Diferența între închinarea în Vechiul Legământ și Noul Legământ: locul închinării

Întrebare:

Ce diferență este între închinarea (înaintea lui Dumnezeu) în Vechiul Legământ și în Noul Legământ? Mi-ar place să citesc un articol care să prezinte asemănările și deosebirile. Care a fost scopul lui Dumnezeu?

Locul închinării în Vechiul Legământ

Când a încheiat Dumnezeu Vechiul Legământ cu poporul Israel le-a poruncit să se închine Lui doar într-un singur loc și anume în locul pe care El Însuși îl va alege:

Iată legile şi poruncile pe cari să le păziţi şi să le împliniţi, cît veţi trăi, în ţara pe care v-o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri. Să nimiciţi toate locurile în cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veţi izgoni, fie pe munţi înalţi, fie pe dealuri, şi subt orice copac verde. Să le surpaţi altarele, să le sfărîmaţi stîlpii idoleşti, să le ardeţi în foc copacii închinaţi idolilor lor, să dărîmaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, şi să faceţi să le piară Numele din locurile acelea. Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, Dumnezeul vostru! Ci să-L căutaţi la locaşul Lui, şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui. Acolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintîi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bună voie, şi întîii-născuţi din cirezile şi turmele voastre. Acolo să mîncaţi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, şi să vă bucuraţi, împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu cari vă va fi binecuvîntat Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-aţi ajuns încă în locul de odihnă şi în moştenirea pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Dar veţi trece Iordanul, şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri cari vă înconjoară, şi veţi locui fără frică. Atunci va fi un loc, pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintîi roade, şi darurile alese pe cari le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre. Acolo să vă bucuraţi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii voştri şi fiicele voastre, robii şi roabele voastre, şi Levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu voi. Vezi să n-aduci arderile tale de tot în toate locurile pe cari le vei vedea; ci să-ţi aduci arderile de tot în locul pe care-l va alege Domnul în una din seminţiile tale, şi acolo să faci tot ce-ţi poruncesc eu. (Deuteronom 12:1-14)

Dumnezeu a ales ca loc de închinare cetatea Ierusalim, unde a fost zidit Templul lui Dumnezeu.

Domnul S-a arătat lui Solomon noaptea, şi i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea, şi aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe. Cînd voi închide cerul, şi nu va fi ploaie, cînd voi porunci lăcustelor să mănînce ţara, cînd voi trimete ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara. Ochii Mei vor fi deschişi de acum, şi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, aleg şi sfinţesc casa aceasta, pentru ca Numele Meu să locuiască în ea pe vecie, şi voi avea totdeauna ochii şi inima Mea acolo. (2 Cronici 7:12-16)

După moartea împăratului Solomon împărăția lui Israel a fost împărțită în două. Ieroboam, slujitorul lui Solomon, care s-a făcut împărat peste 10 seminții din nordul țării, s-a temut ca inima poporului să nu se întoarcă la Roboam (fiul lui Solomon, care era împăratul împărăției de Sud) atunci când aveau să se ducă să se închine la Ierusalim. El a făcut doi viței de aur și i-a pus unul la Betel și altul la Dan și a spus poporului că nu va mai trebui să meargă la Ierusalim să se închine, ci de acum în colo se vor putea închina înaintea acestor doi viței. Aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru tot poporul. (1 Împărați 12:26-33). La venirea Domnului Isus, o femeie samariteancă (din Împărăția de nord) L-a întrebat unde este corect să se închine:

„Doamne”, I-a zis femeia, „văd că eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” (Ioan 4:19-20)

Domnul Isus îi spune că felul cum se închină ei este o dovadă a necunoașterii voii lui Dumnezeu. Dar Iudeii se închină la Ierusalim pentru că cunosc voia lui Dumnezeu: El este Cel ce a stabilit ca poporul Israel să I se închine la Templul din Ierusalim. Pe de altă parte, Domnul o atenționează că vine timpul când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr:

„Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul cînd nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mîntuirea vine de la Iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:21-24)

Locul închinării în Noul Legământ

În Noul Legământ, după cum a spus și Domnul Isus femeii samaritence, putem să ridicăm rugăciuni către Dumnezeu în orice loc:

Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mîni curate, fără mînie şi fără îndoieli. (1Tim 2:8)

Dumnezeu ne-a binecuvântat nespus de mult și ne-a ușurat enorm închinarea, dar ce facem noi?