Din ce a creat Dumnezeu animalele şi celelalte lucruri?

Întrebare:

Biblia descrie facerea Omului (din ţărână), dar cum Dumnezeu a creat animalele şi celelalte făpturi?

Dumnezeu este Creator şi are putere să creeze din nimic, prin Cuvântul Lui.

Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă. (Psalmi 33:6-9)

Acelaşi lucru îl găsim scris şi în Psalmul 148:

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte! Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui! Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminoase! Lăudaţi-L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, care sunteţi mai presus de ceruri! Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit, şi au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci; le-a dat legi şi nu le va călca. (Psalmi 148:1-6)

În capitolul 1 din cartea Geneza descrie facerea lumii şi o frază cheie reperată este “Dumnezeu a zis… şi a fost”:

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. (Geneza 1:3)

Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. (Geneza 1:6-7)

Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost. (Geneza 1:9)

Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost. (Geneza 1:11)

Toate lucrurile au fost create din lucruri care nu se văd şi lucrul acesta îl putem pricepe prin credinţă.

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. (Evrei 11:3)

Credinţa este necesară nu doar pentru a înţelege cum a apărut lumea ci şi pentru mântuirea sufletelor noastre şi moştenirea vieţii veşnice:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu credinţă mântuitoare.