Ce este dovada dată de Duhul şi de putere despre care menţionează Apostolul Pavel? (1 Corinteni 2:4)

Întrebare:

Ce este dovada dată de Duhul şi de putere despre care menţionează Apostolul Pavel în Epistola I către Corinteni 2:4?

Ca să înţelegem, să privi mai întâi…

Textul în contextul imediat

Apostolul Pavel relatează despre lucrarea lui în comparaţie cu cei care propovăduiesc Evanghelia cu înţelepciunea vorbirii şi face referinţă la vremea când a propovăduit el în Corint:

Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:1-5)

Ca să înţelegem în ce a constat această dovadă dată de Duhul şi de putere să vedem…

Ce mai relatează Biblia despre lucrarea lui Pavel în Corint şi plantarea bisericii din acel oraş?

Despre aceasta este scris în cartea Faptele Apostolilor astfel:

După aceea Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci. Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii i se împotriveau şi-l batjocoreau, Pavel şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la Neamuri.” Şi, după ce a ieşit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 18:1-11)

Dovada aceasta dată de Duhul a fost vedenia pe care a avut-o Pavel în vis noaptea, dar mai ales oamenii care s-au întors la Dumnezeu şi au fost mântuiţi.

Dovada puterii sunt vieţile transformate ale oamenilor

Tot în Epistola I către Corinteni Apostolul Pavel face o mărturie interesantă despre puterea lucrării lui Dumnezeu în acel oraş. El a scris astfel:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Oare nu este o dovadă a puterii când au fost spălaţi, sfinţiţi şi socotiţi neprihăniţi oameni care altă dată au fost curvari, închinători la idoli, preacurvari, malahi (bărbaţi care se prostituau cu homosexualii), sodomiţi (homosexuali), hoţi, lacomi, beţivi, defăimători, hrăpăreţi, etc. Viaţa transformată şi eliberarea din păcat este o puternică dovadă a lucrării Duhului Sfânt şi a puterii lui Dumnezeu care lucrează în cei ce cred în Domnul Isus Hristos.