Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în Isus Hristos (Coloseni 1)

Persoana şi lucrarea lui au fost subiectul discuţiilor şi dezbaterilor teologice de-a lungul secolelor. Cele mai multe erezii au început şi încep din motivul că unii oameni nu au înţeles şi nici nu au dorit să înţeleagă adevărul despre persoana şi lucrarea Mântuitorului. Alţii au vrut să înţeleagă doar cu mintea şi nu au ales să creadă din inimă adevărul Sfintelor Scripturi. Aşa a fost şi în cazul bisericii din Colose, care împreună cu celelalte biserici ale lumii antice, avea să devină ţinta atacurilor ereziei gnosticilor. Aceşti oameni puneau la îndoială divinitatea Domnului Isus Hristos, sau invers, umanitatea Lui şi negau multe adevăruri fundamentale cu privire la persoana Mântuitorului. Apostolul Pavel nu-i cunoştea în faţă pe creştinii din Colose pentru că nu-i vizitase nici odată înainte de a le scrie Epistola către Coloseni. Aflându-se în temniţa de la Roma, Pavel a fost vizitat de Epafras, cel ce se pare că era fondatorul şi conducătorul spiritual al bisericii din Colose şi de la care a aflat despre starea bisericii şi pericolul la care era supusă. Apostolul nu a pregetat nici o clipă şi a scris această epistolă plină de înţelepciune şi de adevăruri profunde despre trăirea cu Dumnezeu, accentul principal fiind pus pe învăţătura despre persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos. Este binevenit în această perioadă a anului, când sărbătorim Naşterea Mântuitorului, să urmărim ce învaţă Pavel în această epistolă despre Isus Hristos. Doresc să scriu câte un articol pentru fiecare din cele patru capitole ale cărţii şi să urmăresc învăţătura despre Mesia. Acest prim capitol va fi un studiu asupra celor scrise în capitolul 1 al Epistolei către Coloseni.

Isus Hristos

Cine este Isus Hristos?

În primul capitol al Epistolei către Coloseni este menţionată de trei ori fraza “El este” cu referire la Isus Hristos şi de fiecare dată descrie un aspect foarte important al esenţei persoanei Sale. Prima referinţă ne arată divinitatea, sau dumnezeirea Domnului Isus care este descris ca şi creator.

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcut prin El şi pentru El. (Coloseni 1:15-16)

A doua menţiune a frazei “El este” Îl descrie pe Hristos ca şi Dumnezeu veşnic şi suveran.

El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. (Coloseni 1:17)

Iar a treia menţiune a aceleiaşi fraze îl prezintă pe Mântuitorul nostru ca şi întemeitor şi stăpân al Bisericii, care este alcătuită din adunarea tuturor credincioşilor în El.

El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1:18-20)

Toate aceste trei referinţe arată că Isus Hristos este Dumnezeu având aceleaşi calităţi divine pe care le are Dumnezeu Tatăl şi anume: creator, veşnic şi suveran.

Domnul Isus este de asemenea esenţa tainei lui Dumnezeu aşa cum scrie Pavel:

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnzeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi nădejdea slavei. (Coloseni 1:26-27)

Oamenii din toate popoarele tânjesc după împăcare cu Dumnezeu. În eforturile lor au creat învăţături, s-au lipsit de multe lucruri, au trăit în ascetism, au inventat religii, dar nu au putut realiza această împăcare, pentru că a fost o taină ţinută ascunsă de veacuri şi pe care Dumnezeu a descoperit-o doar în Isus Hristos. El este esenţa tainei lui Dumnezeu şi cunoaşterea personală a Lui ca şi Domn şi Mântuitor personal ne dă o nădejde tare că vom moşteni slava viitoare. Aceasta este o nădejde care nu înşeală.

Lucrarea realizată de Domnul Isus Hristos

În paragraful anterior am văzut că Domnul Isus a fost implicat direct în crearea lumii şi la întemeierea Bisericii. O altă lucrare, foarte mare făcută de El în trecut este cea de împăcare a noastră cu Dumnezeu.

Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum, prin trupul Lui de cruce, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină…(Coloseni 1:21-22)

Împăcarea noastră cu Dumnezeu a fost posibilă doar prin jertirea Domnului Isus la cruce unde el astfel a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, ale tuturor. Acum, prin credinţă în Mântuitorul nostru, putem avea pace deplină cu Dumnezeu şi o iertare desăvârşită.

Ce face Domnul Isus în prezent?

Mânutiotorul nostru a realizat o mântuire veşnică şi desăvârşită pentru toţi oamenii când a murit pe crucea de la Golgota. Dar, această mântuire devine valabilă în viaţa cuiva doar atunci când persoana respectivă crede din toată inima în persoana şi lucrarea Domnului Isus. Tocmai din acest motiv Domnul Isus continue lucrarea de mântuire răspândind această veste prin slujitorii Lui. Apostolul Pavel a fost unul din ei şi aşa s-a prezentat chiar de la începutul capitolului când spune despre sine şi despre Timotei:

Pavel , apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei (Coloseni 1:1)

Împăcarea lui Dumnezeu a fost realizată prin suferinţe. Domnul Isus continue să sufere prin slujitorii Săi pentru ca fiecare om să audă mesajul Evangheliei şi să poate fi mântuit. Apostolul Pavel spune în acest sens astfel:

Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnici, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. (Coloseni 1:24-25)

Domnul Isus îşi desfăşoară tăria puterii Lui în slujitorii Săi cărora le-a încredinţat propovăduirea mesajului Evangheliei şi Apostolul spune:

Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. (Coloseni 1:28-29)

Cine este Isus Hristos pentru tine? Ai acceptat tu mântuirea Lui? Eşti tu împăcat cu Dumnezeu, sau continui să porţi povara păcatelor tale care îţi aminteşte totdeauna de faptul că eşti condamnat la iad? Sau poate vrei să te împaci cu Dumnezeu încercânt să-i impui condiţiile tale? Nu poţi aşa! Trebuie să accepţi condiţiile Lui şi El spune că poţi avea pace doar prin Isus Hristos.

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui. (Coloseni 1:19-20)

Iar dacă ai primit pacea lui Dumnezeu, alege să lucrezi şi să te lupţi după lucrarea puterii Lui, care vrea să lucreze cu tărie în tine!