Dumnezeu şi descoperirea divină

Dumnezeu Se descoperă omenirii prin Cuvântul Său, Biblia
Dumnezeu Se descoperă omenirii prin Cuvântul Său, Biblia

Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Sa cu scopul  să aibă o comuniune, o părtăşie permanentă cu el. Pentru aceasta, Dumnezeu trebuia să –i prezinte voia Sa  ca acesta să asculte de El şi astfel să se bucure de o relaţie strânsă cu Creatorul şi Stăpânul. Începând de la Adam , fiinţele umane au primit mesaje de la Dumnezeu transmise…

Prin prooroci

Primul dintre ei a fost Moise, care a rostit cuvintele lui Dumnezeu pentru poporul Israel:

Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba-mi este încurcată.” Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?  Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”(Exodul 4: 10-12)

Moise avea un defect de vorbire şi teama lui era că nu va şti ce să spună lui faraon când urma să elibereze pe poporul evreu din robia egipteană, dar Dumnezeu  l-a asigurat că mesajul pe care-l va transmite va fi de la El şi El va fi cel care va vorbi prin gura lui Moise.Un caz similar îl întâlnim descris şi la proorocul Ieremia, care s-a scuzat că nu poate transmite cuvintele lui Dumnezeu poporului, căci este încă un copil, atunci…

Domnul mi-a zis: „Nu zice: „Sunt un copil”, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci….Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.(Ieremia 1:7,9)

Profetul Isaia este cel care a rostit multe proorocii şi  toate s-au împlinit cu exactitate , de altfel ca şi toate cele 333 cu privire la prima venire a Domnului Iisus.Voi prezenta mai jos câteva  din ele :

De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel(Isaia 7:14).

Iată cum s-a împlinit acest lucru în Noul Testament:

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”(Matei 1: 18-23)

O altă profeţie vorbeşte despre moartea lui Iisus:

De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.(Isaia 53:12)

Iată împlinirea acestei profeţii:

Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus în numărul celor fărădelege.” Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”(Luca 22:37)

Apoi despre un alt detaliu cu privire la moartea Sa, ne vorbeşte cartea Psalmilor:

Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.(Psalmul 34:20)

ca mai apoi să adeverească acelaşi lucru şi evanghelistul Ioan:

Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor(Ioan 19:32-33)

Vedem mai sus că una din metodele pe care le-a ales Dumnezeu să se descopere omului , proorocii, şi  cât de exact s-au împlinit aceste descoperiri ale lui Dumnezeu prin ei , care nu au vorbit de la sine, ci de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt, aşa cum afirmă apostolul Petru(2 Petru 1:20-21). De asemenea, Dumnezeu S-a descoperit oamenilor…

Prin Fiul Său, Iisus Hristos

În viaţa şi lucrarea Sa, Mântuitorul a menţionat de multe ori :

Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.”(Ioan 12:49-50)

Iisus a venit pe pământ ca să proslăvească pe Tatăl, ca să le vorbească oamenilor despre Împărăţia lui Dumnezeu şi calea de a intra în ea-prin Fiul.Acest lucru l-a făcut posibil prin transmiterea intactă a mesajului lui Dumnezeu. De asemenea Iisus face multe trimiteri la Vechiul Testament şi la profeţiile cu privire la moartea şi învierea Sa şi îi mustră pe ucenici atunci când li Se arată după înviere:

Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.(Luca 24:25-27).

Acest lucru este confirmat şi de autorul cărţii Evrei despre descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus:

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.(Evrei 1:1-2)

Alt lucru pe care-l vedem în Scripturi este că…

Dumnezeu Însuşi a vorbit oamenilor

Despre unul din aceste cazuri găsim scris la evenimentul botezului lui Iisus :

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”(Matei 3:16-17)

Aceleaşi cuvinte Le-a rostit Dumnezeu în faţa ucenicilor , ca să adevereasă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu , de o natură cu Tatăl şi că de El trebuie să asculte(Matei 17:5). În Vechiul Testament, Dumnezeu  a scris cu degetele Sale, cele 10 porunci pe tablele Legii:

Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.(Exod 32:16)

O altă carte biblică, Daniel, descrie cum mâna lui Dumnezeu a scris pe perete un mesaj adresat împăratului Belşaţar:

În clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om şi au scris în faţa sfeşnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris…De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. (Daniel 5:5,24)

Prin Cuvântul Său, Biblia

Iată ce afirmă în acest sens chiar Ea:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.(II Timotei 3:16-17)

Biblia (fiecare element al ei, aşa cum se defineşte noţiunea) este insuflarea lui Dumnezeu, este o descoperire divină pentru oameni, cărora le este de folos, adică studiind Scripturile are  numai beneficii şi cel mai mare este că obţine înţelepciune în neprihănirea pe care o căpătăm  prin credinţă în Iisus. Studiind Scripturile,  avem marea oportunitate să ne îmbunătăţim comportamentul şi caracterul , căci suntem mustraţi, învăţaţi, corectaţi după voia lui Dumnezeu aşa încât creştinul să fie desăvârşit şi destoinic, bine echipat pentru orice lucrare spirituală la care va fi chemat.

În concluzie, putem constata  că Dumnezeu vrea să Se descopere omului şi Se descoperă acestuia prim diferite metode pe care le-am menţionat mai sus,  ca noi să putem realiza voia Sa şi să trăim o viaţă în neprihănire, fiind fideli legământului încheiat cu El şi vorbind şi altora despre posibilitatea de a –L descoperi pe Dumnezeu.