De ce creştinii consumă carne de porc?

Este îngăduit creştinilor să consume carne de porc?Întrebarea:

Numai ce am citit în Biblie că porcul a fost interzis de Dumnezeu, în alimentaţia omului. La fel şi iepurele de câmp sau domestic. Cu toate acestea, de Crăciun, porcul este o tradiţie. Pana la urma, nu numai in Coran s-a interzis acest animal dar şi în Biblie. Musulmanii respecta cuvântul lui Dumnezeu, creştinii îl ignoră.

Animale curate şi necurate

La capitolul 11 din cartea Levitic, Dumnezeu a stabilit o listă cu animale curate şi necurate. Lista este destul de mare şi enumără multe specii de animale, păsări şi peşti. În această listă scrie:

Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat. (Levitic 11:7)

Este adevărat că în listă este inclus şi iepurele de câmp şi alte animale. Înainte ca să mergem mai departe cu explicaţia acestui subiect, trebuie menţionat că aceste porunci făceau parte din Vechiul Legământ, sau legământul Mozaic, în care a întrat poporul Evreu, adică sunt porunci care au fost date poporului Evreu. De ce le-a interzis Dumnezeu Evreilor să consume în alimentaţie carnea acestor animale?

Animalele necurate simbolizau pe păgâni

După înălţarea Domnului Isus, apostolii, care erau Evrei, propovăduiau Evanghelia doar Evreilor, cu foarte puţine excepţii. Capitolul 10 din cartea Faptele Apostolilor ne relatează despre Corneliu, un ofiţer din armata romană stabilit la Cezarea, care era evlavios, se ruga lui Dumnezeu şi trăia o viaţă cucernică. Într-o zi i s-a arătat un înger care i-a dat instrucţiuni cum să găsească pe Apostolul Petru şi să-l aducă în casa lui, pentru că are să-i comunice un mesaj foarte important. Corneliu a trimis nişte ostaşi la Iope, unde i-a spus îngerul că se află Apostolul Petru:

A doua zi, când (ostaşii trimişi de Corneliu) erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea. L-a ajuns foamea, şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis, şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.” „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.” Şi glasul i-a zis iarăşi, a doua oară: „Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.” Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer. Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei, pe care o avusese, iată că, oamenii trimeşi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă, şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis Petru, găzduieşte acolo. Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni; scoală-te, pogoară-te, şi du-te cu ei, fără şovăire, căci Eu i-am trimis.” ( Faptele Apostolilor 10:9-20)

Când a ajuns Apostolul Petru în Cezarea la Corneliu, a întrat la el în casă şi le-a zis:

„Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam, sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat.” (Faptele Apostolilor 19:28)

Prin revelaţie de la Duhul Sfânt, Apostolul Petru a înţeles şi a spus clar că animalele necurate au simbolizat până la acel moment pe Neamuri, adică toate celelalte naţiuni afară de Evrei, care nu-L cunoşteau pe Dumnezeu. Dar, după înălţarea Domnului Isus şi pogorârea Duhului Sfânt, Dumnezeu a deschis o eră nouă, când Neamurile, adică celelalte popoare, nu mai sunt necurate, pentru că Dumnezeu a venit să le aducă mântuirea tuturor şi Domnul Isus şi-a dat viaţa la cruce ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri, adică a oamenilor din toate popoarele.

Animalele necurate au fost umbra lucrurilor viitoare

Aşa cum am văzut din cazul cu Apostolul Petru, restricţiile cu privire la animalele necurate au fost un fel al lui Dumnezeu prin care a arătat că a venit o vreme când mântuirea este pentru toate popoarele. Iată de ce pentru creştini nu mai face sens păstrarea acestor porunci cu privire la animalele necurate şi necurate, din considerentul religios. Apostolul Pavel a scris în acest sens:

Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. (Coloseni 2:16)

Toate lucrurile enumerate în această listă ţin de Legea lui Moise şi toate au fost umbre ale lucrurilor viitoare, adică toate au indicat la Domnul Isus Hristos şi la anumite adevăruri care s-au împlinit în Noul Testament sau urmează să se împlinească. Din moment ce au venit lucrurile reale şi noi ne bucurăm de ele, nu mai face nici un sens respectarea umbrelor.

Astfel, interdicţia dată de Dumnezeu oamenilor din poporul Evreu ca să nu consume în alimentaţie carne de porc sau a altor animale necurate a fost o umbră care arăta la faptul că atunci, neamurile nu aveau acces la Dumnezeu, dar când a venit Domnul Isus, prin El au primit posibilitatea să capete iertarea păcatelor şi o mântuire veşnică. Mai important decât a mânca sau nu carne de porc este să cauţi iertare de păcate la Domnul Isus şi mântuirea pe care o dă El prin credinţă.