De ce martorii lui Iehova spun că Isus este Arhanghelul Mihail?

Întrebare:

De ce martorii Lui Iehova spun ca Arhanghelul Mihail este Isus? Asta spun si Adventistii dar nu tagaduiesc Dumnezeirea Lui Isus. 

Da, este adevărat, martorii lui Iehova spun că arhanghelul Mihail este Isus Hristos. În continuare voi face o analiză a “argumentelor” false aduse de ei.

FALS: Mihail este singurul înger cu poziție de arhanghel

Martorii lui Iehova spun:

Cuvântul lui Dumnezeu îl numeşte pe Mihail „arhanghelul“, care înseamnă „căpetenie a îngerilor“ (Iuda 9). Observaţi că Mihail este numit arhanghelul, nu arhanghel, ceea ce arată că există un singur înger care ocupă această poziţie. De fapt, termenul arhanghel nu apare în Biblie decât la singular.

Afirmația aceasta este total falsă. Este adevărat, dacă faci o căutare în Biblie, cuvântul arhanghel se întâlnește doar de două ori și doar

Arhanghelul Mihail

în Noul Testament. Iată ce spun aceste două referințe. În primul caz, nu este specificat numele arhanghelului.

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  (1 Tesaloniceni 4:16)

În cazul al doilea, este specificat că acesta este Mihail.

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”  (Iuda 1:9)

Dacă am rămâne doar la aceste două texte, atunci, da, se poate face impresia că Biblia face referință doar la un singur arhanghel și acesta este Mihail. Dar, dacă se face o simplă căutare se va găsi că numele arhanghelului Mihail este menționat de 5 ori în Biblie. Trei din aceste referințe sunt în cartea prorocului Daniel. În primul caz prorocul Daniel ne relatează următoarele:

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.  (Daniel 10:13)

Atrag atenție că cel care sta împotriva lui Daniel era o ființă spirituală pe care el o numește căpetenia împărăției Persiei. Tot căpetenie este numit și Mihail și, mai mult, este numit UNA din căpeteniile cele mai de seamă. Deci, Mihail nu este singurul arhanghel, ci este unul din arhanghelii cei mai de seamă.

În celelalte două referințe din cartea prorocului Daniel arhanghelul Mihail este numit voievod:

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.”  (Daniel 10:21)

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.  (Daniel 12:1)

Mai există o referință la arhanghelul Mihail și în cartea Apocalipsa și este următoarea:

Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,  (Apocalipsa 12:7)

FALS: Isus Hristos are glas de arhanghel

Următoarea afirmație pe care o fac adepții învățăturii martorilor lui Iehova este următoarea:

În plus, în Scripturi poziţia de arhanghel este asociată cu Isus. În 1 Tesaloniceni 4:16 se spune referitor la înviatul domn Isus Cristos: „Însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glas de arhanghel“. Isus are, aşadar, „glas de arhanghel“. Din acest verset reiese că Isus este arhanghelul Mihail.

Cum poți face o astfel de afirmație doar în baza unui singur text din Biblie și să spui că Isus este arhanghel și aceasta pentru că vine cu glas de arhanghel. Doar Scriptura mai spune și că “glasul Lui era ca vuietul unor ape mari” (Apocalipsa 1:15) și nimănui nu-i trece prin cap în baza acestui text să-L confunde pe Domnul Isus cu apele mari.

Mai mult, Scriptura spune clar că Domnul Isus nu este înger. În Epistola către Evrei, la capitolul 1 ( care mult nu le place martorilor lui Iehova) autorul arată clar că există o deosebire categorică între îngeri și Domnul Isus care este numit “Dumnezeu” de mai multe ori în acest capitol de chiar însuși Dumnezeu Tatăl. Tocmai ca să arate că Domnul Isus nu este înger a scris autorul Epistolei către Evrei primul capitol din această carte. Citiți cu atenție și vedeți ce este scris despre Domnul Isus și ce scrie despre îngeri:

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?  (Evrei 1:1-14)

Iată o listă simplă cu lucrurile care îl descriu pe Domnul Isus în acest capitol 1:

 • Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (2)
 • Isus Hristos a fost pus de Dumnezeu moștenitor al tuturor lucrurilor
 • Isus Hristos este cel prin care au fost făcute veacurile
 • Isus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu (3)
 • Isus Hristos este întipărirea ființei lui Dumnezeu
 • Isus Hristos ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui
 • Isus Hristos a făcut curățirea păcatelor
 • Isus Hristos a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte
 • Isus Hristos a ajuns mai presus de îngeri (arhanghel este tot înger) (4)
 • Isus Hristos a moștenit un nume mult mai minunat decât îngerii
 • Isus Hristos este născut de Dumnezeu, aceasta a spus Dumnezeu și lucrul acesta nu l-a spus nici unui înger (5)
 • Isus Hristos când a fost adus în lume, Dumnezeu a poruncit tuturor îngerilor să I se închine (6)
 • Isus Hristos este numit “Dumnezeu” de către Dumnezeu (8)
 • Isus Hristos are un scaun de domnie care este în veci de veci
 • Toiagul Domnului Isus Hristos este un toiag de dreptate
 • Isus Hristos a iubit neprihănirea și a urât nelegiuirea (9)
 • Isus Hristos este numit a doua oară “Dumnezeu” de însuși Dumnezeu
 • Isus Hristos a fost uns de Dumnezeu cu un untdelemn de bucurie mai presus decât tovarășii Lui (în acest context sunt îngerii)
 • Isus Hristos a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Lui (10)
 • Isus Hristos rămâne, spre deosebire de ceruri și pământ care vor pieri (11)
 • Isus Hristos va face sul cerurile și pământul, ca pe o manta, și le va schimba (12)
 • Isus Hristos este același și anii Lui nu se vor sfârși
 • Domnului Isus Hristos Dumnezeu i-a spus să șadă la dreapta Lui până va pune pe vrăjmașii Lui așternut al picioarelor Lui (13)

Și acum tot așa,  voi prezenta o scurtă listă în care voi trece lucrurile prin care sunt descriși îngerii în acest prim capitol din Epistola către Evrei.

 • Îngerii sunt inferiori Domnului Isus Hristos (4)
 • Nimănui din îngeri nu i-a spus Dumnezeu Tatăl că este Fiul Său pe care L-a născut (5)
 • Tuturor îngerilor Dumnezeu le-a cerut să se închine Domnului Isus când L-a adus în lume (6)
 • Dumnezeu zice că îi face (nu-i naște) din vânturi și din flacără de foc (7)
 • Nimănui dintre îngeri nu i-a fost oferită poziția la dreapta lui Dumnezeu și nici să-i fie puși vrăjmașii așternut al picioarelor (13)
 • Toți îngerii (inclusiv și căpeteniile, adică arhanghelii) sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea (14)

Cum poate spune cineva după citirea acestui capitol că Domnul Isus este arhanghel, adică căpetenie a îngerilor, adică înger?

FALS: O singură armată de îngeri  – dovadă că Isus este arhanghelul Mihail

Iată cum prezintă acest “argument” adepții învățăturii martorilor lui Iehova:

Potrivit Bibliei, „Mihail şi îngeriilui s-au luptat cu balaurul . . . şi îngerii lui“ (Revelaţia 12:7). Deci, Mihail este Comandantul unei armate de îngeri fideli. Din cartea Revelaţia aflăm că şi Isus are în subordine o armată de îngeri fideli (Revelaţia 19:14–16). Apostolul Pavel aminteşte şi el despre ‘Domnul Isus’ şi „îngerii săi plini de putere“ (2 Tesaloniceni 1:7). Prin urmare, Biblia vorbeşte despre Mihail şi „îngerii lui“, precum şi despre Isus şi „îngerii săi“ (Matei 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petru 3:22). Întrucât nu există nici o dovadă în Cuvântul lui Dumnezeu că ar exista două armate de îngeri fideli în cer — una condusă de Mihail şi alta, de Isus —, este logic să tragem concluzia că Mihail este, de fapt, Isus Cristos în poziţie cerească.

Astfel de “argumente” vor stârni râsul oricărui om care a făcut armată sau care are cunoștințe elementare de militărie. Faptul că într-o armată sunt mai mulți ofițeri oare înseamnă că fiecare ofițer are armata lui proprie? Dar oare este secret că fiecare stat are o armată care la rândul ei este împărțită în mai multe armate și trimise în diferite misiuni speciale, și cu fiecare armată conduce un general. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că arhanghelul Mihail este una din căpeteniile cele mai de seamă ale îngerilor. Aceasta implică că sunt mai multe căpetenii și că armata îngerilor este bine organizată. Evanghelia spune că și îngerii răi sunt organizați în legiuni:

Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.  (Marcu 5:15)

Legiunile erau unități militare majore în care era împărțită armata romană. Deci, îngerii răi sunt organizați în legiuni și îngerii buni tot sunt organizați astfel, pentru că Domnul Isus a mai spus:

Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?  (Matei 26:53)

Înseamnă oare aceasta că există douăsprezece armate de îngeri care acționează separat una de alta? Nicidecum. Asupra tuturor îngerilor este Dumnezeu care a pus și căpetenii, una din care este arhanghelul Mihail.

În concluzie, este absolut clar că învățătura eretică a martorilor lui Iehova conform căreia arhanghelul Mihail este Domnul Isus Hristos este total falsă și nu are nici un sprijin scriptural. Dumnezeu să ne ferească de orice erezie și să ne ținem lipiți de Domnul nostru Isus Hristos, singurul Mântuitor care este și Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.