De ce este importantă pogorârea Duhului Sfânt pe pământ?

La Rusalii noi, de fapt, sărbătorim pogărârea Duhului Sfânt pe pământ şi începutul Bisericii lui Isus Hristos.

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. (Faptele Apostolilor 2:1-4)

I. Ucenicii s-au umplut cu Duhul Sfânt

În acea zi, când s-a pogorât Duhul Sfânt pe pământ, ucenicii Domnului Isus s-au umplut cu Duhul Sfânt şi au început să mărturisească Evanghelia în diferite limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Toţi cei prezenţi la sărbătoare auzeau fiecare în limba lui despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. În centrul mesajului lui Petru era lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos – Faptele Apostolilor 2:22-36. Astfel s-a împlinit făgăduinţa Domnului Isus Hristos din Faptele Apostolilor 1:8:

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.

II. Ucenicii au primit putere şi responsabilitate pentru mărturisire

Apostlul Petru a fost umplut cu Duhul Sfânt şi a vestit despre lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Ascultătorii au înţeles clar Cuvânul Domnului şi au hotărât să ia o decizie în viaţa lor. “După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli:

„Fraţilor, ce să facem?”  „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele Apostolilor 2:37-39).

Fiecare persoană, indiferent cine nu ar fi, dacă aude Evanghelia Domnului Isus Hristos, trebuie să ia o astfel de decizie, ca să primească darul vieţii veşnice.  

“Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Fapte 2:21)

„Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:18-20)

Iată care a fost rezultatul mărturisirii ucenicilor în ziua când S-a pogorât Duhul Sfânt pe pământ – „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”

III. Ucenicii au primit călăuzire de la Duhul Sfânt

De atunci încoace toţi cei ce Îl urmează pe Domnul Isus sunt călăuziţi de Duhul Sfânt.

Iată câteva lucrări pe care le face Duhul Sfânt în viaţa noastră:

Ne călăuzeşte în tot adevărul ca să înţelegem Scripturile:

Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 17:13)

Duhul Sfânt ne dă putere şi pricepere ca să mărturisim Evanghelia:

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început. (Ioan 15:26-27)

Dragă cititor, ai primit tu în dar de la Dumnezeu, viaţa veşnică prin credinţă în Domnul Isus Hristos? Ai primit tu darul Duhului Sfânt, prin credinţă?

“Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13)

Citeşte Biblia şi crede în Domnul Isus Hristos, şi vei fi mântuit tu, şi toată casa ta.