Care este răsplata pastorilor care păstoresc pentru câştig mârşav?

Întrebare:

Am citit pe o pagină de internet astfel: “Nu este dureros oare să vezi că unii dintre pastorii de azi nu mai îngrijesc turma, ci “se păstoresc pe ei înşişi”?” Care va fi răsplata pentru pastorii care păstoresc pentru un câştig mârşav?

În capitolul 34 al cărţii prorocului Ezechiel, liderii spirituali ai poporului lui Dumnezeu sunt numiţi “păstorii sufleteşti ai lui Israel” şi tot poporul sunt numiţi “oi”. De altfel, în Sfintele Scripturi, credincioşii sunt comparaţi frecvent cu oile care sunt animale ascultătoare dar lipsite total de capacitatea să se apere singure.

Ce fac aceşti păstori?

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! (Ezechiel 34:1-4)

La ce duce o astfel de păstorire?

Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit. Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută! (Ezechiel 34:5-6)

Dumnezeu va lua înapoi oile din mâna lor

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!” (Ezechiel 34:10)

Cel ce nimiceşte va fi nimicit

În Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel scrie că credincioşii alcătuiesc Templul lui Dumnezeu, iar păstorii sunt cei care au responsabilitatea să zidească acest templu prin zidirea sufletească şi învăţătura pe care o dau creştinilor pe care îi păstoresc. Iar despre pastorii care fac abuz de poziţia lor sau care îşi îndeplinesc cu nepăsare slujba la care au fost chemaţi este scris:

După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi. (1 Corinteni 3:10-17)

Păstorii buni vor căpăta cununa slavei

După cum îşi vor lua pedeapsa păstorii care păstoresc cu nepăsare sau pentru un câştig mârşav, tot aşa vor primi o bună răsplată cei care îşi îndeplinesc slujba cu scumpătate. Apostolul Petru a scris astfel:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:1-4)

Dumnezeu să ne ajute să păstorim turma cu lepădare de sine, după modelul Păstorului cel Mare şi să-i binecuvânteze pe toţi credincioşii cu astfel de păstori sufleteşti.