţi vor zice: „Unde să ne ducem?”, să le răspunzi: „Aşa vorbeşte Domnul: „La moarte, cei sortiţi la moarte, la sabie, cei sortiţi sabiei, la foamete, cei sortiţi foametei, la robie, cei sortiţi robiei!”  (Ieremia 15:1-2)

Cum vedeți, soarta lor era deja hotărâtă și hotărârea era irevocabilă. Nici măcar cei mai neprihăniți oameni care au trăit pe pământ nu ar fi putut schimba ceva dacă ar fi intervenit la Dumnezeu.

Și în Epistola I a lui Ioan este scris să nu ne rugăm pentru oamenii care hulesc împotriva Duhului Sfânt:

Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.  (1 Ioan 5:16)

În contextul acestei epistole este foarte clar că păcatul care duce la moarte este prezentarea persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos într-o lumină eretică și nu așa cum este. Ioan spune că sunt de la diavolul cei care vin să sună că Isus nu a venit în trup și aceștia erau gnosticii din vremea aceea, dar sunt suficient de mulți și azi care hulesc împotriva Duhului Sfânt în acest fel.

Nimeni să nu se creadă mai milos și mai sfânt ca Dumnezeu. Dacă El a hotărât condamnarea eternă a Satanei, să acceptăm acest lucru cum și tot restul Cuvântului lui Dumnezeu și să ne rugăm în limitele Cuvântului lui Dumnezeu ca să nu ne trezim că ne rugăm împotriva voii lui Dumnezeu.

Iar dacă nu ești încă împăcat cu Dumnezeu, nu nesocoti șansa care încă o mai ai azi. Dacă mori mâine, vei fi lipsit de această șansă. După moarte pocăință nu există. Grăbește-te să te împaci cu Dumnezeu.